EU määrittää kriteerit vihreälle rahoitukselle 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Vauhdittaakseen siirtymää kohti ympäristöystävällisempiä investointeja EU luo yhteiset säännöt kestävän rahoituksen määrittelemiseksi.

Sähkautoja latautumassa ©Georgii Timakov/AdobeStock  

Kesäkuun täysistunnossa mepit hyväksyivät uudet säännöt, joissa määritellään, mitä sijoituskohteita voidaan pitää ympäristön kannalta kestävinä. Säännöillä luodaan yhteinen eurooppalainen luokittelujärjestelmä, pyritään selkiyttämään tilannetta yrityksille ja sijoittajille sekä kannustetaan yksityisen sektorin investointeja siirtymään kohti ilmastoneutraaliutta tukevia kohteita.

Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet säännöistä alustavaan sopuun joulukuussa 2019, ja parlamentin talousasioiden valiokunta antoi tukensa sovulle 28. toukokuuta.

Tarve yhteiselle määritelmälle

Kestävä kehitys perustuu luonnonvarojen säästämiselle ja ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamiselle. Ilmastotoimet ovat merkittävä osa kestävää kehitystä, sillä tarve hillitä ja estää ilmastonmuutoksen vaikutuksia on yhä kiireellisempi.

EU on sitoutunut vähentämään asteittain kasvihuonekaasupäästöjään. EU:n ilmastotoimien kannalta keskeisessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa tavoitteeksi on asetettu saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteen saavuttaakseen EU:n on investoitava uusiin teknologioihin. Euroopan komissio arvioi, että Eurooppa tarvitsee noin 260 miljardin euron lisäinvestoinnit vuosittain seuraavien kymmenen vuoden ajan.

Julkinen rahoitus ei riitä tavoitteen saavuttamiseksi, vaan myös yksityisten sijoittajien tulisi siirtyä rahoittamaan ilmastoystävällisiä hankkeita. Siksi on tärkeää asettaa selkeät kriteerit sille, mitä tarkalleen voidaan pitää kestävänä ja ympäristöystävällisenä sijoituskohteena. Muuten vaarana on, että osa rahoituksesta kohdistuu erilaisiin viherpesuhankkeisiin, jotka väittävät olevansa vihreitä, mutta eivät todellisuudessa ole.

Jotkin EU-maat ovat jo alkaneet kehittää omia luokittelujärjestelmiään. Sekä rahoitusta etsivät yritykset että kestävästä kehityksestä kiinnostuneet sijoittajat hyötyisivät yhteisistä EU-tason säännöistä.

©Romaset/AdobeStock  

Mitä taloudellisia toimia voidaan pitää kestävinä?

Uudessa kestävää rahoitusta koskevassa, niin kutsutussa taksonomia-asetuksessa asetetaan kuusi ympäristötavoitetta. Taloudellista toimintaa, joka edistää mitä tahansa näistä tavoitteista samalla vahingoittamatta muita, voidaan pitää ympäristön kannalta kestävänä.

Vahingon välttämisen periaatteen (jonka käsitettä Euroopan komissio tarkentaa lisää tulevaisuudessa) mukaan taloudellista toimintaa, joka aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä ympäristölle, ei voida pitää kestävänä. Ympäristön kannalta kestävien hankkeiden tulisi kunnioittaa myös ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia.

Asetuksen ympäristötavoitteet ovat:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä (estämällä ja vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä tai poistamalla niitä ilmakehästä)
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (vähentämällä ja estämällä kielteisiä vaikutuksia tai niiden riskiä nykyiseen tai tulevaan ilmastoon)
  • Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Siirtyminen kiertotalouteen (keskittymällä uudelleenkäyttöön ja resurssien kierrättämiseen)
  • Ympäristön saastumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Rahoitusmarkkinoilla rahoitustuotteita myyvän toimijan ja suurten yritysten, joilla on yli 500 työntekijää, tulee ilmoittaa, miten ja kuinka paljon niiden toiminta osallistuu ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Jos ne eivät ilmoita olevansa ympäristön kannalta kestäviä, asia pitää kertoa selvästi.

Seuraavaksi

Euroopan komissio kehittää teknisiä kriteereitä jokaiselle tavoitteelle.

Kriteerien tulee olla valmiita vuoden 2020 loppuun mennessä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen osalta. Muiden tavoitteiden kohdalla aikaraja on vuoden 2021 lopussa. Säännöt astuvat voimaan jokaisen tavoitteen osalta vuosi sen jälkeen, kun tekniset kriteerit on hyväksytty.