Parlamentti pyrkii kohti tasa-arvoisempaa Eurooppaa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Lue, miten EU ja Euroopan parlamentti pyrkivät edistämään naisten oikeuksia ja parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Kuva: Brooke Cagle / Unsplash  

Miten EU pyrkii edistämään tasa-arvon toteutumista?

Euroopan unionin on alusta asti pyrkinyt sukupuolikysymyksen valtavirtaistamiseen tasa-arvon saavuttamiseksi ja sosiaalisemman Euroopan kehittämiseksi.

EU:ssa säädetään lakeja, annetaan suosituksia, jaetaan parhaita käytäntöjä ja tuetaan rahallisesti jäsenmaiden toimia. EU:n tasa-arvopolitiikka perustuu EU-tuomioistuimen päätöksiin. Euroopan parlamentti hyväksyy säännöllisesti tasa-arvoa koskevia oma-aloitemietintöjä, joissa vaaditaan lisää toimia sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Euroopan parlamentti on edistänyt aktiivisesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, ja sillä on pysyvä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Parlamentti juhlistaa naistenpäivää joka vuosi ja järjestää tapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi.

Parlamentti hyväksyi helmikuussa 2021 päätöslauselman, jossa arvioidaan naisten oikeuksien alalla viimeisten 25 vuoden aikana saavutettua edistystä ja monia vielä edessä olevia haasteita. Mepit ilmaisivat huolensa joidenkin EU-maiden tasa-arvotilanteen heikkenemisestä. Parlamentti kehotti myös komissiota varmistamaan, että naisten oikeudet otetaan huomioon kaikissa sen ehdotuksissa, kehittämään konkreettisia suunnitelmia naisten toimeentulon parantamiseksi ja tehostamaan toimia sukupuolten palkkaerojen kaventamiseksi.

Parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2021 mietinnön, jossa EU-maita kehotetaan turvaamaan ja edistämään naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia. Esimerkiksi turvallisten ja laillisten aborttien saatavuus kuuluu näihin oikeuksiin. Mepit peräänkuuluttavat lisäksi korkeatasoisen sukupuolikasvatuksen tarjoamisen tärkeyttä eri oppiasteilla. Mietinnössä ehdotetaan myös kuukautistuotteiden vapauttamista arvonlisäverosta.

Katso aikajanalta, kuinka EU edistää naisten oikeuksia.

Sukupuolten tasa-arvo työpaikoilla

Vuonna 2019 EU:ssa hyväksyttiin uudet säännöt perhe- ja hoivavapaista sekä joustavammista työoloista, joilla pyritään kannustamaan isiä perhevapaille ja edistämään naisten työllistymistä.

EU-lainsäädäntö sukupuolten tasa-arvosta työpaikoilla: 
  • Työsuhteita koskevat säännöt (esim. yhtäläinen palkkaus, sosiaaliturva, työehdot, kiusaaminen...) 
  • Itsensä työllistämistä koskevat säännöt 
  • Oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin 

Parlamentti vaatii toimia sukupuolten välisen palkkakuilun kuromiseksi umpeen. Vuonna 2019 naisten ja miesten välinen palkkaero oli keskimäärin 14,1 % EU:ssa ja eläkkeissä eroa oli 29,5 % vuonna 2018. Lisäksi parlamentti on vaatinut toimia naisten köyhyyttä vastaan, sillä naiset ovat miehiä suuremmassa vaarassa elää köyhyydessä.

Lue lisää sukupuolten välisestä palkkakuilusta ja sen syistä.

Naiset ovat aliedustettuja digialalla EU:ssa niin opinnoissa kuin työmarkkinoillakin. Vuonna 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti vaati jäsenmaita ryhtymään toimiin naisten kannustamiseksi tieto- ja viestintätekniikka-alalle sekä koulutuksen lisäämiseksi niin ICT-alalle kuin yleisesti matemaattiselle, tiede- ja teknologia-aloille.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

Parlamentti haluaa kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen torjumiseen: muun muassa seksuaalisen häirinnän, ihmiskaupan, pakkoprostituution, silpomisen, nettiahdistelun ja netissä tapahtuvan väkivallan.

Helmikuussa 2021 mepit kehottivat komissiota tekemään ehdotuksen uusista EU-säännöistä, joilla ehkäistäisiin ja torjuttaisiin kaikkia sukupuoleen perustuvan väkivallan muotoja. EU:ssa 33 prosenttia naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa ja 55 prosenttia naisista on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Lue lisää EU:n toimista sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan.

Maahanmuutosta kauppapolitiikkaan

Parlamentti on toistuvasti vaatinut komissiolta johdonmukaisuutta sukupuolten välisen tasa-arvon ja eri politiikanalojen välillä kaupasta ja kehityksestä maanviljelyyn, työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikkaan.

Vuonna 2016 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti antoi EU:n laajuisia suosituksia naisten kohtelusta osana laajempaa maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa.

Lisäksi mepit vaativat vuonna 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa sukupuolinäkökulman huomioonottamista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kaikkien EU:n kauppasopimusten tulee sisältää sitovia ja valvottavissa olevia ehtoja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mihin sisältyy myös sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Parlamentti hyväksyi aihetta koskevan päätöslauselman vuonna 2018.

Naiset politiikassa

Euroopan parlamentti on toistuvasta vaatinut vahvempaa sukupuolten tasa-arvoa politiikassa ja edistänyt naisten osallisuutta päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Tammikuussa 2019 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti vaati eurooppalaisia poliittisia puolueita varmistamaan, että sekä naisia että miehiä asetetaan ehdolle parlamentin huippuvirkoihin yhdeksännellä istuntokaudella. Uudessa Euroopan parlamentissa, joka aloitti virallisesti toimintansa heinäkuussa 2019, naisten osuus on suurempi kuin koskaan ennen, eli 41 % kaikista mepeistä. Edellisellä kaudella osuus oli 36,5 %.

Tasa-arvo ja koronaviruspandemia

Parlamentti on huolissaan siitä, että Covid-19-kriisi pahentaa nykyistä sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Pandemialla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia, koska se saattaa mahdollisesti ajaa jopa 47 miljoonaa naista ja tyttöä köyhyysrajan alapuolelle maailmanlaajuisesti. Lisäksi naiset ovat koronaviruksen vastaisen taistelun etulinjassa - EU-alueen 49 miljoonasta terveydenhuollon työntekijästä 76 prosenttia on naisia. Pandemia on vaikuttanut myös aloihin, joilla työskentelee enemmän naisia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi palvelu- ja hoiva-alat.

Infografiikoistamme saat tietoa siitä, miten pandemia vaikuttanut naisiin.

Lue lisää EU:n toimista sosiaalipolitiikan alalla: