Parlament toetas riiklikke CO2 vähendamise eesmärke ja jätkusuutlikku metsandust, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
ELi metsad seovad CO2 heidet koguses mis on võrdväärne ligikaudu 10 protsendi ELis tekkiva CO2 heitega ©AP Images/European Union-EP  
  • riiklikud eesmärgid on osa ELi eesmärgist vähendada CO2 heidet 30 protsenti 2005. aasta tasemega võrreldes 2030. aastaks;
  • heite vähendamine põllumajandus-, transpordi-, hoonehaldus- ja jäätmekäitlussektoris;
  • maakasutus ja metsandus: CO2 heide ja selle sidumine tuleb viia tasakaalu aastaks 2030

Aastaks 2030 tuleb CO2 heidet transpordist, põllumajandusest, hoonetest ja jäätmekäitlusest vähendada 30 protsenti ja CO2 heide ja sidumine metsanduses ja maakasutuses tuleb viia tasakaalu.

ELi eesmärkide alusel tuleb kehtestada siduvad riiklikud eesmärgid sektorites, mis ei kuulu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, st põllumajandus-, transpordi-, hoonehaldus- ja jäätmekäitlussektoris, kus tekitatakse 60 protsenti ELi kasvuhoonegaaside heitest.

 

Uute piirmäärade eesmärk on aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppega võetud ELi kohustuste täitmisele. Pariisi kliimakokkuleppe alusel tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet kõigis sektorites 40 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

 

„Oleme andnud endast parima, et leppida kokku ambitsioonikas määruses võitluseks kliimamuutustega. Seda hoolimata ELi valitsuste katsetest meie ambitsiooni piirata,” ütles raportöör Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). „Tänu parlamendi survele õnnestus meil vähendada süsiniku koguseid mahus, mis on võrdväärne neljast miljonist autost tekkiva heitega. ELi riikide valitsused peavad tegema rohkem jõupingutusi ja nad peavad seda tegema kiiresti. Kliimamuutustega tegelemist ei ole enam võimalik edasi lükata,“ lisas ta.

 

Parlament kiitis samuti heaks ettepaneku, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet maakasutus- ja metsandussektoris ja suurendada heite sidumist metsades. ELi metsades seotakse igal aastal kasvuhoonegaaside heidet koguses, mis on võrdväärne ligikaudu 10 protsendi ELis tekkiva kasvuhoonegaaside heitega.

 

Ettepaneku alusel peavad ELi riigid tagama, et metsaraiet tasakaalustatakse uute puude istutamisega. Ühtlasi sätestatakse meetmed CO2 sidumise arendamiseks metsades, rohumaadel ja märgaladel. Parlamendiliikmed täiendasid meetmeid, lisades, et kooskõlas ELi pikaajaliste eesmärkide ja Pariisi kokkuleppega tuleb aastast 2030 liikmesriikidel tagada, et CO2 sidumine on suurem tekkivast heitest.

 

“Selle määrusega saadame sõnumi: tahame, et Euroopa metsi majandatakse jätkusuutlikult ja soovime tagada tugeva metsandussektori ELis,” ütles raportöör Norbert Lins (EPP, DE).

 

Edasised sammud

 

Jõustumiseks vajavad EPs teisipeal heaks kiidetud ettepanekud nüüd heakskiitmist ELi Nõukogus.