EU haluaa parantaa valmiuttaan terveysuhkia vastaan 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

EU:n terveysohjelman tavoite on vahvistaa terveydenhuoltosektoreita EU:ssa paremmin vastaamaan koronaviruspandemian kaltaisiin uhkiin.

Koronaviruspandemia on osoittanut, että EU-maiden on tarpeen tehdä yhteistyötä ja koordinoida toimiaan kriisien aikana. EU:n on lisäksi vahvistettava kykyään vastata tehokkaasti uusiin rajat ylittäviin terveysuhkiin.

Mepit hyväksyivät  EU:n uuden terveysohjelma ”EU4Healthin” vuosille 2021-2027 9. maaliskuuta. Jäsenmailla on pääasiallinen toimivalta terveyspolitiikassa, mutta EU voi tukea ja täydentää kansallisia toimia sekä säätää lakeja tietyillä aloilla.

Lue lisää EU:n terveyspolitiikasta.

Ohjelman 5,1 miljardin euron budjetti auttaa EU:ta valmistautumaan rajat ylittävien terveysuhkien torjuntaan. Samalla se parantaa kohtuuhintaisten lääkkeiden ja terveyspalvelujen saatavuutta. 20 % ohjelman budjetista ohjataan terveystiedon levittämiseen.

EU4Health-terveysohjelman kolme tärkeintä prioriteettia 
 • Ihmisten suojeleminen vakavilta, rajat ylittäviltä terveysuhilta 
 • Lääkkeiden saatavuuden parantaminen 
 • Terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen 

EU4Health on osa NextGenerationEU-elvytyssuunnitelmaa.

Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa uuteen EU:n terveysohjelmaan 13. marraskuuta. Mepit vaativat eurooppalaisen lääkintäapumekanismin perustamista yhteistyön lisäämiseksi EU-tasolla kriisien aikana, eurooppalaista valvontajärjestelmää lääkepulan estämiseksi ja tautien ehkäisyä EU-tason sähköisen terveysrekisterin avulla.

Parlamentin neuvottelutiimi onnistui kasvattamaan terveysohjelman budjettia tulevassa vuosien 2021-2027 EU-budjetissa jäsenmaiden ehdottamasta 1,7 miljardista eurosta 5,1 miljardiin. Alustavaan sopuun budjetista päästiin 10. marraskuuta.

Lue, miten EU tukee talouden elpymistä koronaviruskriisistä.

©Vchalup/AdobeStock  

Ohjelma kattaa rahoituskauden 2021-2027, mutta kaikki kriisin ja sen seurausten hoitoon kohdistuvat toimet toteutetaan heti ensimmäisinä vuosina.

Miten EU4Health toimii?

Rajat ylittävien terveysuhkien torjuminen

EU4Health-ohjelman tavoite on parantaa kriisien ehkäisemistä, valmiutta, valvontaa ja torjumista sekä parantaa hätätilatoimien koordinointia. Ohjelman avulla halutaan rakentaa parempia lääkkeiden ja lääkinnällisten tarvikkeiden varastoja sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden reservejä sekä antaa teknistä tukea.

RescEU, joka on osa EU:n pelastuspalvelumekanismia, jatkaa edelleen toimintaansa ja tarjoaa nopeaa kriisiapua, kun taas EU4Health keskittyy strategisempiin hankkeisiin kuten pitkän aikavälin lääkevarastojen ja terveydenhuoltohenkilökunnan reservien ylläpitoon, jotta ne voidaan ottaa käyttöön kriisin hetkellä.

Ohjelma tukee myös terveydenhuollon digitalisointia, sähköisiä terveyspalveluja sekä eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luomista.

Lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita saataville riittävän edullisesti

EU haluaa valvoa saatavilla olevien lääkkeiden, lääkintälaitteiden ja muiden kriisin kannalta olennaisten terveydenhuollon välineiden saatavuutta lääkepulan välttämiseksi. Tavoitteena on myös vähentää riippuvuutta alueen ulkopuolelta tuoduista lääkkeistä ja ainesosista. Lisäksi EU haluaa edistää innovaatioita ja ympäristöystävällisempää tuotantoa.

Terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen

Kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä tulisi tehostaa ja vahvistaa lisäämällä investointeja tautien ehkäisyyn, jakamalla parhaita menettelyitä eri järjestelmien välillä, tekemällä kansainvälistä yhteistyötä ja parantamalla pääsyä terveydenhuollon palveluiden piiriin.

EU4Health perustuu ”yhteinen terveys” -lähestymistapaan. Sen mukaan ihmisten ja eläinten terveys muodostavat yhteen kytkeytyneen kokonaisuuden ja taudit tarttuvat ihmisistä eläimiin ja päinvastoin, minkä vuoksi niitä on torjuttava sekä ihmisissä että eläimissä, ja jonka mukaan ympäristö yhdistää ihmiset ja eläimet.

Yhteinen terveys -lähestymistapa 

Pitkän aikavälin haasteet

EU4Health-ohjelma haluaa saavuttaa muun muassa seuraavat tavoitteet:

 • tarjota korkealaatuista terveydenhuoltoa kaikille ja poistaa epätasa-arvon hoitoon pääsyssä ja sen laadussa
 • lisätä digitaalisten innovaatioiden käyttöä
 • parantaa ei-tarttuvien tautien hoitoa tehostamalla diagnooseja, ehkäisyä ja hoitoa erityisesti syövän (syöväntorjuntasuunnitelma), sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja mielenterveyden ongelmien osalta
 • edistää antibioottien harkittua käyttöä ja ehkäistä antibioottiresistenssin syntymistä
 • parantaa rokotesuojaa jäsenmaissa
 • laajentaa toimivaksi todettuja aloitteita (kuten Eurooppalaisia osaamisverkostoja, jotka yhdistävät eri maissa toimivia terveydenhoitoalan työntekijöitä harvinaisten sairauksien hoidossa)
 • vähentää saasteiden ja väestössä tapahtuvien muutosten (kuten ikääntymisen) vaikutuksia kansanterveyteen
EU4Health vahvistaa terveydenhoitojärjestelmiä rahoittamalla muun muassa: 
 • Jokaisen maan tilanteeseen soveltuvaa tukea ja neuvoja 
 • Koulutusta terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka voidaan työllistää eri puolille EU:ta 
 • Jäsenmaiden valmiuden ja hätätilatoimien testaamista 
 • Kliinisiä kokeita lääkkeiden ja rokotteiden kehittämisen vauhdittamiseksi 
 • Rajat ylittävää yhteistyötä ja kumppanuuksia 
 • Tutkimuksia, tiedon keruuta ja vertailuanalyyseja 

Lisäksi terveydenhuoltoon investoidaan monien muiden EU-ohjelmien kautta, kuten esimerkiksi EU:n aluekehitysrahastojen, Horisontti-ohjelman tai solidaarisuusrahaston kautta.

Parlamentti haluaa eurooppalaisen terveysunionin

Parlamentti esitteli vaatimuksensa EU:n tulevalle terveysstrategialle 10. heinäkuuta hyväksytyssä päätöslauselmassa. Mepit painottivat jälleen tarvetta ottaa opiksi koronaviruspandemiasta, jotta EU:lla olisi paremmat työkalut käytössään tulevien kansanterveyskriisien aikana.

Euroopan komissio esitteli 11. marraskuuta joukon ehdotuksia eurooppalaisen terveysunionin perustamiseksi. Niihin kuuluu EU:n kriisinhallinnan vahvistaminen rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi sekä vahvemmat mandaatit Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:lle ja Euroopan lääkevirasto EMA:lle.

Parlamentti on toistuvasti vaatinut kunnianhimoisempaa eurooppalaista kansanterveyspolitiikkaa. Parlamentti vaati 17. huhtikuuta hyväksymässään päätöslauselmassa erillistä budjettia kansallisten terveydenhuoltosektoreiden tukemiseksi ja investointeja kriisin jälkeiseen aikaan, jotta terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä voidaan parantaa ja hädänalaisimpia auttaa.