Parlamendiliikmed on mures ELi ja Ühendkuningriigi kodanike õiguste, sealhulgas liikumisvabaduse pärast © Shutterstock.com/1000 Words  

Parlament rõhutab, et väljaastumislepingule nõusoleku saamiseks on vaja tagada kodanike õiguste kaitse.

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis teevad parlamendiliikmed kokkuvõtteid kodanike õigustest Brexiti kontekstis. Väljaastumislepingule nõusoleku andmise otsuses võetakse arvesse kogemusi ja kinnitusi, mis on saadud seoses väljaastumislepingu peamiste sätete rakendamisega, sealhulgas Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi puudutavaga.


Parlamendiliikmed väljendavad muret kodanike õiguste jälgimiseks väljaastumislepingus ette nähtud Ühendkuningriigi „sõltumatu asutuse“ ülesehituse ja sõltumatuse pärast, märkides, et nad tervitaksid Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi parlamendi ühise kontrollimehhanismi loomist.


Vastuvõetud tekstis kutsutakse üles käivitama teavituskampaaniaid, et valmistada kodanikke ette ning kutsutakse ELi 27 liikmesriigi valitsusi üles võtma järjepidevaid ja vastutulelikke meetmeid, et tagada nende territooriumil elavatele Ühendkuningriigi kodanikele õiguskindlus.


Resolutsioon võeti vastu häältega 610 poolt, 29 vastu ja 68 erapooletut.


Videosalvestis nõukogu eesistujariiki Horvaatiat esindava Nikolina Brnjaci ja komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni avaldustest

Videosalvestis Euroopa Parlamendi liikmete arutelust

Videosalvestis: ELi pealäbirääkija Michel Barnier’ ja Nikolina Brnjaci lõppsõnad


Jõustumiseks peab Euroopa Parlament Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu lihthäälteenamusega heaks kiitma (Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõige 2). Parlament hääletab väljaastumislepingu üle pärast seda, kui ratifitseerimisprotsess Ühendkuningriigis on lõpule viidud.