Ilmastonmuutos: Miten mepit haluavat sisällyttää metsät ilmastotalkoisiin  

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Metsät ovat maapallon keuhkot. Ne ovat keskeisiä ekosysteemimme ylläpitämisessä ja myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Metsät EU:ssa  

Metsät EU:ssa

Euroopan unionissa on 182 miljoonaa hehtaaria metsää, ja metsät kattavat 43 prosenttia sen maapinta-alasta. Metsäpinta-ala voi vaihdella huomattavastikin jäsenvaltiosta toiseen. Seitsemässä metsäisimmässä EU-maassa (Espanja, Italia, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Suomi) onkin yli 70 prosenttia koko unionin metsäalueista.

Miksi metsillä on väliä

Metsät tarjoavat lukuisia palveluja ekosysteemille: ne auttavat suojelemaan maaperää eroosiolta, ja niillä on keskeinen merkitys veden kierrossa. Metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla monille lajeille elinympäristön ja säätelevät paikallista ilmastoa. Terveet metsät ovat myös ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen torjumisessa, koska ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Maankäyttöalaa koskevalla uudella lainsäädännöllä pyritään hyödyntämään näitä mahdollisuuksia osana EU:n ilmastopolitiikkaa.

Metsien sitoma hiilidioksidi  

Mihin aloihin lainsäädäntö vaikuttaa?

Uudet suunnitelmat koskevat maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta, joista käytetään lyhennettä LULUCF, ja ne kattavat lähinnä metsä- ja maatalousmaan sekä maan, jonka käyttö on muuttunut.

Myös tästä alasta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Niitä aiheutuu esimerkiksi maankäytön muutosten seurauksena. Syynä voi olla erityisesti metsien muuttaminen viljelymaaksi, metsänhakkuu tai eläinten laiduntaminen maatalousmaalla.

Tämä on kuitenkin ainoa ala, joka voi poistaa hiilidioksidia ilmakehästä pääasiassa metsien ansiosta. EU:n metsät sitovat yhteensä 8,9 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä joka vuosi.

Parlamentin tavoitteet

Mepit haluavat estää metsien hävittämisestä aiheutuvat päästöt. He myös velvoittavat jokaisen EU-maan kompensoimaan hiilidioksidipäästöjä lisääviä maankäytön muutoksia kestävällä metsänhoidolla ja metsityksellä.

Asetus on yhteneväinen Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, ja sillä luodaan oikeudellinen kehys vuodesta 2021 eteenpäin.

LULUCF-asetus hyväksyttiin huhtikuussa 2018 äänin 574 puolesta, 79 vastaan ja 32 tyhjää.

Metsien vaikutus hiilidioksidipäästöihin  

EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

LULUCF-asetus on yksi kolmesta ehdotuksesta, jotka auttavat EU:ta toimeenpanemaan Pariisin sopimuksen ilmastositoumuksia maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi. EU:n nykyisenä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosentilla kaikilla talouden aloilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Lokakuussa 2020 mepit vaativat tiukempaa, 60 prosentin päästövähennystavoitetta, jotta EU:ssa voitaisiin saavuttaa ilmastoneutraalius 2050 mennessä.

Muut kaksi ehdotusta koskevat teollisuuden päästöt kattavan EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistamista sekä taakanjakoa päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten alojen, kuten liikenteen, maatalouden, rakennusten ja jätehuollon kesken.

EU haluaa myös vähentää liikenteen päästöjä asettamalla tiukempia päästörajoituksia autoille.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2017, ja sitä on päivitetty lokakuussa 2020.