Euroopan oikeusasiamies palvelee kansalaisia 

 
 

Parlamentti on päivittänyt Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntöjä. Tavoitteena on parantaa EU-hallinnon valvontaa entisestään.

Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly.  

Mepit hyväksyivät uudet Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöt täysistunnossa 23. kesäkuuta. Uudet säännöt vahvistavat oikeusasiamiehen asemaa.


Parlamentin neuvottelijat pääsivät sopimukseen sääntömuutoksista neuvoston ja komission kanssa toukokuussa 2021. Neuvottelut venyivät poliittisista erimielisyyksistä johtuen.


Vahvistetut säännöt


Euroopan oikeusasiamies suojelee kansalaisten etuja. Oikeusasiamies tutkii kanteluja, joissa EU-toimielimen väitetään toimineen lain tai hyvän hallintotavan vastaisesti. Tapaukset voivat koskea hallinnollisia virheitä, syrjintää, vallan väärinkäyttöä tai virkavelvollisuuden laiminlyömistä.


Päivitetyt säännöt varmistavat, että oikeusasiamiehellä on kantelujen käsittelyn lisäksi oikeus suorittaa tutkimuksia oma-aloitteisesti. Oikeusasiamies voi käynnistää tutkimuksia erityisesti tapauksissa, joissa on kyse järjestelmällisistä tai vakavista hallinnon virheistä.


Uudistukset takaavat oikeusasiamiehelle myös oikeuden vaatia pääsyä salaisiin EU-tietoihin, jotka liittyvät tutkintaan. Tietoja voidaan pyytää lisäksi jäsenmaiden viranomaisilta.


Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen jokaisen istuntokauden alussa. Jatkossa oikeusasiamieheksi ei voida valita henkilöä, joka on ollut viimeisen kahden vuoden aikana parlamentin, neuvoston, komission tai jäsenmaan hallituksen jäsen. Säännön tavoitteena on turvata toiminnan riippumattomuus.


Kompromissin löytäminen uusiin sääntöihin


Lissabonin sopimus muutti tapaa, jolla Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöistä päätetään. Nykyisin Euroopan parlamentti laatii säännöt kuultuaan komission näkemyksen. Neuvoston tulee hyväksyä säännöt, minkä jälkeen parlamentti äänestää niiden lopullisesta hyväksymisestä.


Ohjesääntöjä ei ole tätä ennen muutettu Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan vuonna 2009. Parlamentti ehdotti sääntömuutoksia helmikuussa 2019, mutta neuvosto ei hyväksynyt ehdotusta.


Neuvottelut jatkuivat ja johtivat alustavaan sopimukseen EU-toimielinten välillä toukokuussa 2021. Parlamentti esitteli kompromissin mukaiset säännöt 10. kesäkuuta.