Yhteenveto korvauksista 

Euroopan parlamentin jäsenten työnkuvasta johtuen he joutuvat olemaan paljon poissa kotoaan. Tästä johtuvien kustannusten kattamiseksi mepeille on tarjolla useita korvauksia (kaikki luvut vuodelta 2020).


Matkakulut


Suurin osa Euroopan parlamentin kokouksista, kuten täysistunnot sekä valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokoukset, pidetään Brysselissä tai Strasbourgissa. Parlamentin jäsenille korvataan kyseisiin kokouksiin osallistumista varten hankittujen matkalippujen todelliset kustannukset, joista on toimitettava kuitit. Kulut korvataan enintään business-luokan (tai vastaavan) lentolipun mukaisesti, ensimmäisen luokan junalipun mukaisesti tai automatkan osalta 0,53 euroa/km (1 000 kilometriin asti). Tämän lisäksi maksetaan matkan etäisyyteen ja kestoon perustuvat kiinteämääräiset korvaukset muiden matkustamisesta aiheutuvien kustannusten (kuten moottoritiemaksujen, matkatavaroiden ylipainomaksujen tai varausmaksujen) kattamiseksi.


Parlamentin jäsenet joutuvat usein matkustamaan omassa jäsenvaltiossaan tai sen ulkopuolella työtehtävissä tai muusta syystä (esimerkiksi konferenssin tai työvierailun vuoksi). Kotimaan ulkopuolella hoidettaviin tehtäviin liittyvien kulujen korvaamiseksi parlamentin jäsenille voidaan maksaa matkakulukorvaus, joka kattaa matka- ja majoituskulut sekä muut asiaan liittyvät kulut. Kuluja korvataan enintään 4 503 euroa vuodessa. Omassa jäsenvaltiossa hoidettaviin tehtäviin liittyvistä kuluista korvataan ainoastaan matkakulut maakohtaisen enimmäismäärän rajoissa.

Parlamentin jäsenille korvataan todelliset matkakulut © Euroopan parlamentti  

Päiväraha


Euroopan parlamentti maksaa 323 euron suuruisen kiinteämääräisen päivärahan jokaiselta päivältä, jona parlamentin jäsen on parlamentissa Brysselissä tai Strasbourgissa työtehtävissä, mikäli jäsen on allekirjoittanut läsnäolorekisterin. Päivärahan on tarkoitus korvata majoitus- ja ruokailukulut sekä kaikki muut asiaan liittyvät kulut. Täysistuntojen aikana summa puolitetaan jäseniltä, jotka eivät ole olleet läsnä vähintään puolessa nimenhuutoäänestyksistä, vaikka he olisivat olleet paikalla parlamentissa ja allekirjoittaneet läsnäolorekisterin.


Kun parlamentin jäsen osallistuu EU:n ulkopuolella pidettäviin kokouksiin ja allekirjoittaa virallisen läsnäolorekisterin, Euroopan parlamentti maksaa jokaista päivää kohden 162 euron suuruisen summan ja lisäksi korvaa hotellikulut erikseen.


Yleinen kulukorvaus


Tämä kiinteämääräinen korvaus kattaa parlamentin jäsenenä toiminnasta aiheutuvat kulut, kuten toimiston vuokra- ja ylläpitokulut, internetliittymän, tietokone- ja puhelinkulut, konferenssien ja näyttelyjen järjestämisen. Korvaus puolitetaan jäseniltä, jotka ilman pätevää syytä eivät ole osallistuneet vähintään puoleen yhden istuntokauden aikana (syyskuusta seuraavan vuoden elokuuhun) järjestetyistä täysistunnoista.


Vuonna 2020 yleinen kulukorvaus on 4 563 euroa kuukaudessa.


Sairauskulut


Euroopan parlamentin jäsenillä on oikeus korvaukseen, joka kattaa kaksi kolmasosaa heidän sairauskuluistaan. Korvausprosenttia lukuun ottamatta järjestelmän yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt ovat samat kuin EU:n virkamiehillä.


Toimikauden päättyessä maksettava korvaus


Kun jäsenen toimikausi päättyy, hän saa siirtymäkorvauksen, joka vastaa hänen edustajanpalkkiotaan. Oikeutta korvaukseen kertyy kuukausi kutakin vuotta kohti, jonka aikana jäsen on hoitanut edustajantointa. Tätä korvausta maksetaan enintään kaksi vuotta. Jos entinen jäsen ottaa vastaan edustajantoimen muussa parlamentissa tai toimii julkisessa virassa, uusista tehtävistä maksettava palkka vähennetään siirtymäkorvauksesta. Jos jäsen on samanaikaisesti oikeutettu vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, hän ei voi saada sen ohella myös toimikauden päättymisestä maksettavaa korvausta, vaan hänen on valittava jompikumpi näistä etuuksista.


Muut etuudet


Euroopan parlamentti tarjoaa jäsentensä käyttöön toimistot kalusteineen ja laitteineen sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Jäsenet voivat käyttää virallisten työtehtäviensä hoitamisen yhteydessä parlamentin virallisia ajoneuvoja kummassakin kaupungissa.