Parlament kiitis heaks ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Koostöölepingu ratifitseerimine võimaldab kvootide ja tariifideta vabakaubanduse Ühendkuningriigiga. ©DENIS CHARLET / AFP  

Euroopa Parlament andis suure häälteenamusega nõusoleku ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele.

Kaubandus- ja koostööleppele nõusoleku andmist toetas 660 parlamendiliiget, vastu oli 5 ja erapooletuks jäi 32. Samuti kiitis Euroopa Parlament heaks koostöölepet hindava resolutsiooni (578 poolt, 51 vastu ja 68 erapooletut).


24. detsembril 2020 leppisid Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkijad kokku kaubandus- ja koostööleppes, mis pani paika edasise koostöö raamid. Kokkulepet kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021 ning see otsus aegub 30. aprillil 2021. Kaubandus- ja koostööleppe püsivaks jõustamiseks oli vaja parlamendi nõusolekut.


Euroopa Liidust väljaastumine on “ajalooline viga”


Koostöölepet käsitlev resolutsioon toetab ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppe sõlmimist, mis piirab Ühendkuningriigi väljaastumisega kaasnevaid negatiivseid mõjusid. Samas rõhutab parlament, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust on „ajalooline viga“, sest kolmandal riigil ei saa olla samu õigusi ja hüvesid kui liikmesriigil.


Parlamendiliikmed väljendavad heameelt nullkvootide ja -tariifide kehtestamise üle, mis tagavad ausa konkurentsi ja võiksid saada eeskujuks tulevastele kaubanduslepingutele.

Samas kahetsevad parlamendiliikmed seda, et leping ei hõlma välis-, julgeoleku- ega arengupoliitikat ning et Ühendkuningriik ei soovi osaleda tudengivahetuse programmis “Erasmus+”.


Parlamendiliikmed mõistavad ühtlasi hukka mõnede ELi kodanike, sh Eesti kodanike, diskrimineeriva kohtlemise, kuna viie liikmesriigi (Bulgaaria, Eesti, Leedu, Rumeenia ja Sloveenia) puhul on Ühendkuningriigi tööviisade ja tööandja tõendite taotlemise lõiv kõrgem.

Rahu Iirimaa saarel


Kuna rahu säilitamine Iirimaal on ELi ja Ühendkuningriigi suhete edasise arengu oluline eeltingimus, mõistavad parlamendiliikmed hukka Ühendkuningriigi ühepoolsed meetmed, mis rikuvad väljaastumislepingut ning kutsuvad Ühendkuningriigi valitsust üles „rakendama viivitamata ja täielikult nende lepingute tingimusi, millele ta on alla kirjutanud“, kaasa arvatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokoll.


Parlament peab osalema lepingu järelevalves


Parlamendiliikmed rõhutavad, et parlament peab mängima lepingu kohaldamise järelevalves keskset rolli ja osalema lepinguga seotud oluliste otsuste tegemisel.


Tsitaadid


“Leppisime kokku paljudes olulistes küsimustes, nagu heade kaubandussuhete loomine. Samas on ees veel palju tööd välispoliitika ja haridusalaste vahetusprogrammidega. Et kodanike huvid oleksid esindatud, peab parlament olema tihedalt kaasatud. Tulevik on ainult sellisel partnerlusel, kus mõlemad pooled peavad kinni oma kohustustest,” ütles Andreas Schieder (S&D, Austria), väliskomisjoni raportöör.


“Lepingu ratifitseerimine ei tähenda, et me usaldaksime pimesi Ühendkuningriigi valitsust ja selle kavatsusi meie kokkuleppeid heas usus rakendada. Pigem on see ELi kindlustuspoliis edasiste ühepoolsete meetmete puhuks. Peagi kutsume kokku Parlamentaarse Partnerluse Assamblee, et jätkata sildade ehitamist üle La Manche’i väina”, sõnas Christophe Hansen (EPP, Luksemburg), rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportöörJärgmised sammud


Kokkuleppe püsivaks jõustumiseks peab ELi Nõukogu pärast parlamendi nõusolekut selle heaks kiitma.