Parlamendiliikmed kiitsid heaks uued ambitsioonikad taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärgid - ©AP Images/European Union-EP  

Teisipäevasel hääletusel kiitis parlament heaks uue siduva taastuvenergia eesmärgi ja energiatõhususe põhieesmärgi aastaks 2030.

ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt tuleb aastaks 2030 energiatõhusust suurendada 32,5 protsenti ja taastuvenergia osakaal peab olema vähemalt 32 protsenti lõpptarbimisest. Mõlemad eesmärgid vaadatakse üle aastal 2023. Eesmärke saab sel hetkel tõsta, aga mitte langetada.

Energiatõhususe suurendamine võimaldab vähendada elektri- ja küttearveid ning vähendada ELi sõltuvust väljaspool ELi asuvatest energiatootjatest, parandada õhu kvaliteeti ja aidata võitluses kliimamuutusega.

ELi riigid peavad samuti võtma vastu meetmed, et aidata neid, keda ohustab energiavaesus ja tagama, et kodanikel oleks õigus taastuvenergiat omatarbeks toota ja selle ülejääki müüa.

Aastaks 2030 peab vähemalt 14 protsenti transpordikütusest olema toodetud taastuvatest energiaallikatest.

Esimese põlvkonna biokütuseid, millel on kõrge maakasutuse muutuse mõju ei võeta aastast 2030 arvesse ELi taastuvenergia eesmärkide saavutamise arvutamisel. Alates aastast 2019 vähendatakse esimese põlvkonna biokütuste osakaalu järkjärgult ELi taastuvenergia eesmärkide saavutamise arvutamisel.

2019. aasta lõpuks peab iga liikmesriik samuti esitama kümneaastase riikliku energia ja kliimakava, milles on toodud riiklikud eesmärgid, poliitikad ja meetmed