Parlament nõuab ELi väärtuste kaitsmiseks tõhusat mehhanismi 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • EL vajab tugevat ja terviklikku tegevuskava põhiõiguste ja õigusriigi kaitsmiseks. 
  • Euroopa Liit ei suuda hetkel ära hoida põhiväärtuste rikkumisi. 
  • Uus mehhanism peab sisaldama selgeid riigipõhiseid soovitusi. 

EL peab tagama õigusriigi ja põhiõiguste kaitse liikmesriikides. Selleks on vaja tugevat järelevalvet koos konkreetsete meetmetega, sealhulgas rikkumismenetluste ja rahaliste sanktsioonidega

Euroopa Parlament võttis kolmapäeval 521 poolthääle ja 152 vastuhäälega (erapooletuks jäi 21) vastu resolutsiooni, milles teeb ettepaneku luua demokraatia, õigusriigi põhimõtte, ELi väärtuste ja põhiõiguste kaitsmise Euroopa mehhanism.


Parlamendiliikmed väljendavad resolutsioonis sügavat muret autokraatlike ja mitteliberaalsete suundumuste üle, mida COVID-19 pandeemia on veelgi süvendanud. Samuti juhib resolutsioon tähelepanu korruptsiooni ja väärinfo levikule. Parlament rõhutab, et ELil ei ole piisavalt vahendeid, et lahendada põhiväärtuste enneolematut ja süvenevat kriisi. Samuti ei ole nõukogu suutnud teha sisulisi edusamme liidu väärtuste kaitseks käivitatud menetlustes ning seetõttu on liikmesriikidel jätkuvalt võimalik ELi põhiväärtusi eirata.


Järelevalvemehhanism vajab riikide toetust

Uus mehhanism peab sisaldama riigipõhiseid soovitusi ning hõlmama nii ennetavaid kui paranduslikke meetmeid, näiteks põhiväärtuste kaitse menetlus, rikkumismenetlus või ELi rahastamise sidumine õigusriigi põhimõtte järgimisega.


Parlamendi hinnangul peaks EL tulevikus koguma õigusriigi ja põhiõiguste olukorra kohta võrreldavaid andmeid ja esitama riigipõhiseid soovitusi, nii nagu seda praegu tehakse liikmesriikide majanduste puhul (nn Euroopa poolaasta). Parlament soovib uues mehhanismis arvesse võtta ka juba olemasolevaid raporteid ning regulaarselt kogutavaid andmeid, nagu näiteks äsja avaldatud Euroopa Komisjoni aastaaruanne õigusriigi olukorra kohta.

„Kui ilmnevad tõsised ohud demokraatiale, mille lahendamiseks liikmesriik midagi ette ei võta, tuleb rakendada konkreetseid parandusmeetmeid. Uus mehhanism on tõhusam, kuna ELi rahastamine seotakse õigusriigi põhimõtte järgimisega,“ ütles raportöör Michal Šimečka (Renew, Slovakkia).

Taustainfo

Euroopa Parlament on alalist demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kaitsmise mehhanismi nõudnud alates 2016. aastast. Alates 2018. aastast on parlament nõudnud uue vahendi sidumist Euroopa Liidu eelarvega. Selle tulemusel jääks liikmesriik õigusriigi põhimõtte korduva rikkumise puhul ilma liidu rahalistest toetustest.

Euroopa Parlament ootab Euroopa Komisjonilt resolutsiooni põhjal seadusandliku ettepaneku esitamist.