Ühtekuuluvuspoliitika: parlament kinnitas 243 miljardit eurot rohepöördeks ja kriisist väljumiseks 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • ELi rahastus toetab keskkonnahoidlikku ja kestlikku arengut. 
  • Lisatugi pandeemiast taastumiseks. 
  • Erimeetmed äärepoolseimate piirkondade toetuseks. 

Parlament kinnitas aastateks 2021-2027 kolm ELi rahastut, mis toetavad pandeemiast taastumist, kliimameetmeid, sotsiaalprogramme, piiriülest koostööd ja säästvat linnamajandust.

Kolmapäeval vastu võetud nn ühtekuuluvuspaketti kuulub regioonidevahelise koostöö programm Interreg, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond.

Vähemalt 30% rahast tuleb investeerida kliimameetmetesse, ringmajandusse, säästvasse kasvu ja töökohtade loomisse. Ühtekuuluvuspakett näeb lisaks ette erimeetmed VKEde ja äärepoolseimate piirkondade toetuseks.


Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond

ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks mõeldud programmid saavad aastatel 2021–2027 ELi eelarvest 243 miljardit eurot, mis moodustab ligi neljandiku ELi pikaajalisest eelarvest aastatel 2021–2027.

Koroonapandeemiast taastumise kiirendamiseks toetatakse neist rahastutest ka kultuuri, kestlikku turismi, digipööret ja riiklike tervishoiusüsteemide vastupanuvõime suurendamist.

Toetust ei anta tuumaenergia või fossiilkütustega seotud investeeringutele, v.a kivisöe asendamiseks mõeldud maagaasiprojektid, mis on abikõlbulikud kuni 31. detsembrini 2025.

Lisainfo siit.


Interreg toetab piiriüleseid projekte ja koostööd ELi naaberpiirkondades

Aastatel 2021–2027 on Interregi eelarve 8,05 miljardit eurot. Interregi kaasrahastamise määr on 80%, äärepoolseimate piirkondade puhul 85%.

Piiriülesele koostööle eraldatakse sellest 72,2%, riikide- ja piirkondadevahelisele ning äärepoolseimate piirkondade koostööle vastavalt 18,2%, 6,1% ja 3,5%. Kuni 20% Interregi programmi vahenditest võib eraldada väikestele projektidele.

Lisainfo siit.


Ühissätete määrus

Ühissätete määrus kehtestab Regionaalarengu- ja Ühtekuuluvusfondist, Õiglase ülemineku fondist, Euroopa Sotsiaalfond+ ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist toetuste eraldamise üldpõhimõtted.

ELi toetuste saamiseks peavad riigid järgima ELi põhiõiguste hartat, ÜRO kestliku arengu eesmärke ja Pariisi kliimakokkulepet, edendama soolist võrdõiguslikkust ja võitlema diskrimineerimise vastu.

Määrus kohaldub viiele rahastule, mille kogueelarve on 330 miljardit eurot ehk kolmandik ELi pikaajalisest eelarvest.

Lisainfo siit.


Taust

ELi seadusandjad saavutasid 2020. aasta detsembris Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Interregi ja ühissätete määrust käsitlevad poliitilised kokkulepped. ELi nõukogu võttis määrused vastu 27. mail.

Kõik kolm määrust avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 30. juunil ja jõustuvad järgmisel päeval. Rahastud hakkavad kehtima tagasiulatuvalt ka projektidele, mis on esitatud alates 1. jaanuarist 2021.