Parlament mõistab hukka kõik rassismi, vihkamise ja vägivalla vormid 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Euroopa Parlamendi liikmed mõistavad karmilt hukka George Floydi tapmise ning toetavad rassismi ja diskrimineerimise vastaseid meeleavaldusi. 
  • Rassiline diskrimineerimine ja ahistamine on jätkuvalt levinud kogu ELis. 
  • Politsei jõhkra käitumise ja väärkohtlemise juhtumid ei tohi jääda karistuseta. 
Euroopa Parlamendi debatt rassismi teemal  

Rassismil ja diskrimineerimisel pole meie ühiskonnas kohta, rõhutab Euroopa Parlament uues resolutsioonis. EL peab võtma selge ja otsustava seisukoha rassismi, vägivalla ja ebaõigluse vastu.

Rassismivastaseid meeleavaldusi toetav resolutsioon võeti reedel vastu 493 poolthäälega (104 vastuhäält, 67 erapooletut). Parlament mõistab karmilt hukka George Floydi kohutava tapmise USAs ning samalaadsed vägivallajuhtumid mujal maailmas.


Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad USA ametivõime üles astuma otsustavaid samme, et võidelda riigis esineva struktuurse rassismi ja ebavõrdsusega. Parlament mõistab hukka rahumeelsete USA meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimise politsei poolt ning peab äärmiselt kahetsusväärseks USA presidendi Donald Trumpi ähvardust kasutada protestijate vastu USA armeed ning presidendi vaenu õhutavat retoorikat.


Parlamendiliikmed toetavad rassismi ja diskrimineerimise vastaseid meeleavaldusi kogu ELis ning nõuavad, et EL ja liikmesriigid mõistaksid jõuliselt ja avalikult hukka ebaproportsionaalse jõu kasutamise ja rassistlikud suundumused õiguskaitses. Euroopa Parlament rõhutab, et politsei jõhkra käitumise ja väärkohtlemise juhtumid ei tohi jääda karistuseta. Kodanikel peab olema õigus filmida taolist käitumist ning kasutada seda tõendusmateralina. 


Lõpetada rassiline ja etniline profileerimine


Resolutsioonis nõutakse, et EL ja selle liikmesriigid lõpetaksid igasuguse rassilise ja etnilise profileerimise kriminaalõigusnormide täitmise, terrorismivastaste meetmete ja sisserändekontrolli raames. Ka neis valdkondades kasutatavad uued tehnoloogiad ei tohi diskrimineerida rassilisi ja etnilisi vähemusi.


Minevikus mustanahaliste vastu toime pandud Euroopa inimsusevastased kuriteod


Euroopa Parlamendi sõnul peavad ELi institutsioonid ja liikmesriigid ametlikult tunnistama mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu suunatud ebaõiglust ja inimsusevastaseid kuritegusid. Ühtlasi soovitavad parlamendiliikmed võtta mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu kogu ELis koolide õppekavadesse.


Diskrimineerimise vastu võitlemine kõikides valdkondades peab olema ELi prioriteet. Parlament nõuab ühtlasi, et Euroopa Liidu Nõukogu viiks lõpule läbirääkimised diskrimineerimisvastase direktiivi üle, mis on blokeeritud juba alates 2008. aastast.

Rassism ja ksenofoobia ei kuulu sõnavabaduse alla

Resolutsioon toonitab, et rassistlike ja ksenofoobsete väljaütlemiste puhul väljendusvabadus ei kehti. Parlament "peab taunitavaks asjaolu, et kogu maailmas võtavad äärmuslikud ja ksenofoobsed poliitilised jõud üha sagedamini appi ajalooliste, statistiliste ja teaduslike faktide moonutamise ning kasutavad sümboleid ja retoorikat, mis jäljendavad totalitaarse propaganda teatavaid aspekte, sealhulgas rassismi, antisemitismi ja vähemuste vihkamist".