Euroopan tason poliittiset puolueet ja poliittiset säätiöt 

Euroopan tason poliittiset puolueet


Mikä on Euroopan tason poliittinen puolue?


Euroopan tason poliittinen puolue on organisaatio, joka noudattaa poliittista ohjelmaa. Sen jäseninä on kansallisia puolueita ja/tai yksittäisiä henkilöitä, se on edustettuna useissa jäsenvaltioissa ja Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaava viranomainen (nk. vastuuviranomainen) on sen rekisteröinyt. Kuten perussopimuksissa todetaan, Euroopan tason poliittiset puolueet ”myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen”.


Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenpuolueiden on oltava edustettuina Euroopan parlamentissa, kansallisissa parlamenteissa, alueparlamenteissa tai alueneuvostoissa vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista.


Lisätietoja on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 224 artiklassa.


Miten Euroopan tason poliittisia puolueita rahoitetaan?


Heinäkuusta 2004 alkaen Euroopan tason poliittiset puolueet ovat voineet saada Euroopan parlamentilta vuosittaisen toiminta-avustuksen. Sillä voidaan kattaa enintään 90 prosenttia puolueen menoista. Loput on katettava omilla varoilla, kuten jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. Euroopan parlamentti hyväksyi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta koskevat uudet säännöt 17. huhtikuuta 2018.


Mitä menoja avustuksesta voidaan ja ei voida maksaa?


Toiminta-avustuksen tulisi kattaa menot, jotka liittyvät suoraan puolueen poliittisessa ohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Näitä menoja ovat esimerkiksi

 • kokoukset ja konferenssit
 • julkaisut, tutkimukset ja mainokset
 • hallinto-, henkilöstö- ja matkakulut
 • EU-vaalien kampanjakulut.

Avustusta ei voida käyttää seuraaviin:

 • kansanäänestysten ja muiden kuin EU-vaalien kampanjakulut
 • kansallisten puolueiden, vaaliehdokkaiden ja kansallisten tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden suora tai välillinen rahoittaminen
 • lainoihin ja lainan hoitoon liittyvät kustannukset.

Euroopan tason poliittiset säätiöt


Mikä on Euroopan tason poliittinen säätiö?


Euroopan tason poliittinen säätiö on yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ja samalla tukee ja täydentää sen tavoitteita. Euroopan tason poliittinen säätiö laatii analyyseja ja edistää keskustelua EU:n toimintapolitiikkaan liittyvistä aiheista. Tämän lisäksi se järjestää seminaareja, koulutusta ja konferensseja ja teettää tutkimuksia.


Miten Euroopan tason poliittisia säätiöitä rahoitetaan?


Säätiöt saivat lokakuusta 2007 elokuuhun 2008 Euroopan komissiolta pilottihankkeen puitteissa hankeavustusta. Syyskuusta 2008 alkaen rahoitus siirtyi Euroopan parlamentille, joka myöntää säätiöille vuosittaisia toiminta-avustuksia. Avustus voi kattaa korkeintaan 90 prosenttia säätiön menoista. Loput on katettava omilla varoilla, kuten jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.


Mitä menoja avustuksesta voidaan ja ei voida maksaa?


Avustuksesta voidaan maksaa menoja, jotka liittyvät suoraan säätiön toimintasuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Näitä menoja ovat esimerkiksi:

 • kokoukset ja konferenssit
 • julkaisut, tutkimukset ja mainokset
 • hallinto-, henkilöstö- ja matkakulut.

Avustusta ei voida käyttää muun muassa seuraavien kulujen kattamiseen:

 • kansanäänestysten ja vaalien kampanjakulut
 • kansallisten puolueiden, vaaliehdokkaiden ja kansallisten poliittisten säätiöiden suora tai välillinen rahoittaminen
 • lainoihin ja lainan hoitoon liittyvät kustannukset.

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen


Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinti ja valvonta on vuodesta 2016 alkaen uskottu Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavalle viranomaiselle (nk. vastuuviranomainen), jolla on myös valtuudet määrätä niille seuraamuksia. Vastuuviranomainen on Euroopan parlamentista riippumaton elin. Jos herää epäilys siitä, että tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö ei täytä säädettyjä edellytyksiä, Euroopan parlamentti, neuvosto tai komissio voi pyytää vastuuviranomaista tarkistamaan tilanteen. Ennen kuin vastuuviranomainen päättää, pitääkö kyseinen puolue tai säätiö poistaa rekisteristä, se hankkii riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean lausunnon. Vastuuviranomaista edustaa sen johtaja, joka tekee kaikki vastuuviranomaisen päätökset sen puolesta.