Riiklikud taastekavad: eesmärgiks on tagada jätkusuutlik majanduskasv 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Põhirõhk on rohepöördel ja digiüleminekul. 
  • Projektid peavad olema kooskõlas ELi väärtustega. 
  • Kavade hindamisel ei tohi teha poliitilisi järeleandmisi. 

Parlament nõuab, et riiklikud taastekavad järgiksid täielikult kõiki taasterahastu nõudeid ja eesmärke ning keskenduksid keskkonnahoiule, digiüleminekule ja kaasamisele.

Resolutsioon riiklike taastekavade hindamise kohta võeti neljapäeval vastu 514 poolthäälega (vastu oli 163 ja üheksa jäid erapooletuks). Parlamendiliikmed rõhutavad, et taaste- ja vastupidavusrahastu annab ELile ainulaadse võimaluse mitte üksnes leevendada COVID-19 pandeemia negatiivset mõju, vaid panustada jätkusuutlikku majanduskasvu ja õiglasesse üleminekusse. Resolutsioon toonitab, et Euroopa Komisjoni peaks heaks kiitma ainult kavad, mis vastavad täielikult kokku lepitud eesmärkidele ning mingeid poliitilisi järeleandmisi ei tohiks teha.

Esmatähtsad on kliimaeesmärgid ja digiüleminek

Parlamendiliikmed nõuavad, et komisjon tagaks, et kõik riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad aitaksid tõhusalt kaasa kuue kokkulepitud valdkonna edendamisele: need on rohepööre; digiüleminek; majanduslik ühtekuuluvus, tootlikkus ja konkurentsivõime; sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus; tervishoiualane, majanduslik, sotsiaalne ja institutsiooniline vastupidavus; ning järgmisele põlvkonnale suunatud poliitikameetmed, sealhulgas haridus ja oskused.

Vähemalt 37% kavade eelarvest peab olema pühendatud kliimakaitsele, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. Rohepöörde toetamiseks on parlamendi hinnangul kõige tähtsamad sätted, mis käsitlevad olulise kahju ärahoidmise põhimõtet.

Parlamendiliikmed märgivad, et digimeetmetele pühendatud eelarve (20%) peab muuhulgas toetama julgeolekut, ELi strateegiliste huvide edendamist ja digitaristu väljaarendamist.

Õiglane majanduskasv kogu ELis

Taastekavade suurima mõju saavutamiseks soovivad parlamendiliikmed, et toetus jaotataks õiglaselt sektorite ja ühiskondade vahel, pidades silmas ka tulevasi põlvkondi. Lisaks toonitab parlament, et projekte tuleks hinnata ning jälgida põhjalikumalt, et ennetada korruptsiooni ja avastada pettusi.

Parlament viitab õigusriigi tingimuslikkuse määrusele, rõhutades, et ükski projekt ei tohi minna vastuollu ELi väärtustega. Kavade rakendamine ja järelevalve peab olema läbipaistev ning toimuma koostöös kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega.

Taust

Euroopa Parlament nõudis 20. mai resolutsioonis riiklike taastekavade järelevalve läbipaistvust, et paremini jälgida taasterahastu kasutamist.