Elpyminen covid-19-pandemiasta: miten EU:n tärkein väline toimii 

 
 
Silhouette of Engineer and worker con a construction site at sunset.  

Euron elpymis- ja palautumistukiväline on EU: n elpymissuunnitelman keskeinen väline, jolla tuetaan uudistuksia covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vastauksena.

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät helmikuun täysistunnossa säännöt elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta. Tämä on EU:n lippulaiva-aloite 750 miljardin euron suuruisessa talouden elpymissuunnitelmassa, jolla lievitetään koronaviruspandemian vaikutuksia. Parlamentti ja neuvosto pääsivät välineestä alustavaan yhteisymmärrykseen joulukuussa 2020.


Elpymis- ja palautumistukivälineellä on määrä tarjota laajamittaista tukea EU-maille investointeihin ja uudistuksiin, joita tarvitaan lieventämään pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia sekä valmistamaan EU:n talouksia kestävään digitaaliseen tulevaisuuteen.

Avustukset ja lainat


Rahat maksetaan avustuksina ja lainoina. Avustusten määrä on 312,5 miljardia euroa vuoden 2018 hintoina (tosiasiallinen määrä tarkistetaan ylöspäin inflaation huomioon ottamiseksi).


Se, miten avustukset jakautuvat maiden välillä, perustuu useisiin kriteereihin: alkuvaiheessa, vuoden 2022 loppuun asti, niihin kuuluu väestömäärä, BKT asukasta kohti ja työttömyys vuosina 2015–2019. Myöhemmin työttömyyden sijaan otetaan huomioon talouden suorituskyky vuosina 2020 ja 2021. Komission on tehtävä EU-maiden avustusten täyttä määrää koskevia sitoumuksia vuoden 2023 loppuun mennessä, ja rahat on maksettava vuoden 2026 loppuun mennessä.


Lainoja myönnetään jäsenmaiden pyynnöstä vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä enintään 360 miljardin euron edestä vuoden 2018 hintoina. Kunkin maan lainataso on enintään 6,8 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Mihin rahat sijoitetaan


Neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa mepit vaativat, että maiden olisi käytettävä rahat EU:n painopisteiden mukaisesti. ”EU:n elpymisraha ohjataan EU:n painopisteisiin. EU:n elpymisväline ei ole kansallisten politiikkojen ja asialistojen käteisautomaatti”, sanoi Dragoş Pîslaru (Renew Europe, Romania), yksi parlamentin yhteisesittelijöistä, sen jälkeen, kun neuvoston kanssa tehdystä alustavasta sopimuksesta oli ilmoitettu.


Toinen yhteisesittelijä Eider Gardiazabal (S&D, Espanja) korosti, että varoilla olisi lievitettävä kriisin välittömiä sosiaalisia vaikutuksia ja tuettava samalla EU:n pitkän ajanjakson tavoitteita, kuten vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. ”Meidän täytyy pitää mielessä, että tämä on tulevien vuosien tärkein investointiohjelma, ja meidän on hyödynnettävä mahdollisuus [uudistukseen]”, hän totesi.


Säännöissä luetellaan kuusi alaa, joita palautumistukivälineellä tuetaan:


  • vihreä siirtymä
  • digitalisaatio
  • älykäs, kestävä ja osallistava kasvu
  • sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
  • palautumiskyvyn ja kriisivalmiuden kehittäminen
  • seuraavia sukupolvia koskevat politiikat, mukaan lukien koulutus ja osaaminen.

Kansallisten suunnitelmien määrärahoista on kohdennettava vähintään 37 prosenttia ilmastotoimiin ja lisäksi 20 prosenttia digitalisointitoimiin. Säännöt kieltävät rahoittamasta sellaisia toimia, joista aiheutuu merkittävää haittaa ympäristölle (niin sanottu ”ei merkittävää haittaa” -periaate).

Miten väline toimii


Saadakseen tukea jäsenmaiden on laadittava elpymis- ja palautumissuunnitelmat, joissa ehdotetaan uudistuksia ja julkisia investointihankkeita, joita voitaisiin panna täytäntöön vuoteen 2026 mennessä. Nämä suunnitelmat sisällytetään talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, ja ne olisi toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.


Komissio arvioi suunnitelmat ja tekee ehdotuksen neuvostolle kullekin maalle myönnettävien avustusten ja lainojen määristä sekä saavutettavista välitavoitteista ja tavoitteista. Sen jälkeen neuvoston on hyväksyttävä suunnitelmat.


Helmikuusta 2020 lähtien toteutettavat covid-19-kriisiin liittyvät kansalliset toimenpiteet ovat nekin tukikelpoisia.


Maksut suoritetaan, kun jäsenmaat ovat saavuttaneet välitavoitteet ja tavoitteet, mutta maat voivat pyytää ennakkomaksua, joka on enintään 13 prosenttia avustuksen kokonaismäärästä ja joka maksetaan neuvoston hyväksyttyä suunnitelman.


Jäsenmaat raportoivat saavutetusta edistyksestä kahdesti vuodessa eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Demokraattinen oikeutus


Neuvotteluissa parlamentti vaati avoimuuden lisäämistä. Neuvoston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti komissio lähettää kaikki kansallisia suunnitelmia ja komission ehdotuksia neuvoston päätöksiksi koskevat tiedot samanaikaisesti sekä parlamentille että neuvostolle.


Joka toinen kuukausi parlamentin valiokunnat voivat kutsua komission keskustelemaan EU:n elpymisen tilanteesta ja jäsenmaiden edistymisestä tavoitteiden saavuttamiseksi.


Komission on myös laadittava välineen täytäntöönpanoa koskevia vuosikertomuksia ja muita arviointikertomuksia.


Parlamentin yhteisesittelijä Siegfried Mureşan (EPP, Romania) piti myönteisenä parlamentin osallistumista prosessin joka vaiheeseen. ”Tämä on hyvä uutinen... Elpymis- ja palautumistukivälineellä tulee olemaan täysi demokraattinen oikeutus”, hän totesi.


Lue, mitä EU tekee talouden elpymisen tukemiseksi.