• Euroopa Parlament peab prioriteediks kõiki COVID-19 puhangu vastaseid ja selle tagajärgedega võitlemise meetmeid. 
  • Parlamendi regionaalarengukomisjon alustab kavandatud meetmete väljatöötamist, et toetada piirkondi ja kogukondi, kes on viirusepuhangu tõttu enim kannatanud. 
Parlament mobiliseerib ELi vahendid, et suunata need koroonaviruse pandeemiast mõjutatud inimestele  

Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjon panustab COVID-19 puhanguga toimetulekuks vajalike investeeringute algatusse.

Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimees Younous Omarjee (GUE / NGL, FR) ütles: „Euroopa peab praegu üles näitama solidaarsust. Ühtekuuluvuspoliitika on lahutamatult seotud solidaarsusega ja nüüd peab see varasemast enam vastama tõsistele väljakutsele, et seda võimalikult tõhusalt rakendada. Regionaalarengukomisjon teeb kõik endast oleneva, et tagada raha kättesaadavus seal, kus seda kõige rohkem vajatakse. ”


Järgmised sammud

ELi rahastamiseeskirjade muutmine kuulub kaasotsustusmenetluse alla, seega peavad nii parlament kui ka nõukogu selle muudatuse vastu võtma. Regionaalarengukomisjoni juhatus ja koordinaatorid arutavad menetlust ja teevad võimalikult kiiresti teatavaks edasised sammud. Parlamendi komisjon püüab ettepaneku läbivaatamise võimalikult kiirelt lõpule viia.


Muudatuse vastuvõtmine võimaldab suunata rahalisi vahendeide mõjutatud piirkondadesse ja sektoritesse.

Taust

1. märtsil teatas Euroopa Komisjon, et koostab COVID-19 reageerimisinvesteeringute algatuse, mis on suunatud tervishoiusüsteemidele, VKEdele, tööturgudele ja teistele ELi liikmesriikide majanduse haavatavatele osadele. Seadusandlik ettepanek ühissätete määruse, Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi määruste muutmiseks avaldati 13. märtsil.


Komisjon tegi ettepaneku eraldada ühtekuuluvuspoliitika raames 37 miljardit eurot võitlusele koroonaviiruse kriisiga, loobudes sel aastal kohustusest nõuda struktuurifondide eelmaksete tagastamist. Eelmaksete suurus moodustab umbes 8 miljardit eurot ELi eelarvest, mida liikmesriigid saavad kasutada lisaks 29 miljardile eurole struktuurifondides. Lisaks tegi komisjon ettepaneku laiendada ELi Solidaarsusfondi kohaldamissala, hõlmates selle alla ka rahvatervise kriisi, et vajadusel võtta see kasutusele enim kannatanud liikmesriikide abistamisel.