Parlament: EL peab kehtestama standardid veebiplatvormide reguleerimiseks  

Pressiteade 
 
 
  • Välisriikide veebiplatvormid peavad järgima ELi eeskirju. IT-hiidudele, kes kontrollivad juurdepääsu sisule, peab kehtestama eraldi reeglid. 
  • Tarbijaid tuleb paremini kaitsta ebaseaduslike, võltsitud ja ohtlike toodete eest. 
  • Reklaamile, sh isikupärastatud sisule, tuleb kehtestada rangemad tingimused.  
Digiteenused arenevad pidevalt: uued suhtlusviisid, ostuvõimalused veebis ja ligipääs informatsioonile ©AdobeStock/Blue Planet Studio  

Parlament nõuab tulevikku suunatud eeskirju digiteenuste, sealhulgas veebiplatvormide ja veebiturgude haldamiseks. Samuti on vaja siduvaid reegleid ebaseadusliku veebisisuga võitlemiseks.

Euroopa Parlament võttis eile hilisõhtul vastu kaks seadusandlikku algatust, milles kutsub Euroopa Komisjoni üles leidma lahendusi veebikeskkonna puudujääkidele.


Euroopa Komisjon kavatseb esitada digiteenuseid käsitleva seadusandliku ettepaneku tänavu detsembris. Sellega soovib EL luua uued standardid ning kujundada sarnaselt 2018. aasta andmekaitsereformile maailma digitaalmajandust.


Karmimad eeskirjad ebaseadusliku veebisisuga võitlemiseks


Parlament on seisukohal, et kõik väljaspool ELi asutatud digiteenuste osutajad peavad järgima ELi digiteenuste eeskirju, kui nad pakuvad teenuseid ka ELi tarbijatele või kasutajatele.


Luua tuleb siduv mehhanism, et kasutajad saaksid anda veebipõhistele vahendajatele teada võimalikust ebaseaduslikust veebisisust või -käitumisest. See aitaks veebipõhistel vahendajatel kiiresti reageerida ja muudaks nende tegevuse ebaseadusliku veebisisu kõrvaldamisel läbipaistvamaks. Kasutajatel, kelle õigusi on rikutud, peaks olema võimalik taotleda hüvitist riikliku vaidluste lahendamise organi kaudu.


Samuti nõuab parlament, et tehtaks ranget vahet ühelt poolt ebaseaduslikul või ebaseaduslikult jagatud sisul, mis on ühemõtteliselt karistatav, ning teiselt poolt kahjulikul sisul, vaenukõnel ja väärinfol, mis ei ole alati ebaseaduslik. Veebiplatvormid ei tohi kahjuliku või ebaseadusliku sisu tuvastamiseks kasutada üleslaadimisfiltreid või sisu eelkontrolli. Parlament leiab, et lõpliku otsuse sisu seaduslikkuse kohta peab tegema sõltumatu kohtuorgan, mitte eraettevõte.


Ohutum internet tarbijatele


Parlament soovib, et digiteenuste õigusaktis juhindutaks põhimõttest, et „see, mis on ebaseaduslik reaalses maailmas, on seda ka veebis“ ning tarbijakaitse ja kasutajate ohutuse põhimõttetest.


Veebiplatvormid ja veebipõhised vahendusteenused peavad suutma paremini tuvastada ja eemaldada valeväiteid ja peatada petturlikke kauplejaid, näiteks võltsitud meditsiiniseadmete või ohtlike toodete müüjaid.


Parlament soovib võtta kasutusele ka uue põhimõtte „tunne oma äriklienti“, mille kohaselt peavad veebiplatvormid kontrollima kaupmehi ja tõkestama pettureid, kes kasutavad nende teenuseid ebaseaduslike või ohtlike toodete ja sisu müümiseks.


Lisaks tahab parlament, et kehtestataks erieeskirjad, mis takistaksid (mitte lihtsalt heastaksid) IT-hiidude ebaausat turukäitumist ja tagaksid, et turule pääsevad ka uued tulijad, sealhulgas VKEd ja idufirmad. Lisateavet siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nõudmiste kohta leiate siit ja siit. Ettepanekuid toetas täiskogul 571 parlamendiliiget. 26 oli vastu ja 94 jäi erapooletuks.


Algoritmide mõju piiramine


Parlament soovib anda kasutajatele suurema kontrolli selle üle, mida nad veebis näevad, sealhulgas võimaluse loobuda igasugusest sisu kureerimisest. Vähendada tuleb ka algoritmide mõju ning rangemalt reguleerida suunatud ja käitumispõhist reklaami, kuna nii sekkutakse üksikisikute eraellu ning tõstatuvad küsimused seoses andmete kogumisega.


Samuti peaks digiteenuste õigusaktis olema sätestatud õigus kasutada neid anonüümselt. Euroopa Komisjon peaks ka hindama, kas uute eeskirjade täitmiseks ja trahvide määramiseks on vaja luua uus Euroopa asutus. Lisateavet õiguskomisjoni nõudmiste kohta leiate siit ja siit. Parlament võttis ettepanekud vastu 637 poolt- ja 26 vastuhäälega, erapooletuks jäi 28 parlamendiliiget.


Põhiõiguste kaitsmine veebis


Kolmas resolutsioon, mille esitas parlamendi kodanikuvabaduste komisjon, käsitleb põhiõigustega seotud küsimusi. Resolutsioon võeti vastu 566 poolthäälega, vastu oli 45 ja erapooletuid 80. Parlament nõuab, et sisu eemaldamine veebist oleks proportsionaalne ja mittediskrimineeriv, et tagada väljendus- ja teabevabadus ning eraelu puutumatus ja andmekaitse. Parlament nõuab ka, et veebiplatvormide tuluallikad oleksid läbipaistvamad.