Digiteenuste seadus reguleerib platvorme ja muudab veebi turvalisemaks 

Pressiteade 
 
 
 • Parlament on valmis alustama liikmesriikidega läbirääkimisi. 
 • Selge kord ebaseaduslike toodete, teenuste ja sisu käsitlemiseks ja eemaldamiseks. 
 • Alaealiste kaitse suunatud reklaamide eest. 
 • Kasutajad saavad edaspidi nõuda kahju hüvitamist. 
 • Kahjuliku sisu ja väärinfo vastu võitlemiseks kehtestatakse riskihindamise kohustus ja algoritmide suurema läbipaistvuse nõue. 
Digiteenuste seaduse eesmärk on kaitsta kasutajaid varjatud mõjutuste eest. ©AdobeStock/Mirko Vitali  

Parlament leppis kokku reeglites, mis aitavad võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu ning panevad platvormidele kohustuse vastutada algoritmide eest ning tõhustada sisu modereerimist.

Poolt hääletas 530 parlamendiliiget, selle vastu oli 78 ja erapooletuks jäi 80 parlamendiliiget. Vastu võetud seisukoha on põhjal alustab parlament läbirääkimisi nõukogu eesistujariigi Prantsusmaaga.

Pärast hääletust ütles parlamendi läbirääkimisrühma juht Christel Schaldemose (S&D, Taani): „Tänane hääletus tõestab, et Euroopa Parlamendi liikmed ja ELi kodanikud toetavad digiteenuste ambitsioonikat ja tulevikku suunatud reguleerimist. E-kaubanduse direktiivi vastu võtmisest 20 aastat tagasi on palju muutunud. Veebiplatvormid on muutunud meie igapäevaelus üha olulisemaks, mis on toonud kaasa nii uued võimalused kui ka uued ohud. Meie kohus on tagada, et tegevus, mis on ebaseaduslik reaalses elus, oleks ebaseaduslik ka võrgus. Peame kehtestame sellised reeglid, mis kaitsevad tarbijaid ja kodanikke.“

Ebaseadusliku sisu eemaldamine ja väärinfo leviku tõkestamine

Digiteenuste õigusakt paneb paika vahendusteenuste osutajate ja eelkõige digiplatvormide (nt sotsiaalmeediaplatvormid ja kauplemiskohad) kohustused ja vastutuse. Muu hulgas nähakse ette ebaseaduslike toodete, teenuste ja sisu veebist eemaldamise kord ning vajalikud teavitamis- ja tegevusmehhanismid. Ebaseaduslikku sisu puudutava teate saamisel peaksid veebimajutusteenuste osutajad reageerima viivitamatult, võttes arvesse sisu liiki ja asja kiireloomulisust. Parlamendi hinnangul tuleb lisaks tagada, et teateid käsitletakse objektiivselt ja mittediskrimineerivalt ning et ohtu ei satu põhiõigused ja sõnavabadus.

Selle eest, et tarbijatele müüakse veebis vaid ohutuid tooteid, peavad parlamendi hinnangul vastutama kauplemiskohad, mistõttu kehtestatakse neile senisest rangem kohustus oma kauplejaid kontrollida (oma ärikliendi tundmise põhimõte).


Väga suurte platvormide erinõuded

Väga suurtele digiplatvormidele kehtestatakse erinõuded, kuna nemad on ebaseadusliku ja kahjuliku sisu levitamisel eriti suured ohuallikad. Digiteenuste seaduse eesmärk on tõkestada väärinfo levikut ja lahendada kahjuliku sisu probleem, kusjuures kahjulik ei tähenda ilmtingimata ebaseaduslikku. Seetõttu nähakse õigusaktiga ette muu hulgas kohustuslik riskihindamine, riskimaandusmeetmed, sõltumatud auditid ja nn soovitussüsteemide läbipaistvus (soovitussüsteemid on algoritmid, millest sõltub kasutajale näidatav sisu).

Muud olulised küsimused


Digiteenuste seadus hõlmab ka:

 • mikro- ja väikeettevõtjatele kehtivaid erandeid;
 • hüvitisi digiteenuste kasutajatele ja neid esindavatele organisatsioonidele, kui platvormid ei täida hoolsuskohustust;
 • petturlike ja suunavate nükete keelustamist, et platvormid ei mõjutaks varjatud mustrite kaudu lõppkasutajate käitumist;
 • suunatud reklaamiga seotud küsimusi - kõik kasutajad peavad saama teavet selle kohta, kuidas nende andmetelt raha teenitakse ning isikuandmete töötlemisest keeldumine ei tohi takistada platvormile juurdepääsu; lisaks tuleb alaealisi kaitsta otseturunduse, profiilianalüüsi ja ärilistel eesmärkidel toimuva käitumispõhise reklaami eest;
 • algoritmipõhist järjestamist - väga suured digiplatvormid peavad kasutusele võtma vähemalt ühe soovitussüsteemi, mis ei põhine profiilianalüüsil;
  teenuseosutajate kohustust austada sõna- ning meediavabadust, samuti peab kasutajatel olema võimalus osta ja tarbida digiteenuseid anonüümselt.

  Kõigi täiskogule esitatud muudatusettepanekutega saate tutvuda siin.