Vaihtoehtoisia polttoaineita autoille: niiden käytön lisääminen 

 
 

Lue autojen vaihtoehtoisista polttoaineista ja EU:n toimista niiden käytön lisäämiseksi, jotta hiilidioksidipäästöjä vähennetään.

Noin viidesosa EU:n hiilidioksidipäästöistä aiheutuu tieliikenteestä. EU haluaa vähentää ilmastovaikutuksiaan edistämällä uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä.

Lue lisää autojen hiilidioksidipäästöjä koskevista tiedoista ja tilastoista


Mitkä ovat erityyppiset vaihtoehtoiset polttoaineet?

Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat polttoaineita tai voimanlähteitä, joita käytetään korvaamaan fossiilisia polttoaineita liikenteessä. Tämä voi auttaa toimialan irtautumista hiilestä.

Päästöttömien ajoneuvojen vaihtoehtoiset polttoaineet (H3)

Päästöttömien ajoneuvojen vaihtoehtoisia polttoaineita ovat sähkö, vety ja ammoniakki.

  • Autojen sähkö on peräisin eri lähteistä: fossiilisia polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista, uusiutuvista energialähteistä ja ydinvoimaloista. Sähköautot eivät aiheuta epäpuhtauksia ja hybridimallit vaativat vähemmän öljyä ja aiheuttavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä.
  • Vetyä, jota käytetään usein raskaissa hyötyajoneuvoissa, erotetaan vedestä tai orgaanisista yhdisteistä. Sen käyttö on vasta alkuvaiheessa. Vedyn ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus riippuvat siitä, tuotetaanko sitä käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- tai tuulivoimaa tai biokaasua, vai fossiilisia polttoaineita.

Lue uusiutuvan vedyn hyödyistä EU:lle

  • Ammoniakin käyttö voi vähentää kokonaishiilidioksidipäästöjä huomattavasti, koska ammoniakin ainoat sivutuotteet ovat vesi ja typpi.


Uusiutuvat polttoaineet

Uusiutuviin polttoaineisiin kuuluvat uusiutuvalla energialla tuotetut biomassapolttoaineet ja biopolttoaineet sekä synteettiset ja parafiiniset polttoaineet, mukaan lukien ammoniakki.

  • Biopolttoaineet ovat biohajoavia polttoaineita, jotka valmistetaan unionissa kasviöljyistä, eläinrasvoista tai kierrätetystä ravintoloiden rasvasta. Ne ovat tällä hetkellä yksi tärkeimmistä vaihtoehtoisten polttoaineiden tyypeistä, ja niiden osuus EU:n liikenteen polttoaineenkulutuksesta on 4,4 prosenttia. Niillä voidaan vähentää kokonaishiilidioksidipäästöjä huomattavasti, jos ne tuotetaan kestävällä tavalla. On kuitenkin olemassa vaara, että niiden tuottamiseen tarvitaan maata, jota olisi muutoin käytetty muihin tarkoituksiin, kuten elintarvikkeiden tai viljelykasvien tuotantoon.


Maakaasuun perustuvat vähähiiliset polttoaineet

On olemassa muita polttoaineita, jotka voisivat auttaa vähentämään päästöjä, niin että liikenteen päästöt saadaan nollaan. Niitä ovat muun muassa:

  • Nestekaasu (LPG), jota saadaan raakaöljystä ja maakaasusta sekä tulevaisuudessa myös biomassasta. Sen hiilidioksidipäästöt ovat 35 prosenttia pienemmät kuin hiilen, siitä syntyy 12 prosenttia vähemmän hiilidioksidia kuin öljystä eikä se aiheuta juuri lainkaan vaarallisia pienhiukkaspäästöja. Joissakin maissa autojen nestekaasulle on vakiintunut infrastruktuuri. Normien tiukentuessa nestekaasun käytöllä ei voida saavuttaa tiukkoja päästövähennyksiä, jotka ovat tarpeellisia.
  • Paineistettu maakaasu, jota tuotetaan paineistamalla maakaasua (yleensä metaania).
  • Nesteytetty maakaasu, jota tuotetaan puhdistamalla maakaasua (yleensä metaania) ja alijäähdyttämällä sitä, jolloin se saadaan nestemäiseen olomuotoon. Sen käyttö ei tarjoa merkittäviä mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen, joten mepit eivät kannata sen käyttöä tieliikenteessä.
  • Synteettiset ja parafiiniset polttoaineet, jotka valmistetaan käyttämällä biomassaa tai maakaasua sekä kasviöljyjä tai eläinrasvoja.

Kuinka monta vaihtoehtoista polttoainetta käyttävää ajoneuvoa Euroopassa on?

Noin 5 prosenttia EU:ssa nykyisin liikennöivistä henkilö- ja pakettiautoista käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Sähköajoneuvojen määrä EU:ssa on kasvanut yli 4,4 miljoonaan vuonna 2022, mikä on 16 kertaa enemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2022 Portugalissa 6 820 556 autosta 156 472 käytti vaihtoehtoisia polttoaineita. Näistä 103 706 oli sähkö- ja hybridimuotoisia.

Päästöttömiin ajoneuvoihin siirtymisen on kuljettava käsi kädessä kattavan lataus- ja tankkausasemainfrastruktuurin kanssa. Tällä hetkellä EU:ssa on noin 360 000 yleisesti saatavilla olevaa sähkölatauspistettä, mutta useimmat ovat keskittyneet vain muutamiin maihin (Alankomaat, Saksa, Ranska, Italia ja Ruotsi).

Miten EU haluaa lisätä kestävien polttoaineiden käyttöä?

EU pyrkii kannustamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa, koska polttoaineiden hinnat nousevat ja EU:n ilmastotavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää EU:n toimista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.


Lataus- ja tankkausasemien määrän lisääminen

Jotta vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä edistetään, parlamentti hyväksyi lokakuussa 2022 muutoksia tarvittavaa infrastruktuuria koskeviin sääntöihin. Tavoitteena on lisätä infrastruktuurin saatavuutta kaikkialla Euroopassa.

Mepit haluavat lisää tehokkaampia latausasemia EU:n pääteillä. He ehdottavat, että vuoteen 2026 mennessä autoilla olisi oltava sähkölatauspisteitä vähintään 60 kilometrin välein EU:n pääteillä. Kuorma-autoilla ja linja-autoilla olisi oltava latauspisteitä 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkossa.

Mepit ehdottavat myös vetytankkauspisteiden lisäämistä EU:n pääteille 100 kilometrin välein vuoteen 2028 mennessä. Vuonna 2021 EU:ssa oli vain 136 vetytankkauspistettä.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurista annettu direktiivi sisältää myös meri- ja ilmailualaa koskevia säännöksiä. Lue, miten ne auttavat vähentämään lento- ja laivaliikenteen päästöjä.

Puhtaiden ajoneuvojen myynnin edistäminen

Covid-19-pandemian jälkeen laadittuun EU:n elpymissuunnitelmaan, NextGenerationEU, sisältyy 20 miljardia euroa, jota voidaan käyttää puhtaiden ajoneuvojen myynnin lisäämiseen.

EU asettaa myös tiukemmat hiilidioksidipäästörajat uusille autoille, mikä kannustaa käyttämään kestäviä polttoaineita. Vuonna 2035 uusien autojen on oltava päästöttömiä.