Euroopa tuleviku konverents kogunes Strasbourgis esimesele täiskogule 

Pressiteade 
 
 
Euroopa tuleviku konverentsi esimene täiskogu 19. juunil Strasbourgis  

Strasbourgis peeti laupäeval Euroopa tuleviku konverentsi esimene täiskogu, kus arutati konverentsi eesmärke ja täpsemat ajakava.

Eesistujate avakõnede järel arutati järgmisi samme seoses konverentsi üldise korraldusega, samuti eesmärke ja ootusi. Muuhulgas käsitleti erinevaid Euroopa kodanike paneelarutelusid, riiklikele kodanike esinduskogude korraldust ning mitmekeelse digiplatvormiga seonduvat. Eesistujad rõhutasid, et neljapäeval, 17. juunil toimus Portugalis juba esimene kodanike üritus. Euroopa kodanike paneelarutelude ja Euroopa kodanike ürituste ajakava leiab siit.

Konverentsi esimesest täiskogu istungit saab järelvaadata siit. Videokokkuvõtte leiab siit.

Mis edasi?

Septembris ja oktoobris toimuvad Euroopa kodanike paneelarutelud, millel valmistutakse tulevasteks täiskogudeks. Sealhulgas esitatakse täiskogule kodanikelt digiplatvormi kaudu kogutud ettepanekud Euroopa Liidu reformimise kohta. Konverentsi üritustesse kaasatakse võimalikult palju noori, nii näiteks kuulub tulevikukonverentsi kavva 8.–9. oktoobril Euroopa Parlamendi korraldatav Euroopa Noortefoorum. Järgmine Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu toimub 22.–23. oktoobril.

Taustainfo

Konverentsil osaleb 108 esindajat Euroopa Parlamendist, 54 ELi nõukogust (kaks igast liikmesriigist), kolm Euroopa Komisjonist ja 108 liikmesriikide parlamentidest. Lisaks osaleb kodanike paneelarutelude ja mitmekeelse digiplatvormi kaudu esitatud ideede arutamisel 108 kodanikku. Neist 80, kellest vähemalt kolmandik on nooremad kui 25 aastat, esindab Euroopa kodanike paneelarutelusid ning 27 riiklikke kodanike esinduskogusid või konverentsi üritusi (üks igast liikmesriigist). Neile lisandub Euroopa Noortefoorumi president. Kõik kodanike esindajad selguvad lähinädalatel.

Lisaks osaleb üritusel 18 esindajat nii Regioonide Komiteest kui ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest. Sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond on esindatud kumbki kaheksa inimesega. ELi rahvusvahelist rolli käsitlevatele aruteludele kutsutakse lisaks liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, samuti võidakse osalema kutsuda peamiste sidusrühmade esindajaid. Osalejate valikul jälgitakse soolist tasakaalu.

Euroopa Liidu kodanikud saavad konverentsil osaleda juba praegu, esitades oma ideed digiplatvormi kaudu.