“InvestEU”: Parlamendiliikmed võtsid vastu seisukoha uue tööhõivet ja majanduskasvu toetava programmi kohta 

Pressiteade 
 
 
InvestEU programmi prioriteediks on säästlik majanduskasv ©AP Images/European Union - EP  

Parlament kinnitas seisukoha uue ELi programmi kohta, mis toetab investeeringuid ja rahastamisele juurdepääsu perioodil 2021–2027.

Uus InvestEU programm hakkab asendama praegust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI), mis loodi pärast finantskriisi.

Parlamendiliikmed võtsid vastu muudatused, et täiendada Euroopa Komisjoni ettepanekut, sealhulgas

  • muudatusettepaneku suurendada ELi tagatist 40,8 miljardi euroni (jooksevhindades), et kaasata 698 miljardi euro ulatuses täiendavaid investeeringuid ELis (Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks tagatis 38 miljardit eurot 650 miljardi euro investeeringute kaasamiseks)
  • uued ja selgemad eesmärgid nagu ELi tööhõivemäära suurendamine, Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamine ning majanduslik, territoriaalne ja sotsiaalne ühtekuuluvus
  • nõude, et InvestEU programmi raames võetavad meetmed panustaksid kogu programmi rahastamispaketist vähemalt 40 % kliimaeesmärkide täitmiseks
  • sätte juhtivstruktuuri loomiseks, et tagada tasakaal poliitikakujundamise ja pangandusekspertiisi vahel; juhtivstruktuuri peab olema nimetatud ka Euroopa Parlamendi esindaja;
  • aruandluskohustuse, et tagada läbipaistvus ja järelevalve programmi mõju ja tegevuse kohta.

„InvestEU koondab endasse kõik ELi rahastamisinstrumendid. EFSI või Junckeri kava, mis oli inspiratsiooni allikaks InvestEU programmi loomisel, on juba aidanud luua ligi miljon töökohta ELis ja toetanud rohkem kui 850 000 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kaasata ELi tagatiste abil 650 miljardit eurot investeeringuid perioodiks 2021-2027, aga meie parlamendis olema seadnud sihiks kaasata ligi 700 miljardit eurot. Programmis peavad kajastuma ELi prioriteedid. InvestEU on väga oluline vahend majanduskasvu, tööhõivem ettevõtluse ning sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamiseks ELis, ” ütles eelarvekomisjoni raportöör José Manuel Fernandes (EPP, PT).

„InvestEU ei ole mitte vahend EFSIga seotud positiivse kogemuse jätkamiseks. Lisaks VKEde, teadusarenduse, innovatsiooni ja säästva infrastruktuuri arendamise toetamisele on selle programmi eesmärk aidata kaasa sotsiaalse infrastruktuuri arendamisele, tagades, et hariduse, tervishoiu ja sotsiaalmajutuse projektid on teostatavad,” ütles Roberto Gualtieri (S&D, IT), majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör ja komisjoni esimees.

Edasised sammud

Parlamendiliikmed on nüüd valmis alustama läbirääkimisi ELi Nõukoguga, et saavutada esimese lugemise kokkulepe.