Euroopan datastrategia: Mitä parlamentti halua? 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 
©AdobeStock/Sdecoret  

Miten EP:n jäsenet haluavat muokata muiden kuin henkilötietojen yhteiskäyttöä koskevia EU:n sääntöjä innovoinnin ja talouden edistämiseksi samalla kun suojellaan yksityisyyttä?

Data on keskeinen osa EU:n digitalisaatiota, joka vaikuttaa yhteiskunnan ja talouden kaikkiin osa-alueisiin. Sitä tarvitaan, jotta voidaan kehittää tekoäIyä, joka on EU:n painopistealue ja tuo mukanaan valtavia mahdollisuuksia innovointiin, covid-19-kriisin jälkeiseen elpymiseen ja kasvuun esimerkiksi terveydenhuollon ja vihreän teknologian aloilla.

Lue lisää massadatasta sekä sen hyödyistä ja haasteista.

Vastauksena komission esittämään Euroopan datastrategiaan, parlamentti kehotti 25. maaliskuuta 2021 hyväksymässään mietinnössä laatimaan ihmisläheistä lainsäädäntöä, joka perustuu eurooppalaisiin yksityisyyden ja avoimuuden arvoihin ja jonka avulla unionin yritykset ja kansalaiset voivat hyötyä teollisten ja julkisten tietojen tarjoamista mahdollisuuksista EU:ssa.

EU:n datatalouden hyödyt

Mepit totesivat kriisin korostaneen, että tarvitaan tehokasta datalainsäädäntöä, jolla tuetaan tutkimusta ja innovointia. EU:ssa on jo olemassa valtava määrä laadukasta dataa, erityisesti muita kuin henkilötietoja – teollisia, julkisia ja kaupallisia tietoja – mutta niiden koko potentiaalia ei ole vielä kartoitettu. Tulevina vuosina tuotetaan vielä paljon lisää dataa. Mepit odottavat, että datalainsäädäntö auttaa hyödyntämään tätä potentiaalia ja tuomaan datan eurooppalaisten yritysten, myös pk-yritysten, ja tutkijoiden saataville.

Eri alojen ja maiden välisen datavirran mahdollistaminen auttaa kaikenkokoisia eurooppalaisia yrityksiä innovoimaan ja menestymään EU:ssa ja maailmanlaajuisesti sekä vakiinnuttamaan EU:n johtoaseman datataloudessa.

Komissio ennustaa, että datatalous voi kasvaa EU:ssa 829 miljardiin euroon vuonna 2025, kun se oli 301 miljardia euroa vuonna 2018. Data-alan ammattilaisten määrän odotetaan kasvavan 5,7 miljoonasta 10,9 miljoonaan.

Euroopan maailmanlaajuiset kilpailijat, kuten Yhdysvallat ja Kiina, innovoivat nopeasti ja käyttävät omia keinojaan saada ja käyttää dataa. Jotta EU voisi saavuttaa johtoaseman datataloudessa, sen olisi löydettävä eurooppalainen tapa vapauttaa potentiaalia ja asettaa standardeja.

Säännöt yksityisyyden, avoimuuden ja perusoikeuksien suojaamiseksi

Mepit totesivat, että sääntöjen olisi perustuttava EU:n arvoihin, joihin kuuluvat yksityisyys, avoimuus ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Datan vapaa yhteiskäyttö on rajoitettava muihin kuin henkilötietoihin tai peruuttamattomasti anonymisoituun dataan. Yksilöiden on voitava täysin hallita tietojaan ja heitä on suojeltava EU:n tietosuojasäännöillä, erityisesti yleisellä tietosuoja-asetuksella.

Parlamentti kehotti komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa sellaisten maailmanlaajuisten standardien laatimiseksi, joilla edistetään EU:n arvoja ja periaatteita ja varmistetaan samalla unionin markkinoiden säilyminen kilpailukykyisinä.

Eurooppalaiset data-avaruudet ja massadatainfrastruktuuri

Mepit peräänkuuluttivat tietojen vapaata liikkuvuutta ja kehottivat komissiota ja jäsenvaltioita rakentamaan alakohtaisia data-avaruuksia, jotka mahdollistavat tietojen jakamisen noudattaen yhteisiä suuntaviivoja, lakisääteisiä vaatimuksia ja datan yhteisiä yhteyskäytäntöjä. Pandemian vuoksi mepit totesivat, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yhteiseen eurooppalaiseen terveysdata-avaruuteen.

Koska datastrategian onnistuminen riippuu suurelta osin tieto- ja viestintätekniikkainfrastruktuurista, mepit kehottivat nopeuttamaan teknologian, esimerkiksi kyberturvallisuusteknologian, valokuitujen ja 5G- ja 6G-verkkojen, kehitystä EU:ssa ja suhtautuivat myönteisesti ehdotuksiin, joilla edistetään Euroopan asemaa supertietokoneiden ja kvanttilaskennan alalla. He varoittivat, että alueiden väliseen digitaaliseen kuiluun olisi puututtava yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi, erityisesti kun otetaan huomioon covid-19-pandemian jälkeinen elpyminen.

Massadatan ympäristöjalanjälki

Vaikka datalla voidaan tukea vihreää teknologiaa ja EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, digitaalialan osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on yli kaksi prosenttia. Sitä mukaa kuin se kasvaa, sen on keskityttävä hiilijalanjäljen pienentämiseen ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vähentämiseen, mepit totesivat.

Datan yhteiskäyttöä koskeva EU:n lainsäädäntö

Komissio esitti helmikuussa 2020 Euroopan datastrategian. Tämä strategia ja tekoälyä koskeva valkoinen kirja ovat komission digitaalistrategian ensimmäiset pilarit.

Lue lisää tekoälyn mahdollisuuksista ja siitä, mitä parlamentti tahtoo.

Parlamentti odottaa, että mietintö otetaan huomioon uudessa datasäädöksessä, jonka komissio esittää vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Parlamentti valmistelee myös mietintöä datahallintosäädöksestä, jonka komissio esitti joulukuussa 2020 osana datastrategiaa. Sen tavoitteena on lisätä datan saatavuutta ja parantaa luottamusta datan yhteiskäyttöön ja välittäjiin.