COVID-19: Parlamendiliikmed nõuavad ulatuslikku majanduse elavdamise paketti ja solidaarsusfondi koroonaviiruse vastu  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Euroopa ühine reageerimine COVID-19-le jääb väga oluliseks ka pärast riiklike piirangute lõppu. 
  • Majandusreform peaks hõlmama nn taastumise võlakirju, mis on tagatud ELi eelarvega. 
  • Liikmed kutsuvad üles looma vähemalt 50 miljardit euro suurust ELi solidaarsusfondi koroonaviiruse vastu. 
  • Euroopa Parlamendi liikmed kritiseerivad viimaseid poliitilisi arenguid Ungaris ja Poolas. 
Osad parlamendiliikmed osalesid arutelus videosilla teel  

Parlamendiliikmed soovivad Euroopa majanduse toetamiseks pärast COVID-19 kriisi ulatuslikku majanduse taastumise paketti, mis sisaldab EL eelarvega tagatud võlakirju.

Reedel vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonis toetab parlament ELi fiskaalmeetmeid ja likviidsustoetust pandeemiaga toimetulekuks.


Lisaks juba tehtule vajab Euroopa ulatuslikku taastamis- ja ülesehituspaketti, mida rahastatakse ELi senisest suuremast pikaajalisest eelarvest (mitmeaastane finantsraamistik), olemasolevatest ELi fondidest ja rahastamisvahenditest ning ELi eelarvega tagatud nn taastumise võlakirjadest. Uued meetmed peaks keskenduma tulevastele investeeringutele, mitte hõlmama olemasoleva võla ühiskasutust. Euroopa Parlamendi liikmed rõhutavad, et Euroopa roheline kokkulepe ja digiüleminek peaksid olema paketi keskmes, et majandus taas käima lükata.


ELi solidaarsusfond koroonaviiruse vastu


Parlamendiliikmed nõuavad püsivat Euroopa töötuskindlustuse edasikindlustuse kava (muudatusettepanek 6) ja soovivad luua vähemalt 50 miljardi euro suuruse ELi solidaarsusfondi koroonaviiruse vastu. Sellest fondist toetataks kõigi liikmesriikide tervishoiusektoreid praeguse kriisi ajal ning tulevasi investeeringuid, et muuta tervishoiusüsteemid vastupidavamaks ja keskenduda neile, kes kõige enam abi vajavad (muudatusettepanek 11).


ELi suuremad volitused tegutsemiseks piiriüleste terviseohtudega


Resolutsioonis märgitakse, et Euroopa-ülesed abinõud COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks on hädavajalikud . Lisaks sellele, et Euroopa Liit peab kriisist tugevamana väljuma, peaksid liidu institutsioonid saama tulevikus suuremad volitused sekkuda tõsiste piiriüleste terviseohtude korral. See võimaldaks neil viivitamata koordineerida reageerimist Euroopa tasandil ja suunata vajalikud vahendid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse, olgu siis tegemist meditsiinitarvetega või rahalise abiga.


Parlamendiliikmed toetavad ka ravimite, ravimite koostisosade, meditsiiniseadmete ja -materjalide tootmise laiendamist ELis, et olla paremini valmis tulevasteks ülemaailmseteks kriisideks.


Piirid peavad jääma esmatarbekaupadele avatuks


Euroopa Parlament rõhutab, et ELi piirid tuleb hoida avatuna, et tagada ravimite , kaitsevahendite, meditsiiniseadmete, toidu ja esmatarbekaupade vaba liikumine. Parlamendiliikmed toonitavad, et ELi ühtne turg on meie ühise jõukuse allikas ning keskse tähtsusega võitlemaks pandeemiaga.


Parlament nõuab ka Euroopa tervishoiualase reageerimismehhanismi loomist, mis tagaks tulevikus kiirema reageerimise erinevatele tervise- või sanitaarkriisidele. See võimaldaks elude päästmiseks ühiste materjali- ja ravimivarude kiiret mobiliseerimist Euroopa Parlamendi liikmed soovivad ka täiendavat ELi rahastust, et toetada teadusuuringuid vaktsiini leidmiseks.


Riiklike piirangute lõpetamist peab põhjalikult koordineerima


Parlamendiliikmed rõhutavad, et viiruse taaspuhkemise vältimiseks peab piirangute lõpetamine liikmesriikides toimuma koordineeritult. ELi riike kutsutakse üles töötama ühiselt välja kriteeriumid karantiini ja muude erakorraliste meetmete tühistamiseks. Euroopa Komisjonil palutakse luua eriolukorrast väljumise strateegia, mis hõlmab laiaulatuslikku testimist ning isikukaitsevahendite olemasolu võimalikult paljude kodanike jaoks.


Õigusriigi ja demokraatia olukord COVID-19 Euroopas: Ungari, Poola


Samuti väljendavad Euroopa Parlamendi liikmed tõsist muret Ungari valitsuse sammude pärast, mille eesmärk on pikendada eriolukorda riigis määramata ajaks ja nõrgendada parlamentaarset järelevalvet. Lisaks rõhutavad nad, et Poola valitsuse otsus muuta valimisseadustikku on õigusvastane ning presidendivalimiste korraldamine pandeemia ajal on vastuolus Euroopa väärtustega.


Parlamendiliikmed kutsuvad Euroopa Komisjoni üles kiirelt hindama kasutuselevõetud erakorraliste meetmete kooskõla ELi aluslepingutega ning kasutama selle tõsise ja jätkuva rikkumisega tegelemiseks kõiki olemasolevaid ELi vahendeid ja sanktsioone, sealhulgas ka eelarvelisi. Nõukogu peaks uuesti päevakorda võtma Poola ja Ungari suhtes käimasolevate artikli 7 menetlustega seotud arutelud.


Euroopa teabeallikas väärinfo vastu võitlemiseks

Resolutsioonis rõhutatakse, et väärinfo, mis levib nii COVID-19 kui ka rahvatervise tagamise meetmete kohta on suur oht. EL peaks seetõttu looma ühtse Euroopa teabeallika, et tagada kõigile kodanikele juurdepääs täpsele ja faktikontrollitud informatsioonile. Samuti kutsuvad parlamendiliikmed sotsiaalmeediaettevõtteid üles ennetavalt tegutsema koroonaviirusega seotud väärinfo ja vihakõne peatamiseks.


Tekst võeti vastu 395 poolt- ja 171 vastuhäälega. Erapooletuid oli 128.

Arutelu 16. aprillil: 

Sõnavõtu vaatamiseks klõpsake kõnelejate nimedel.


Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avakõne


Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni avasõnavõtt


Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli avasõnavõtt


Esteban González Pons (EPP, Hispaania)


Iratxe García Pérez (S&D, Hispaania)


Dacian Cioloş (Renew, Rumeenia)


Marco Campomenosi (ID, Itaalia)


Philippe Lamberts (Verts/ALE, Belgia)


Raffaele Fitto (ECR, Itaalia)


Manon Aubry (GUE/NGL, Prantsusmaa)


Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič