Hiilivuodot: miten EU voi estää yrityksiä välttelemästä päästörajoituksia?  

 
 

Parlamentti kannattaa tuontitavaroille ehdotettuja hiilitulleja. Tavoitteena on, etteivät yritykset siirtäisi tuotantoaan maihin, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta löyhempiä.

EU pyrkii pysymään ilmastotavoitteissaan samalla, kun Euroopan teollisuus kamppailee elpyäkseen koronakriisistä. Ympäristön kustannuksella tuotetut tuontitavarat aiheuttavat taloudellista painetta eurooppalaisilla markkinoilla. EU pyrkii säilyttämään työpaikat ja tuotantoketjut Euroopassa.

Lue kuinka EU:n elvytystoimet korostavat ilmastoystävällisiä investointeja.EU:n hiilitullit estävät hiilivuotoja

 

EU tavoittelee vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Kaikki EU:n kansainväliset kumppanit eivät välttämättä ole toimissaan yhtä kunnianhimoisia. EU ehdottaakin hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia, joka asettaisi tietyille EU:n ulkopuolelta tuoduille tuotteille hiilitulleja. Mepit antoivat maaliskuun täysistunnossa tukensa esitykselle.

Miten Euroopan hiilitullit toimisivat? 
  • Mikäli tuotteita tuodaan maista, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta löyhempiä, niille asetetaan hiilitullimaksu. Näin varmistetaan, ettei ympäristön kustannuksella tuotettu tuontitavara ole halvempaa kuin EU:ssa tehdyt vastaavat tuotteet. 

EU:n ilmastotavoitteiden kunnianhimon takia saastuttavien alojen yritykset voivat yrittää siirtää tuotantoaan maihin, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta löyhempiä. Tämän takia EU:n päästökauppajärjestelmää tulisi täydentää hiilitullimaksuilla.

Mikä hiilivuoto on? 
  • Hiilivuodolla tarkoitetaan sitä, että yritykset siirtävät tuotantoaan EU:n ulkopuolelle maihin, jotka eivät ole yhtä tiukkoja päästöjen suhteen. Mepit ehdottavat hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia ongelman ratkaisemiseksi. 

Nykyiset hiilen hinnoittelujärjestelmät EU:ssa


Nykyinen päästökauppajärjestelmä velvoittaa voima- ja teollisuuslaitoksia hankkimaan luvan jokaiselle niiden tuottamalle hiilidioksiditonnille (CO2). Lupien hinnat ovat kysynnän ja tarjonnan määrittelemiä.

Viimeisimmän talouskriisin seurauksena lupien kysyntä ja hinnat ovat laskeneet niin alas, etteivät ne kannusta yrityksiä investoimaan vihreään teknologiaan.

Ongelman ratkaisemiseksi EU aikoo myös uudistaa päästökauppajärjestelmäänsä.Mitkä ovat parlamentin vaatimukset?

Uuden mekanismin on noudatettava Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjä ja kannustettava teollisuutta EU:ssa ja muualla maailmassa irtautumaan hiilestä. Parlamentti myös haluaa, että mekanismi tukee EU:n teollisuusstrategiaa.

Hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin on tarkoitus kattaa paljon energiaa kuluttavat teollisuudenalat vuoteen 2023 mennessä. Nämä alat tuottavat meppien arvioiden mukaan 94 % EU:n teollisuuspäästöistä ja saavat silti huomattavasti ilmaisia päästöoikeuksia.


Mepit painottavat, että mekanismi pitää suunnitella niin, että se edistää maailmanlaajuisia ilmastotavoitteita. Mekanismia ei tule käyttää protektionismin välineenä.


Mepit kannattavat Euroopan komission ehdotusta käyttää mekanismin luomia tuloja tulonlähteenä EU-budjetille. Parlamentti kuitenkin vaatii, että tulojen käytön avoimuus taataan.

Komission odotetaan antavan ehdotuksensa uudesta mekanismista vuoden 2021 toisena vuosineljänneksenä.

Lue lisää EU:n ratkaisuista ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.