Kestävä metsänhoito: mepit haluavat estää metsäkatoa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Metsien kestävä hoito ja suojeleminen on keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lue, miten parlamentti haluaa edistää metsien hyvinvointia.

Parlamentti on äänestänyt mietinnöistä, joissa se vaatii komissiolta toimia kestävän metsänhoidon edistämiseksi EU:ssa sekä metsien suojelemiseksi unionin ulkopuolella poistamalla metsäkatoa aiheuttavat tuotteet EU-markkinoilta. Äänestykset liittyvät komissiolta alkuvuodesta 2021 odotettavaan metsästrategiaan.

Mietinnöissä painotetaan, että kestävä metsänhoito ja metsäkadon estäminen ovat yhteydessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Pellolta pöytään -strategian sekä biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Miksi metsillä on merkitystä?

Metsät ovat arvokkaita niin yhteiskunnan, talouden kuin ympäristönkin kannalta. Ne peittävät 43 % EU:n maapinta-alasta ja 80 % maanpinnalla elävästä biodiversiteetistä löytyy metsistä.

Terveet metsät ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sillä ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. EU:n metsät sitovat noin 8,9 % unionin vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä joka vuosi. Niillä on keskeinen tehtävä ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa, sillä ne toimivat hiilinieluina. Siksi metsiä ja niistä riippuvaisia yhteisöitä tulee suojella.

Mikä aiheuttaa metsäkatoa?

Metsiä häviää huolestuttavaa vauhtia eri puolilta maailmaa, mikä johtaa kasvihuonekaasujen vapautumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Arvioiden mukaan yli puolet trooppisista metsistä on hävitetty maailmasta sitten 1960-luvun.

Metsäkatoon vaikuttaa suoraan sellaisten tuotteiden kansainvälinen kysyntä, joiden tuottaminen tai valmistaminen aiheuttaa metsäkatoa ja metsien kunnon heikkenemistä. EU on tällaisten tuotteiden merkittävä maahantuoja, joten sillä on valtaa vaikuttaa metsäkatoon kauppapolitiikan keinoin.

Laittomat hakkuut pahentavat ongelmaa, ja vaikka EU:ssa on säädetty metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevia sääntöjä, laittomat hakkuut ovat yhä merkittävä metsäkadon syy EU:ssa ja maailmalla.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen aiheuttavat entistä voimakkaampia kuivuuskausia, tulvia ja maastopaloja, jotka johtavat lisääntyvään metsäkatoon ja sitä kautta ilmastonmuutoksen vauhdittamiseen. Vuoden 2019 Amazonin metsäpalojen laajuus osoitti, että ratkaisuita tarvitaan kansainvälisellä tasolla.

Miten estää metsäkatoa?

Kestävässä metsänhoidossa otetaan huomioon metsän yhteiskunnallisen ja taloudellisen arvon lisäksi myös ympäristönsuojelun näkökulma ja pyritään parantamaan metsän terveyttä ja kestokykyä ilmasto-olosuhteiden muuttuessa. Metsät ovat lupaava vihreän talouden ala, jolle on mahdollista luoda 10-16 miljoonaa uutta työpaikkaa maailmanlaajuisesti.

Satelliittien käyttäminen kuivuuden ja maastopalojen kaltaisten luonnonkatastrofien huomaamiseksi aikaisessa vaiheessa voi auttaa metsien suojelemisessa ja riskien vähentämisessä.

Miten EU voi tukea kestävää metsänhoitoa ja suojella metsiä?

EU:ssa yli 60 % talouskäytössä olevista metsistä hoidetaan jo kestävästi. Metsätalous työllistää EU:ssa suoraan 500 000 ihmistä (joista 21 500 Suomessa) ja epäsuorasti 2,6 miljoonaa ihmistä.

Parlamentti toteaa, että kestävä metsänhoito voi auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja tukea samalla merkittävää talouden sektoria. Parlamentti vaatiikin EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan lisää varoja kestävää metsänhoitoa varten EU:ssa.

Parlamentti haluaa tehokkaampia toimia laittomia hakkuita vastaan ja enemmän tarkastuksia EU:n ulkorajoille, jotta laittomasti tuotettu puutavara ja metsäkatoa aiheuttavat tuotteet voidaan pysäyttää. Lisäksi mepit haluavat varmistaa, että kauppasopimusten vaikutukset metsien tilaan, biodiversiteettiin ja ihmisoikeuksiin arvioidaan järjestelmällisesti.

Mepit ovat vaatineet, että kestävää metsänhoitoa edistetään maailmanlaajuisesti ja että EU:n satelliittiohjelmia Copernicusta ja Galileoa käytetään metsäkadon ja metsäpalojen seuraamiseen unionin ulkopuolella. Lisäksi he haluavat lisätä tutkimukseen ja innovaatioihin ohjattuja varoja, jotta metsien kestävyyttä voidaan lisätä ilmastonmuutoksen edessä.

Parlamentti haluaa sitovia tavoitteita metsien ekosysteemien suojelemiselle ja entisöimiselle, erityisesti luonnontilaisten aarniometsien osalta.