Parlamentin jäsenten työ 

Euroopan parlamentin jäsenet ovat EU:n kansalaisten edustajia, jotka on valittu vaaleilla. He edustavat unionin kansalaisia, kaupunkeja ja alueita. He kuuntelevat ihmisiä, joilla on paikallisia tai kansallisia huolenaiheita, sekä eturyhmiä ja yrityksiä. Parlamentin jäsenet ovat EU:n lainsäätäjiä mutta voivat myös perätä tietoja komissiolta ja neuvostolta ja patistaa niitä toimimaan. He käsittelevät myös aikamme suuria ongelmia, esimerkiksi ilmastonmuutosta, muuttoliikettä, ihmisoikeuksia maailmassa tai rahoitusmarkkinoiden sääntelyä


Parlamentin jäsenten tehtäviin kuuluu työskentely oman vaalipiirin asioiden edistämiseksi, valiokuntatyöskentely, keskustelut poliittisessa ryhmässä ja osallistuminen keskusteluihin ja äänestyksiin täysistunnossa. Jäsenet osallistuvat valiokuntiensa ja poliittisen ryhmänsä kokousten lisäksi moniin muihin kokouksiin. Jäsen saattaa myös kuulua valtuuskuntaan, joka vastaa suhteista EU:n ulkopuolisiin maihin, mikä voi toisinaan viedä hänet työmatkoille EU:n ulkopuolelle.

Valiokuntatyöskentely


Parlamentissa on 20 pysyvää valiokuntaa, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin aloihin ja käsittelevät parlamentille annetut lainsäädäntöehdotukset ensimmäisenä.


Tähän käsittelyyn kuuluu lainsäädäntöehdotusta koskevan mietinnön ja tarkistusten laatiminen. (Valiokunnan äänestysten ja täysistuntokeskustelujen ja -äänestysten välillä poliittiset ryhmät keskustelevat esitetyistä tarkistuksista ja päätöslauselmista.) Valiokunnat myös nimeävät joukon jäseniä neuvottelemaan EU:n lainsäädännöstä neuvoston kanssa. Lisäksi ne laativat valiokunta‑aloitteisia mietintöjä, kuulevat asiantuntijoita ja valvovat EU:n muiden toimielinten ja elinten toimintaa.


Kussakin valiokunnassa on 25–76 varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.


Valiokunta valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta itselleen 2,5 vuoden kaudeksi puheenjohtajan ja enintään neljä varapuheenjohtajaa, jotka muodostavat yhdessä valiokunnan puheenjohtajiston. Valiokuntien poliittinen kokoonpano ilmentää parlamentin kokoonpanoa.


Parlamentti voi myös asettaa alivaliokuntia ja väliaikaisia erityisvaliokuntia erityistehtäviin. Lisäksi se voi asettaa tutkintavaliokuntia tutkimaan epäilyjä rikkomuksesta tai epäkohdasta, joka on tapahtunut unionin oikeutta sovellettaessa.


Parlamentin valiokunnat kokoontuvat yleensä Brysselissä. Kokoukset ovat julkisia ja yleensä seurattavissa suoratoistona verkossa.

Explaining the committee