Parlamendiliikmed toetasid ELi heitkogustega kauplemise süsteemi reformi 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
©AP Images/European Union-EP  

Teisipäeval andis parlament toetuse ettepanekutele tööstuses tekkiva süsinikdioksiidi vähendamise kiirendamiseks, et aidata kaasa Pariisi kokkuleppega võetud eesmärkide saavutamisele.

Heaks kiidetud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi reformiga kiirendatakse lubatud heitkoguste ühikute eemaldamist “süsinikuturult”, mis moodustab ligikaudu 40 protsenti ELi kasvuhoonegaaside heitest.

 

Reformiga vähendatakse 2021. aastast heitkoguste kogumahu ülemmäära süsteemis igal aastal 2,2% (nn lineaarne vähendamistegur). Praegu on see 1,74%.

 

Samuti kahekordistatakse turustabiilsusreservi lisatavate lubatud heitkoguste ühikute (LHÜde) arvu, mis peaks võimaldada kuni 24 protsendi üleliigsete heitkoguste ühikute turult eemaldamist igal aastal esimese nelja aasta jooksul, eesmärgiga tõsta LHÜde hinda ning suurendada seega stiimuleid heitkoguseid vähendada.

 

Uued rahastamismehhanismid, vähese CO₂-heitega majandusele üleminekule kaasaaitamiseks

 

Luuakse moderniseerimisfond, mis hakkab toetama energiatõhusust ja energiasektori moderniseerimist madalama SKPga liikmesriikides. Parlamendiliikmed tagasid, et fondi rahastust ei kasutata tahketest fossiilkütustest energia tootmise projektide rahastamiseks, välja arvatud kaugküttega seotud projektid kõige vaesemates liikmesriikides.

 

CO₂-heidet vähendavat innovatsiooni  ja taastuvenergia ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projektide rahastamist hakatakse toetama loodava innovatsioonifondi abil.

 

Selleks, et ära hoida olukorda, kus ettevõtted viivad tootmise EList väljapoole heitkoguste vähendamise poliitika tõttu, antakse sellise ohuga sektoritele tasuta heitkoguste ühikute eraldis. Väiksema ohuga sektorite puhul suurendatakse tasuta eraldatavate ühikute osakaalu 30%ni.

 

Raportöör Julie Girling (ECR, UK): ”Heitkogustega kauplemise süsteem on jätkuvalt ELi kliimamuutustega võitlemise poliitika nurgakivi. Süsteemil on aastate jooksul olnud palju kriitikuid. Oleme andnud endast parima, et läbi viia ambitsioonikas reform. Proovisime lahendada mitmeid probleeme, alates turu toimimiseks liiga madalast ühikute hinnast kuni väga keerulise tasakaalu leidmiseni keskkonna ja energiamahuka Euroopa tööstuse kaitsmise vahel.“

 

Edasised sammud

 

Parlamendis heaks kiidetud reformi osas on juba saavutatud ELi Nõukoguga kokkulepe. Jõustumiseks vajab see nüüd ELi Nõukogu lõpliku heakskiitu.