Parlament soovib siduvaid eeskirju ühtsele laadijale  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Üle kümne aasta on parlamendiliikmed nõudnud ühist laadijat kaasaskantavatele elektroonikaseadmetele © Shutterstock/Rotsukhon Lam  

Euroopa Parlament kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama hiljemalt 2020. aasta juuliks siduvad eeskirjad ühtse laadija kohta.

Resolutsioonis kutsutakse komisjoni viivitamata võtma üles meetmeid kõigi mobiilseadmete ühtse laadija kasutuselevõtmiseks, et vähendada elektroonikajäätmeid ja anda tarbijatele võimalus teha jätkusuutlikke valikuid. Resolutsioon kiideti heaks häältega 582 poolt, 40 vastu ja 37 erapooletut.

Parlament soovib, et Euroopa Komisjon võtaks 2014. aasta raadioseadmete direktiivis ette nähtud delegeeritud õigusakti vastu 2020. aasta juuliks või esitaks vajaduse korral uue õigusakti ettepaneku hiljemalt samaks kuupäevaks.

Innovatsiooni takistamata peaks Euroopa Komisjon tagama, et ühtset laadijat käsitlevat õigusraamistikku „reguleeritakse korrapäraselt, et võtta arvesse tehnika arengut“.

Parlament soovib ühtlasi, et Euroopa Komisjon:

  • võtaks vastu meetmed, et kõige paremini tagada erinevate traadita laadijate koostalitlusvõime erinevate mobiilseadmetega;
  • kaaluks seadusandlikke algatusi, et suurendada ELi liikmesriikides kogutud ja ringlusse võetud kaablite ja laadimisseadmete mahtu;
  • tagaks, et tarbijad ei oleks enam kohustatud ostma uusi laadijaid iga uue seadmega. Parlamendiliikmed rõhutavad siiski, et „iga selline meede peaks vältima tarbijate jaoks potentsiaalselt kõrgemaid hindu“.

Aastas tekib maailmas ligikaudu 50 miljonit tonni elektroonilisi jäätmeid, keskmiselt üle 6 kg inimese kohta. Euroopas tekitati 2016. aastal kokku 12,3 miljonit tonni e-jäätmeid, mis on keskmiselt 16,6 kg elaniku kohta. Resolutsioonis märgitakse, et mõnede seadmete lühikesed olelusringid põhjustavad ka rohkem e-jäätmeid.

Taustteave

2014. aasta raadioseadmete direktiivis nõudsid ELi seadusandjad ühtse laadija väljatöötamist ja andsid Euroopa Komisjonile volitused selle küsimusega tegeleda delegeeritud õigusakti abil.

Komisjoni lähenemisviis innustada ettevõtjaid töötama välja ühtset laadijat ei ole vastanud kaasseadusandjate eesmärkidele. Siiski on tehtud mõningaid edusamme, ütles Euroopa Komisjon 13. jaanuari 2020. aasta täiskogu arutelul: 2009. aastal oli üle 30 laadimislahenduse, samal ajal kui praegu on neid kolme liiki.

Oma resolutsioonis Euroopa rohelise kokkuleppe kohta nõudis parlament uut ambitsioonikat ringmajanduse tegevuskava, et vähendada ELi tootmise ja tarbimise kogu keskkonna- ja ressursijalajälge, seades peamisteks prioriteetideks ressursitõhususe, nullsaaste ja jäätmetekke vältimise.

Euroopa Komisjon võttis 29. jaanuaril vastu oma 2020. aasta tööprogrammi, milles ta kohustub esitama seadusandliku algatuse ühiste laadijate kohta 2020. aasta kolmandas kvartalis.