Hiilidioksidipäästöjä vähentämässä: EU:n tavoitteet ja toimet 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 
EU on sitoutunut kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin ilmastonmuutoksen estämiseksi. ©AP Images/Euroopan unioni-EP  

Mitä Euroopan unioni on tehnyt vähentääkseen hiilidioksidipäästöjään eri aloilla ja estääkseen ilmastonmuutosta? Lue alta kooste EU:n toimista.

EU:n ilmastotavoitteet

Ehkäistäkseen ilmastonmuutosta Euroopan parlamentti hyväksyi Euroopan ilmastolain, joka nostaa EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen aiemmasta 40 prosentista 55 prosenttiin ja tekee ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä laillisesti sitovan tavoitteen.

Ilmastolaki on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, eli EU:n tiekarttaa kohti ilmastoneutraaliutta. Saavuttaakseen tavoitteensa Euroopan unioni työstää kunnianhimoista lakipakettia, joka tunnetaan nimellä Fit for 55. Siihen kuuluu 13 päivitettyä sekä kuusi uutta ilmastoa ja energiaa koskevaa lakiesitystä.

Katso infografiikastamme, miten EU on edistynyt ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa.

Päästökauppaa teollisuudelle

EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä velvoittamalla yritykset hankkimaan päästöoikeuden jokaiselle tuottamalleen hiilidioksiditonnille. Päästöoikeudet myydään yrityksille huutokaupalla. Järjestelmässä on mukana myös kannustimia innovaatioille alalla.

ETS oli maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästöjen kauppajärjestelmä ja se on edelleen maailman suurin. Sen piiriin kuuluu noin 40 % EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 10 000 teollisuus- ja energiantuotantolaitosta.

Jotta päästökauppa olisi linjassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman päästövähennystavoitteiden kanssa, EU päivittää järjestelmää parhaillaan. Parlamentti haluaa päästökauppasektorin päästöjen laskevan 63 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005, kun komission alkuperäinen esitys oli 61 %.

Lue lisää EU:n päästökauppajärjestelmästä ja sen uudistamisesta.

Liikenteen päästöjen vähentäminen

Lentokoneiden ja laivojen päästöt

Lentoliikenne tuottaa noin 13,4 % EU:n liikenteen päästöistä. Parlamentti äänesti lentoliikenteen päästökaupan päivittämisen puolesta täysistunnossa 8. kesäkuuta 2022. Jatkossa päästökauppa koskisi kaikkia Euroopan talousalueelta lähteviä lentoja - mukaan lukien lennot, jotka laskeutuvat alueen ulkopuolelle.

Mepit haluavat, että lentokoneiden polttoaineena käytettäisiin jatkossa käytettyä ruokaöljyä, synteettistä polttoainetta tai jopa vetyä. Kestävää polttoainetta tulisi olla tarjolla vuodesta 2025 alkaen ja sen osuuden tulisi nousta 85 prosenttiin kaikesta EU:n lentokentillä käytetystä polttoaineesta vuoteen 2050 mennessä.

Parlamentti haluaa lisäksi, että laivojen päästöt olisivat jatkossa päästökaupan alaisuudessa.

Lue lisää EU:n toimista päästöjen vähentämiseksi lento- ja laivaliikenteestä.


Tieliikenteen päästöt

Henkilö- ja pakettiautot tuottavat 15 % EU:n päästöistä. Parlamentti tuki komission esitystä uusien autojen päästöttömyydestä vuoteen 2035 mennessä. Välitavoitteeksi tulisi henkilöautoille 55 prosentin ja pakettiautoille 50 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää autojen uusista päästövähennystavoitteista.

Parlamentti hyväksyi tieliikenteen ja rakennusten lisäämisen päästökaupan piiriin. Mepit haluavat, että yritykset maksavat muun muassa polttoaineesta ja lämmitysöljystä syntyvistä päästöistä, kun taas kansalaisille ei tulisi ylimääräisiä maksuja ennen vuotta 2029.


Hiilitulleja tuontitavaroille

Hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia asettaisi tietyille EU:n ulkopuolelta tuoduille tuotteille hiilitulleja. Näin varmistetaan, ettei ympäristön kustannuksella tuotettu tuontitavara ole halvempaa kuin EU:ssa tehdyt vastaavat tuotteet.

Osana Fit for 55 -pakettia Euroopan komissio esitti heinäkuussa 2021 hiilirajamekanismia, joka asettaisi EU:n ulkopuolelta tuotaville tuotteille hiilitullin. Mepit haluavat, että mekanismi astuu voimaan 1. tammikuuta 2023, siirtymäaika jatkuu vuoden 2026 loppuun ja mekanismi on täydessä toiminnassa vuoteen 2032 mennessä.

Lue lisää hiilivuodon estämisestä.

Muiden alojen päästövähennykset

 

Kaikki toimialat eivät kuulu nykyisen päästökauppajärjestelmän piiriin. Päästökaupan ulkopuolelle jäävät mm. liikenne, maatalous, rakentaminen ja jätehuolto, jotka yhdessä tuottavat noin 60 % EU:n päästöistä. Komissio esitti, että näiden alojen päästöjä tulisi vähentää 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Tavoitteeseen pyritään kansallisten päästötavoitteiden avulla, jotka lasketaan jäsenmaan asukaskohtaisen bruttokansantuotteen perusteella. Köyhemmille EU-maille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Fit for 55 -paketissa rakennukset ja tieliikenne ovat sekä taakanjakoasetuksen että uuden päästökaupan alaisuudessa.

Lue lisää jäsenmaiden kansallisista päästötavoitteista.

Metsienhoidolla ilmastonmuutosta vastaan

 

Euroopan unionin metsät sitovat vuosittain noin 7 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Tätä etua halutaan käyttää hyväksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Parlamentti hyväksyi 8. kesäkuuta 2022 kantansa lakiesitykseen, jonka tavoite on vähentää päästöjä ja lisätä hiilinieluja maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsänhoitoa koskevalla sektorilla (LULUCF).

Mepit tukivat hiilinielutavoitteen kasvattamista, mikä johtaisi suurempaan päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä, kuin nykyinen 55 % tavoite edellyttää.

Katso infografiikastamme, miten EU ottaa metsät mukaan ilmastotalkoisiin.

Lue lisää

Ilmastonmuutos Euroopassa: tilastoja ja tietoa

EU:n puhtaan energian politiikalla ilmastonmuutosta vastaan