Autojen hiilidioksidipäästöt: tietoa ja tilastoja 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä autoliikenne tuottaa? Entä ovatko sähköautot todella ympäristöystävällisempiä? Katso infografiikastamme.

Liikenne tuotti noin neljänneksen EU:n hiilidioksidipäästöistä vuonna 2019, ja liikenteen päästöistä puolestaan 71,7 % oli peräisin tieliikenteestä.

Osana pyrkimystään vähentää hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä EU:n on vähennettävä liikenteen päästöjä 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoon).


Päästöjen kehitys aloittain EU:ssa sitten vuoden 1990  

Liikenteen kasvavat päästöt

Liikenne on ainoa ala, jolla kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990. Liikenteen päästöt olivat 33,5 % korkeammat vuonna 2019 kuin 1990.

EU:n tavoitteen saavuttaminen ei tule olemaan helppoa, sillä päästövähennysten tahti on hidastunut. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan liikenteen päästöt vähenevät vain 22 % vuoteen 2050 mennessä.


Eri liikennevälineiden osuus liikenteen päästöistä  

Autot suurimpia saastuttajia

Tieliikenne aiheuttaa noin viidenneksen EU:n kokonaispäästöistä.

Henkilöliikenteen päästöt vaihtelevat merkittävästi liikennevälineestä riippuen. Henkilöautot tuottavat merkittävän osan päästöistä: noin 60,6 % liikenteen päästöistä Euroopassa on peräisin henkilöautoista.

Koska autossa matkustaa keskimäärin vain 1,6 matkustajaa Euroopassa, siirtyminen kimppakyyteihin tai julkiseen liikenteeseen, pyöräilyyn tai kävelyyn voivat auttaa päästöjen vähentämisessä.

Ovatko sähköautot ratkaisu päästöongelmaan?

Autojen päästöjä voi vähentää kahdella tavalla: lisäämällä niiden polttoainetehokkuutta tai vaihtamalla käytettyä polttoainetta. Vuonna 2019 valtaosa tieliikenteestä Euroopassa käytti polttoaineena dieseliä (66,70 %) ja bensiiniä (24,55 %).

Sähköautot kasvattavat kuitenkin jatkuvasti osuuttaan: 11 % kaikista rekisteröidyistä uusista henkilöautoista vuonna 2020 oli sähköautoja.

Sähköisten ajoneuvojen (täyssähköajoneuvojen ja ladattavien hybridien) myynti on kasvanut vuodesta 2017 alkaen ja kolminkertaistunut vuonna 2020, kun nykyiset hiilidioksidipäästötavoitteet astuivat voimaan. Sähköisten pakettiautojen osuus oli 2,3 % kaikista uusista rekisteröinneistä vuonna 2020.

Kun vertaillaan eri autotyyppien tuottamia päästöjä, on otettava huomioon paitsi käytön aikana syntyvät päästöt, myös valmistuksessa ja hävittämisessä syntyvät päästöt.

Sähköauton tuottaminen ja hävittäminen on ympäristölle haitallisempaa kuin polttomoottoriauton, ja sähköauton käytössä syntyvät päästöt riippuvat siitä, miten siihen ladattu sähkö on tuotettu.

Kun otetaan huomioon Euroopassa käytössä olevat sähkönlähteet, sähköautot ovat jo nyt bensiinillä kulkevia autoja puhtaampia. Tulevaisuudessa sähköntuotannon odotetaan perustuvan yhä enemmän uusiutuviin lähteisiin, jolloin myös sähköautojen päästöt vähenisivät, erityisesti kun ottaa huomioon EU:n tavoitteen ympäristöystävällisemmistä akuista.

Henkilöautojen päästöt  

Uusien autojen kehittäminen polttoainetehokkaampaan suuntaan on kuitenkin hiipunut.

EU:n tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi

EU ehdottaa uusia päästötavoitteita, joilla pyritään vähentämään uusien autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä.

Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio ehdotti henkilö- ja pakettiautojen päästörajan laskemista 15 % lisää vuodesta 2025 alkaen, minkä jälkeen henkilöautojen päästöjä vähennettäisiin 55 % vuoteen 2030 mennessä ja pakettiautojen 50 %. Tavoitteena on, etteivät uudet henkilö- ja pakettiautot tuota enää lainkaan päästöjä vuoteen 2035 mennessä.

Parlamentti hyväksyi lopullisen kantansa esitykseen 8. kesäkuuta: se tuki tavoitetta vuoden 2035 päästöttömyydestä sekä päivitetyistä tavoitteista vuodelle 2030. Seuraavaksi parlamentti voi aloittaa neuvottelut EU-maiden kanssa.

Muut EU:n toimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Vähentääkseen päästöjä tieliikenteestä EU työstää parhaillaan myös muita aloitteita:

  • uusi päästökauppajärjestelmä tieliikenteelle ja rakennuksille
  • uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisääminen
  • veroetujen poistaminen fossiilisilta polttoaineilta
  • uusituvien polttoaineiden infrastruktuuria koskevan lainsäädännön päivitys

Lue lisää puhtaan vetyenergian eduista EU:lle

EU pyrkii vähentämään myös muun liikenteen päästöjä, mukaan lukien lento- ja laivaliikenteen: ehdotettuihin toimiin kuuluvat meriliikenteen sisällyttäminen päästökaupan piiriin, lentoliikennettä koskevan päästökaupan sääntöjen päivittäminen sekä kestävämpien polttoaineiden kehittäminen laiva- ja lentoliikenteelle. Laiva- ja lentoliikenne aiheuttavat vain noin 8 % EU:n päästöistä, mutta niiden päästöt kasvavat jatkuvasti.

Katso myös infografiikkamme EU:n edistyksestä kohti vuoden 2020 ilmastotavoitteita.