Euroopa Parlament kiitis heaks ühise põllumajanduspoliitika reformi 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Elurikkuse kaitse ning keskkonna- ja kliimaeesmärgid 
  • 10% otsetoetustest väikestele ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele 
  • Kriisireserv hindade ja turukõikumiste leevendamiseks 
  • Karistused tööeeskirjade rikkujatele 
Uus ühine põllumajanduspoliitika toetab rohepöörde eesmärke. © ValentinValkov / AdobeStock  

Teisipäeval kiitis parlament heaks ELi uue, senisest säästlikuma, õiglasema, paindlikuma ja läbipaistvama põllumajanduspoliitika.

2023. aastal jõustuva ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) keskmes on elurikkuse kaitse ning ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamine. Põllumajandustootjad peavad järgima kliima- ja keskkonnasõbralikke tavasid ning Euroopa Komisjon hindab riiklike strateegiakavade kooskõla võetud kohustustega. Liikmesriigid peavad eraldama keskkonna- ja kliimameetmetele vähemalt 35% maaelu arengu eelarvest ja vähemalt 25% otsetoetustest .

Suurem toetus väikestele põllumajandusettevõtjatele ja noortalunikele

Uute reeglite kohaselt peab vähemalt 10% otsetoetustest minema väikestele ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele ning vähemalt 3% ÜPP eelarvest noortalunikele. Hindade või turu ebastabiilsuse korral võetakse põllumajandustootjate abistamiseks kasutusele kriisireserv, mille aastaeelarve on 450 miljonit eurot.

Rohkem läbipaistvust ja tööeeskirjade rangem järgimine

Edaspidi peavad riiklikud tööinspektsioonid ja ÜPP makseasutused tegema tihedamat koostööd, jälgima ELi tööeeskirjade täitmist põllumajandussektoris ning karistama rikkujaid.

Ühtlasi tagab reformitud põllumajanduspoliitika parema ülevaate lõplike kasusaajate kohta. Selleks antakse liikmesriikidele juurdepääs ELi andmekaevevahendile, mis aitab tuvastada võimalikke pettusi.

ÜPP strateegiakava määrus võeti vastu 452 poolthäälega. Vastu oli 178 parlamendiliiget, 57 jäi erapooletuks. Horisontaalmäärus võeti vastu 485 poolthäälega, vastu oli 142 ja erapooletuks jäi 61 parlamendiliiget. Põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrus võeti vastu 487 poolthäälega, vastu oli 130 ja erapooletuks jäi 71 parlamendiliiget.

Tsitaadid

Raportöör Peter Jahr (EPP, Saksamaa): „Ühise põllumajanduspoliitika reformi heakskiitmine tagab kindluse mitte üksnes liikmesriikidele, vaid eelkõige Euroopa põllumeestele. Uus ÜPP on jätkusuutlikum, läbipaistvam ja selgem. Tulemuslikkusel põhinev toetusmudel vähendab põllumeeste bürokraatlikku koormust. Tänane hääletus kinnitab, et me soovime kaitsta ja toetada pereettevõtteid, neid inimesi, kes hoiavad ja säilitavad meie maaelu traditsioone.”

Raportöör Ulrike Müller (Renew, Saksamaa): „Uue ÜPP jaoks on täna ajalooline päev, mil astume suure sammu keskkonnasõbralikuma, sotsiaalselt võrdsema ja tulemustele orienteeritud põllumajanduspoliitika suunas. Uus toetamismudel tagab, et ÜPP keskendub eesmärkide saavutamisele, mitte pelgalt reeglite järgimisele. Samuti on uue ühise põllumajanduspoliitika maksed läbipaistvamad ja ELi finantshuvid paremini kaitstud.”

Raportöör Eric Andrieu (S&D, Prantsusmaa): „Esimest korda enam kui 30 aasta jooksul toob täna heakskiidetud ühise turukorralduse reform kaasa turu selgema reguleerimise, mitte piirangute vähendamise. Võime olla uhked selle üle, kui kaugele me reformiga jõudsime, sest need edusammud on olulised põllumajandustootjate, kogu sektori ja tarbijate jaoks. Ühine turukorraldus on kindlasti esimene samm õiges suunas.”

Järgmised sammud

Kuni 2022. aasta lõpuni kehtivad ÜPP üleminekueeskirjad. Kui ELi Nõukogu on ÜPP reformipaketi heaks kiitnud, hakkavad uued reeglid kehtima 1. jaanuaril 2023.