Euroopa Parlament kinnitas 95,5 miljardi euro suuruse teadusprogrammi 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Teadusprogrammi „Euroopa horisont“ eelarve aastateks 2021-2027 on 95,5 miljardit eurot. 
  • Programmi keskmes on tervishoid, digiüleminek ja uuenduslike VKEde toetamine. 
  • Esmakordselt toetab „Euroopa horisont“ ka loomemajandust. 
ELi teadusprogramm aastateks 2021-2027 toetab uuenduslikke VKEsid. ©AdobeStock/Boggy  

2021.–2027. aasta teadusprogramm aitab ELi tervishoiusüsteemidel valmistuda tulevasteks pandeemiateks ning tööstusel vähendada süsinikheidet ja panustada arendustegevusse.

„Euroopa horisont“ tagab teadusuuringute ja innovatsiooni lühi- ja pikaajalise rahastamise, mille eesmärk on toetada võitlust kliimamuutusega, digiüleminekut ja COVID-19 pandeemia tagajärgedega toimetulemist. Programmi eelarve on 95,5 miljardit eurot, millest 5,4 miljardit eurot tuleb taasterahastust „NextGenerationEU“.


Tegemist on Euroopa Liidu kõigi aegade suurima rahasüstiga digitaalsete teadusuuringute ja digitaliseerimise valdkonda. Toetatakse ka uuenduslikke VKEsid ja Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri. Lisaks panustab „Euroopa horisont“ täiendavad 1 miljard eurot alusuuringutesse, mida rahastatakse Euroopa Teadusnõukogu vahendusel.


Programm „Euroopa horisont“ tugineb kolmel sambal:


  • „Avatud teadus“ toetab eesliiniuuringuid, mille on välja valinud ja mida juhivad Euroopa Teadusnõukogu kaudu teadlased ise. Marie Skłodowska-Curie grantidest rahastatakse stipendiume ja teadlaste vahetusi, samuti investeeringuid teadustaristusse.

  • „Üleilmsed probleemid ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime“ toetab teadusuuringuid, mille keskmes on ühiskonna ees seisvad väljakutsed ning tehnoloogiline ja tööstuslik võimekus. Sellest sambast tuleb ka Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) eelarve, mille ülesanne on tagada ELi ja liikmesriikide poliitikakujundajatele sõltumatud teaduslikud tõendusmaterjalid.

  • „Avatud innovatsioon“ seab eesmärgiks teha Euroopast liider uusi turge loova innovatsiooni valdkonnas. Samuti edendab „Avatud innovatsioon“ teadusuuringute, kõrghariduse ja ettevõtluse lõimimist ning toetab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti (EIT).

Euroopa Komisjon käivitas programmi etteulatuvalt juba 1. jaanuaril 2021. Parlament kiitis programmi koos poliitilise avaldusega lõplikult heaks 677 poolt- ja 5 vastuhäälega, erapooletuid oli 17 (programmi „Euroopa horisont“ määrus). Programmi „Euroopa horisont“ rakendusmeetmed võeti vastu 661 poolthäälega, vastu oli 5 ja erapooletuid oli 33.


Tsitaadid


""Euroopa horisont" valmistab ELi ette tulevikuks, toetades tervishoiusüsteeme, tööstust ja ettevõtete arendustegevust," ütles programmi „Euroopa horisont“ käsitleva määruse raportöör Dan Nica (S&D, Rumeenia).


„Saime mahuka ja tasakaalustatud eelarve, mis toetab jõuliselt nii alus- kui ka valdkonnauuringuid. Esmakordselt toetatakse eraldi veel ka Euroopa loomemajandust,“ ütles programmi „Euroopa horisont“ raportöör Christian Ehler (EPP, Saksamaa). „Selle programmiga võtab EL endale õigusliku kohustuse kaitsta akadeemilist vabadust kogu Euroopas,“ lisas Ehler.