Õigusriigi kaitse: parlament valmistub Euroopa Komisjoni tegevusetuse eest kohtusse kaebama 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • EL eelarve väärkasutuse oht suureneb. 
  • Euroopa Komisjon peab kiiresti reageerima õigusriigi põhimõtete jätkuvatele tõsistele rikkumistele. 
  • Parlament alustab viivitamatult ettevalmistusi kohtumenetluseks Euroopa Komisjoni vastu. 

Parlamendiliikmed nõuavad, et Euroopa Komisjon täidaks hiljemalt kahe nädala jooksul „õigusriigi tingimuslikkuse määrusest tulenevaid kohustusi“.

Neljapäeval vastuvõetud resolutsioon, mille poolt hääletas 506, vastu 150 ja erapooletuks jäi 28 parlamendiliiget, rõhutab, et õigusriigi tingimuslikkuse määrus, mille eesmärk on kaitsta ELi eelarvet väärkasutuse eest, jõustus 1. jaanuaril 2021 ja kehtib ka taasterahastu suhtes.


Parlament peab kahetsusväärseks, et alates määruse jõustumisest ei ole komisjon rakendanud mingeid meetmeid liidu eelarve kaitsmiseks. Samuti ei pidanud komisjon kinni parlamendi 25. märtsi resolutsioonis seatud nõudest töötada hiljemalt 1. juuniks 2021 välja täpsed juhised õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohaldamiseks. „See on piisav alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 265 kohase hagi esitamiseks komisjoni vastu,“ leiavad parlamendiliikmed.


Resolutsioon rõhutab, et liidu eelarve väärkasutuse oht suureneb ning õigusriigi olukord mitmes liikmesriigis halveneb. Seetõttu teevad parlamendiliikmed president Sassolile ülesandeks nõuda Euroopa Komisjonilt, et too täidaks hiljemalt kahe nädala jooksul õigusriigi tingimuslikkuse määrusest tulenevaid kohustusi. „Valmisoleku huvides alustab Euroopa Parlament vahepeal viivitamata vajalikke ettevalmistusi võimalikeks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 265 alusel algatatavateks kohtumenetlusteks komisjoni vastu,“ ütleb resolutsioon.


Parlament kutsub komisjoni üles kiiresti reageerima õigusriigi põhimõtete jätkuvatele tõsistele rikkumistele, mis seavad suurde ohtu ELi raha õiglase, seadusliku ja erapooletu jaotamise.

Seetõttu peab Euroopa Komisjon kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, nii Euroopa Liidu lepingu artiklit 7, õigusriigi tingimuslikkuse määrust kui rikkumismenetlusi, et reageerida demokraatia ja põhiõiguste jätkuvatele rikkumistele, sealhulgas rünnakutele meediavabaduse ja ajakirjanike, samuti ühinemis- ja kogunemisvabaduse vastu.


Taust


Õigusriigi tingimuslikkuse määrus, mille eesmärk on kaitsta ELi eelarvet väärkasutuse eest, jõustus 1. jaanuaril 2021. Euroopa Ülemkogu soovis, et Euroopa Komisjon viivitaks määruse rakendamisega juhuks, kui seoses sellega peaks esitatama tühistamishagi Euroopa Kohtule (Poola ja Ungari esitasid hagi 11. märtsil 2021). Samuti soovis Ülemkogu, et komisjon töötaks välja täpsed suunised määruse rakendamiseks.


Märtsis 2021 vastu võetud resolutsioonis kordas Euroopa Parlament oma seisukohta, et Euroopa Ülemkogu järeldused ei ole õiguslikult siduvad ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelises kokkuleppes on selgelt öeldud, et õigusriigi tingimuslikkust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021. Kui Euroopa Komisjon peab vajalikuks töötada välja täiendavad suunised, siis peavad need olema vastu võetud hiljemalt 1. juuniks 2021 pärast konsultatsioone parlamendiga. 26. mail toimunud eelarvekomisjoni istungil teatas Euroopa Komisjon, et konsultatsioonid parlamendiga on kavas juuni esimeses pooles.