Henkilöstöjärjestelyt: parlamentin jäsenten avustajat 

Euroopan parlamentin jäsenet voivat valita oman henkilöstönsä parlamentin vahvistamien määrärahojen rajoissa. Vuonna 2020 kullakin parlamentin jäsenellä on käytettävissään enintään 25 442 euroa kuukaudessa (1.7.2019 alkaen) kaikkiin avustajien palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mitään näistä varoista ei makseta Euroopan parlamentin jäsenelle itselleen.


Jäsenet voivat palkata erilaisia avustajia:

  • Valtuutetut avustajat, joiden asemapaikka on Brysselissä (tai Luxemburgissa tai Strasbourgissa) kuuluvat suoraan parlamentin hallinnon alaisuuteen, ja heihin sovelletaan samoja palvelussuhteen ehtoja kuin EU:n väliaikaiseen henkilöstöön. Jäsen voi ottaa palvelukseensa enintään kolme valtuutettua avustajaa (tietyin edellytyksin). Vähintään neljännes kokonaismäärärahoista on käytettävä valtuutettujen avustajien palkkaamiseen.
  • Jäsenet voivat myös palkata ”paikallisia” avustajia omissa jäsenvaltioissaan. Näiden avustajien hallinnollisia asioita hoitavat maksun välittäjät, jotka takaavat, että veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevia määräyksiä noudatetaan asianmukaisesti. Paikallisten avustajien palkkaamiseen voidaan käyttää enintään 75 prosenttia kokonaisvaroista.

Valtuutettujen ja paikallisten avustajien lisäksi enintään neljäsosa käytettävissä olevista määrärahoista voidaan käyttää parlamentin jäsenen valitsemien palveluntarjoajien suorittamiin palveluihin, esimerkiksi tietystä aiheesta teetettävän tutkimuksen tilaamiseen.


Avustajilta edellytetään, että heillä ei ole parlamentin ulkopuolista toimintaa, joka voi aiheuttaa eturistiriidan. Vuodesta 2009 alkaen Euroopan parlamentin jäsenet eivät ole enää voineet ottaa palvelukseen lähisukulaisiaan.

Kaikkien avustajien nimet tai toiminimet

julkaistaan sopimuksen keston ajan Euroopan parlamentin verkkosivustolla, paitsi jos tästä päätetään poiketa heidän turvallisuuteensa liittyvästä perustellusta syystä.

A(vustaja)-tiimi. Päivä parlamentin jäsenen avustajana