Liikmesriigid, kus seatakse ohtu õigusriigi põhimõtted võivad kaotada ELi toetused 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

ELi valitsused, mis sekkuvad kohtute töösse või ei tegele piisavalt korruptsiooni ja pettuste väljajuurimisega, peavad edaspidi arvestama, et nende ELi toetused võidakse peatada.

Parlamendi toetuse saanud ettepaneku kohaselt peaks Euroopa Komisjon, sõltumatu ekspertkolleegiumi abiga tuvastama “liikmesriikides õigusriigi toimimises esinevad üldistunud puudused” ja võtma vastu otsused meetme rakendamiseks nagu ELi eelarvest tehtavate väljamaksete peatamine või eelmaksete vähendamine. Sellised otsused rakendatakse juhul kui need kiidetakse heaks Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu poolt.

Sõltumatute ekspertide kolleegium

Euroopa Komisjon võib tuvastada, et õigusriigi põhimõtted on ohus juhul kui esinevad puudused ühes või mitmes järgnevatest valdkondadest:


 • liikmesriigi ELi eelarvet täitvate avaliku sektori asutuste nõuetekohane toimimine;
 • finantskontrolli tegevate asutuste nõuetekohane toimimine;
 • maksupettuse, korruptsiooni või ELi eelarve täitmisega seotud rikkumiste uurimine;
 • kohtulik kontroll, mida teevad sõltumatud kohtud;
 • maksupettuse ja maksukonkurentsi ennetamine või selle eest karistamine;
 • põhjendamatult väljamakstud vahendite tagasinõudmine;
 • koostöö Euroopa Pettustevastase Ameti või Euroopa Prokuratuuriga.

Komisjoni abistamiseks moodustatakse sõltumatute ekspertide kolleegium kuhu kuulutavad riigiõiguse ning finants- ja eelarveküsimuste eksperdid. Iga liikmesriigi parlament nimetab ühe eksperdi ja Euroopa Parlament nimetab viis eksperti. Kolleegium hindab igal aastal olukorda kõigis liikmesriikides ning avaldab oma uurimise tulemused.

Lõplike toetuste saajate kaitse

Olenevalt puuduste ulatusest võib Euroopa Komisjon võtta vastu ühe või mitu järgmistest otsustest:

 • kulukohustuste peatamine;
 • eelmaksete vähendamine;
 • maksetähtaegade arvestamise katkestamine;
 • maksete peatamine.

Kui meetmete vastuvõtmise otsuses ei ole sätestatud teisiti, peavad liikmesriigid jätkama makseid lõplikele vahendite või toetuste saajatele. Euroopa Komisjon peab abistama lõplikke toetuste saajaid ja astuma samme, et lõplikud toetuste saajad saaksid kätte neile ette nähtud summad.

Meetmeid puudutavad otsust vastu võttes esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule ettepaneku paigutada eelarvereservi ümber vastuvõetud meetmete väärtusega samaväärne summa. Ümberpaigutamise ettepanek loetakse heakskiidetuks, kui Euroopa Parlament seda antud häälte enamusega või kui ELi Nõukogu seda kvalifitseeritud häälteenamusega nelja nädala jooksul ei muuda ega tagasi ei lükka. Kui Euroopa Komisjon tuvastab, et puudused on kõrvaldatud, siis vabastatakse summa reservist sama menetlust kasutades.

Eelarvekomisjoni raportöör Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) “Õigusriigi põhimõtete ja ELi väärtuste kaitsmine on see millele Euroopa projekt on üles ehitatud. Ükski valitsus ei saa neid ilma tagajärgedeta rikkuda.“

Eelarvekontrolli komisjoni raportöör Petri Sarvamaa (EPP, FI): “Selle mehhanismi olulisim aspekt on lõplike toetuste saajate kaitse. Oleme seda parandanud võrreldes Euroopa Komisjoni ettepanekuga. Suurendasime samuti parlamendi rolli otsuste tegemisel suurendades nii demokraatliku järelevalvet.”

Edasised sammud

Parlament võttis vastu oma seisukoha ettepaneku kohta häältega 397 poolt, 158 vastu 69 erapooletut ja on seega valmis läbirääkimisteks ELi Nõukoguga määruse lõpliku sõnastuse üle.