Koronaviruksen jäljityssovellukset: yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Lue, mitä EU tekee taatakseen, että älypuhelinten koronasovellukset kunnioittavat yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa ja että ne toimivat joka puolella unionia.

©AdobeStock/Yurolaitsalbert  

Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävät mobiilisovellukset voivat olla keskeisessä roolissa pandemian vastaisessa taistelussa, ja EU tekee yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tehokkaiden ratkaisuiden löytämiseksi.

Komissio on suositellut yhteisen eurooppalaisen ratkaisun löytämistä jäljityssovellusten kehittämiseen, jotta ihmisiä voidaan varoittaa, kun he ovat olleet lähikontaktissa sairastuneen kanssa. Vahvistaakseen EU-tason vastausta koronatapausten määrän kasvuun komissio perusti lokakuussa 2020 yhteisen palvelun, joka yhdistää kansallisia seurantasovelluksia niin, että niitä voidaan käyttää joka puolella EU:ta matkustettaessa.

Koska jäljityssovellukset keräävät käyttäjistään tietoja, parlamentti on painottanut, että sovellukset täytyy suunnitella huolellisesti tietosuoja mielessä pitäen.

Parlamentti painotti 17. huhtikuuta hyväksytyssä päätöslauselmassa ja 14. toukokuuta käydyssä täysistuntokeskustelussa, että kaikkien pandemiaa vastaan kehitettyjen digitaalisten työkalujen tulee kunnioittaa tietosuoja- ja yksityisyydensuojalainsäädäntöä. Sovellusten käytön ei pidä olla pakollista, ja niiden käytölle tulee määritellä takaraja, jotta ne poistetaan käytöstä pandemian laannuttua, mepit sanoivat.

Mepit haluavat myös, että kerättyjen tietojen tulee pysyä anonyymeinä, eikä niitä pidä säilyttää keskitetyissä tietokannoissa väärinkäytösten estämiseksi.

Lisäksi käyttäjille pitäisi tehdä selväksi, miten sovellukset auttavat sairastumisen estämisessä, miten ne toimivat ja mitä kaupallisia intressejä niiden kehittäjillä on.

Katso kaikki EU:n koronavirustoimet aikajanalla.

Jäljityssovellukset EU:ssa

EU ja monet jäsenmaat ovat kehittäneet erilaisia digitaalisia jäljityskeinoja, joilla pyritään kartoittamaan, valvomaan ja estämään pandemian leviämistä.

Kohtaamisia jäljittävät sovellukset, jotka perustuvat lyhyen kantaman teknologiaan (esim. Bluetooth) paikannustietojen sijaan, näyttäisivät kansanterveydellisestä näkökulmasta kaikista lupaavimmalta vaihtoehdolta.

Nämä sovellukset varoittavat käyttäjiä, jos he ovat olleet sairastuneen henkilön lähistöllä. Niiden suurin etu on se, että ne tallentavat myös sellaisia kohtaamisia, joita käyttäjä itse ei välttämättä huomaa tai muista, kirjaamatta silti käyttäjän paikkatietoja. Näin ne rajoittavat taudin leviämistä tehokkaammin ja käyttäjän yksityisyyttä rikotaan mahdollisimman vähän.

Kohtaamisia jäljittävät sovellukset ovat paikkatietoihin perustuvia parempi vaihtoehto, sillä jälkimmäiset keräävät reaaliaikaista tietoa käyttäjien sijainnista ja liikkeistä sekä heidän terveystiedoistaan, jolloin riski yksityisyydensuojalle on suurempi. Paikkatietojen keräämisen hyöty ei myöskään ole välttämättä suhteessa riskeihin.

Sovellukset voivat olla tehokas keino pandemian torjumisessa, mutta ne saattavat myös kerätä arkaluontoista tietoa, kuten terveys- tai paikkatietoja.

Komission, jäsenmaiden, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojaneuvoston yhteistyössä kehittämät ohjeistukset ja työkalut koronavirukseen liittyvien sovellusten kehittämiseksi pyrkivät takaamaan riittävän tietosuojan ja välttämään turhaa tietojen keräämistä.

Tietosuojaa koskevat ohjeet ovat keskeinen osa komission ohjeistusta. Ne painottavat, että sovellusten on noudatettava täysimääräisesti EU:n tietosuojasääntöjä, erityisesti yleistä tietosuoja-asetusta sekä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä.

Komissio antoi 13. toukokuuta matkustamista koskevia ohjeita, joihin kuului myös jäljityssovellusten käyttö. Komission mukaan sovellusten tulee toimia jäsenmaiden välillä, jotta ihmiset voivat saada varoituksia joka puolella Eurooppaa.

Kun jäsenmaat kesäkuussa alkoivat vähitellen purkaa matkustusrajoituksia, ne sopivat myös turvallisesta tietojen vaihdosta kansallisten jäljityssovellusten välillä, jotta kansalaiset voivat käyttää oman maansa sovellusta matkustaessaan toisiin EU-maihin. Päätös pohjautuu toukokuussa sovituille yhteentoimivuutta koskeville puitteille, joiden ansiosta kansalliset sovellukset toimivat saumattomasti yhteen ja noudattavat täysin yksityisyydensuoja- ja tietosuojasääntöjä.

Parlamentti valvoo tilannetta

Juan Fernando López Aguilar, kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtaja, totesi, että sovelluksilla on merkittävä rooli koronaviruskriisin hallitsemisessa, ja kiitti komission kehittämiä työkaluja. Hän kuitenkin painotti, että perusoikeuksista ja tietosuojasta täytyy pitää kiinni.

”Valvomme tiukasti sitä, että kaikissa koronaviruksen vastaisissa toimissa, mukaan lukien sovellusten ja muiden teknologisten apukeinojen käytössä, kunnioitetaan EU-lainsäädännön periaatteita ja sääntöjä.”

Lue lisää EU:n toimista talouden elvyttämiseksi koronaviruksen jäljiltä.

EU:n ohjeet jäljityssovelluksiin 
  • Kansallisten terveysviranomaisten tulee hyväksyä sovellukset ja olla vastuussa EU:n tietosuojasäännösten noudattamisesta. 
  • Käyttäjien tulee voida itse säädellä tietojensa käyttöä. Sovellusten lataamisen tulee olla vapaaehtoista, ja niiden käytöstä luovutaan, kun tarvetta ei enää ole. 
  • Henkilötietojen käyttöä rajoitetaan: vain käyttötarkoituksen kannalta olennaista tietoa kerätään, eikä käyttäjän paikkatietoja tallenneta. 
  • Tietojen säilyttämistä rajoitetaan: henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kun se on tarpeellista. 
  • Tietoturvallisuus: tiedot tulee säilyttää henkilökohtaisella laitteella kryptattuina. 
  • Yhteentoimivuus: sovellusten pitäisi toimia kaikissa EU-maissa. 
  • Kansallisten tietosuojaviranomaisten tulee olla mukana sovellusten kehittämisprosessissa.