Kryptovaluuttojen riskit ja EU-lainsäädännön edut 

 
 

Miksi ja miten EU:n tulisi säännellä digitaalista rahoitusta, jotta voidaan sekä edistää innovaatioita että suojella käyttäjiä?

Eri kryptovaluuttoja  

Kryptovarojen ja niiden taustalla olevan teknologian käyttö on osoittautunut sekä erittäin lupaavaksi että ongelmalliseksi. EU haluaa edistää teknologian kehitystä ja käyttöä unionissa, mutta samalla myös suojella käyttäjiä.

Lue lisää EU:n digitalisaatiosta

Kryptovarojen riskit

Valuuttaa hallinnoivan keskeisen viranomaisen puuttuminen ja turvallisten, yksinkertaisten rahansiirtojen mahdollistaminen ilman välikäsiä ovat osa kryptovarojen vetovoimaa. Yhdistettynä sääntelyn puutteeseen (kryptovarat eivät toistaiseksi kuulu EU-lainsäädännön alle) nämä tekijät luovat kuitenkin myös merkittäviä riskejä.

Riskit kuluttajille, yrityksille ja markkinoille

Kryptovarojen kanssa toimiessaan ihmiset eivät ole EU:n kuluttajansuojasääntöjen suojassa, ja koska he eivät aina ole saaneet riittävästi tietoa riskeistä, vaarana on menettää rahaa. Kryptovarojen laajamittainen käyttö ilman sääntelyä voi johtaa rahataloudelliseen epävakauteen, markkinoiden manipuloimiseen ja raharikoksiin.

Koska transaktiot ovat pääasiassa anonyymejä, kryptovaluutoita käytetään laajalti rikollisessa toiminnassa. Ukrainan sodan alla EU-maat rajoittivat kryptovaroilla käytävää kauppaa Venäjän tai Venäjällä toimivien toimijoiden kanssa.

Ympäristövaikutukset

Kryptovarojen käyttämä teknologia käyttää valtavia määriä sähköä, mikä johtaa korkeaan ympäristöjalanjälkeen. Arvioiden mukaan bitcoinin energiankulutus vastaa pienen maan kulutusta.

Lue lisää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ja EU:n toimista ilmastonmuutosta vastaan

Kryptovarojen EU-sääntelyn edut

EU työstää parhaillaan uusia sääntöjä, joilla halutaan hyödyntää kryptovarojen potentiaali ja vähentää niiden riskejä. Kyseessä on kryptovarojen markkinoimista koskeva asetus, tai ns. MiCA-asetus. Mepit ovat arvioineet komission esitystä ja tehneet siihen muutoksia, ja maaliskuussa 2022 parlamentti päätti aloittaa neuvottelut sääntöjen lopullisesta muodosta EU-maiden kanssa.

Uusilla säännöillä halutaan tuoda lainsäädännöllistä varmuutta, tukea innovaatioita, suojata kuluttajia ja sijoittajia sekä taata taloudellinen vakaus. Näin halutaan kannustaa uusien teknologioiden kehitystä ja käyttöä.

Säännöt kattavat transaktioiden avoimuuden, julkisuuden, valtuutuksen ja valvonnan. Mepit haluavat, että joidenkin tokenien liikkeellelaskua valvovat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen. Kryptovarojen kanssa kauppaa käyvien yritysten tulisi antaa kuluttajille enemmän tietoa riskeistä, hinnoista ja vastuista. Sääntelemällä kryptovarojen julkista tarjontaa säännöt takaisivat taloudellista vakautta, kun taas muilla toimilla puututaan markkinoiden manipulointiin, rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen ja muuhun rikolliseen toimintaan.

Pienentääkseen kryptovaluuttojen hiilijalanjälkeä mepit ovat pyytäneet komissiota valmistelemaan uuden esityksen, johon sisältyisi kryptovarojen louhiminen. Se on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen kannalta kestävien sijoitustuotteiden luokittelujärjestelmässä.

Sen jälkeen, kun parlamentti ja EU-maita edustava neuvosto ovat päässeet sopuun säännöistä, ne tulee hyväksyä kummassakin toimielimessä sekä lisäksi jokaisessa jäsenmaassa.

Uudet säännöt ovat osa laajempaa digitaalista rahoitusta koskevaa pakettia, joka tukee EU:n digitaalista siirtymää tukemalla innovaatioita samalla kun taataan käyttäjien turvallisuus. Maaliskuussa 2022 parlamentti hyväksyi uudet säännöt, joilla tuetaan hajautetun tilikirjan teknologian testaamista markkinainfrastruktuurissa.

Huhtikuussa 2022 parlamentti päätti aloittaa neuvottelut EU-maiden kanssa säännöistä, jotka sallisivat kryptovarojen siirron jäljittämisen ja tunnistamisen, jotta niiden käyttö voidaan estää rahanpesussa, terrorismin rahoituksessa ja muissa rikoksissa.

Mitä ovat kryptovarat, kryptovaluutat, tokenit ja stablecoinit?

Kryptovarat

Kryptovarat ovat digitaalisia varoja, joita voidaan käyttää joko kaupankäynnin välineenä tai sijoittamiseen. Toisin kuin perinteisten pankkien tapauksessa kryptovarojen kanssa toimittaessa ei ole tarvetta keskitetylle viranomaiselle - ne perustuvat hajautetun tilikirjan teknologiaan, jonka ansiosta transaktiot kirjataan turvallisesti tietokoneiden muodostamaan verkkoon. Ne ovat yksityisiä, eli niitä ei laske liikkeelle tai takaa keskuspankki tai muu julkinen viranomainen. Krypto-alkuliite viittaa turvallisuuteen - ne on turvattu kryptologian avulla.

Kryptovaluutat

Ensimmäiset kryptovarat olivat bitcoineja, jotka otettiin käyttöön vuonna 2008 kryptovaluuttana, eli vaihtoehtona keskuspankkien liikkeelle laskemille valuutoille. Vuoteen 2020 mennessä kryptovaluuttoja on 5 600 erilaista, ja niiden arvioitu globaali arvo on 250 miljardia euroa (yhä varsin pieni osuus kaikkien valuuttojen arvosta).

Näitä kryptovaroja ei ole yleensä sidottu varoihin, joilla olisi luontaista arvoa, joten niiden arvo on usein varsin epävakaata. Tämä rajoittaa kryptovaluuttojen käytännön hyötyä ja tekee niistä ennemmin riskialttiin sijoituskohteen kuin käytännön valuutan.

Tokenit ja stablecoinit

Tokenit ovat uudempia kryptovaroja. Ne ovat digitaalisia vaihdon välineitä, jotka liittyvät johonkin tiettyyn kryptovaluuttaan. Niitä lasketaan yleensä liikkeelle, kun kerätään varoja uusiin hankkeisiin tai start-up-yrityksiin. Stablecoinit voisivat olla vakaampia maksuvälineitä, sillä niiden arvo on sidottu todelliseen omaisuuserään. Niiden käyttöönotto tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia innovaatioihin ja laajempaan käyttöön. Samalla riskien uhka kasvaa myös.

Lue lisää EU:n toimista digialan hyödyntämiseksi: