EU:n päästökauppajärjestelmä ja sen uudistaminen 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

EU:n päästökauppajärjestelmän tavoitteena on teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Miten järjestelmä toimii ja miksi sitä on uudistettava?

Mepit hyväksyivät 6. helmikuuta 2018 suunnitelmat EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Lue, mistä asiassa on kysymys.

Mikä on EU:n päästökauppajärjestelmä?

 

EU:n hiilidioksidipäästöt ovat maailman kolmanneksi suurimmat. EU on kuitenkin asettanut kunnianhimoisen tavoitteen vähentää päästöjä huomattavasti ja saavuttaa nettohiilidioksidipäästöissä nollataso vuoteen 2050 mennessä.

Vuonna 2005 käyttöön otettu päästökauppajärjestelmä on yksi keinoista, joilla unioni pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen. Järjestelmän kohteena on erityisesti teollisuus.

Katso infografiikastamme, miten EU on edistynyt ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa.

Miten järjestelmä toimii?

 

Päästökauppajärjestelmän piirissä on yli 11 000 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta. Niiden on hankittava lupa jokaista ilmaan päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohden. Tämän on tarkoitus kannustaa yrityksiä saastuttamaan vähemmän: mitä vähemmän saastutat, sitä vähemmän maksat. Yritykset ostavat päästöoikeutensa huutokaupalla, ja hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.


Osa luvista myönnetään kuitenkin ilmaiseksi. Tämä koskee etenkin aloja, joilla yritykset herkästi siirtävät tuotantoa löyhemmin päästöjä rajoittaviin maihin.

Miksi järjestelmää on uudistettava?

 

Tällä hetkellä luvat ovat erittäin halpoja, koska niiden kysyntä on laskenut talouskriisin vuoksi, kun taas tarjonta on pysynyt vakaana.


Päästöoikeuksien kysynnän ja tarjonnan välillä on ollut huomattava epätasapaino. Vuonna 2013 päästöoikeuksien ylijäämä oli noin 2,1 miljardia. Ylijäämä supistui hiukan vuonna 2014 ja laski sitten vuonna 2015 merkittävästi 1,78 miljardiin ja vuonna 2016 vielä 1,69 miljardiin.

Suuri ylijäämä ja alhaiset hinnat jarruttavat yrityksiä investoimasta vihreään teknologiaan. Niinpä järjestelmä ei pysty riittävän tehokkaasti torjumaan ilmastonmuutosta.

Mistä järjestelmän uudistuksessa on kyse?

 

Päästökauppajärjestelmästä annettu nykyinen direktiivi on voimassa vuoteen 2020. Sitä uudistettaessa tavoitteet kohdistuvat EU:n hiilimarkkinoihin vuosille 2021-2030. Tarkoituksena on hillitä kasvihuonekaasupäästöjä Pariisin sopimuksessa sovitulla tavalla. Ehdotuksessa pyritään vaikuttamaan hintoihin vähentämällä entisestään vuosittain huutokaupattavia päästöoikeuksia.

Ylitarjontaa pyritään vähentämään kaksinkertaistamalla markkinavakausvarannon valmiudet kerätä ylimääräisiä päästöoikeuksia markkinoilta. Markkinavakausvarannon tavoitteena on sovittaa päästöoikeuksien kysyntä ja tarjonta paremmin yhteen ottamalla ylimääräisiä päästöoikeuksia varantoon, josta niitä voidaan vapauttaa, jos niistä tulee pulaa. Kun varanto on toiminnassa, siihen on mahdollista ottaa jopa 24 prosenttia ylimääräisistä oikeuksista kunakin huutokauppavuonna.

Ehdotuksessa esitetään myös kahta uutta rahastoa edistämään innovointia ja vauhdittamaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen:

  1. innovointirahasto tarjoaa rahoitustukea uusiutuvaa energiaa, hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia sekä vähähiilisyyttä koskeviin innovointihankkeisiin
  2. nykyaikaistamisrahasto auttaa parantamaan energiajärjestelmiä alemman tulotason EU-maissa.Viimeisimmät tapahtumat


Euroopan komissio ehdotti syyskuussa 2020 vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden nostamista 55 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Parlamentti ehdotti puolestaan 60 % tavoitetta.

Komission odotetaan esittävän hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia osana uudistusta. Ehdotusta uudesta mekanismista odotetaan vuoden 2021 toisena vuosineljänneksenä

EU:n toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

 

EU pyrkii myös muilla toimilla saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteensa ja vähentämään päästöjään kaikilla talouden aloilla vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon: