Sukupuolten välinen palkkakuilu edelleen merkittävä EU:ssa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Naiset ansaitsevat keskimäärin 13 % vähemmän kuin miehet palkkatöistä EU:ssa. Lue, miten palkkaero lasketaan ja mitä syitä sen taustalla piilee.

Naiset saavat edelleen miehiä vähemmän palkkaa - ©Shutterstock.com/Delpixel  

Jo Rooman sopimuksessa vuonna 1957 säädettiin periaatteesta, jonka mukaan naisille ja miehille tulee maksaa samasta työstä samaa palkkaa. Sukupuolten välinen palkkaero on kuitenkin edelleen olemassa, eikä se ole viimeisten vuosien aikana juuri pienentynyt.

Miten sukupuolten välinen palkkaero lasketaan?

Sukupuolten välinen palkkaero tarkoittaa eroa naisten ja miesten keskimääräisissä bruttoansioissa tunnilta. Se lasketaan työntekijöille maksetun palkan perusteella ennen tuloverojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämistä. Vain vähintään kymmenen työntekijän yritykset otetaan mukaan laskuihin. Vuonna 2020 sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero oli EU-tasolla 13 prosenttia.

Tällä tavoin laskettuna palkkaeron syissä ei oteta huomioon monia muita asioita, kuten koulutusta, työtunteja, työtehtäviä, keskeytyksiä työuralla tai osa-aikatyötä. Laskelmat osoittavat kuitenkin, että kaikkialla EU:ssa naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet.

Sukupuolten välinen palkkaero EU:ssa

Palkkakuilu naisten ja miesten välillä vaihtelee eri puolilla EU:ta. Suurimmat erot vuonna 2020 olivat Latviassa (22,3 %), Virossa (21,1 %), Itävallassa (18,9 %), Saksassa (18,3 %), ja Unkarissa (17,2 %). Pienimmät erot vuonna 2020 puolestaan olivat Luxemburgissa (0,7 %), Romaniassa (2,4 %), Sloveniassa (3,1 %), Italiassa (4,2 %) ja Puolassa (4,5 %).

Lue Euroopan parlamentin toimista sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Tilastojen tulkitseminen ei ole helppoa, sillä pieni palkkaero sukupuolten välillä ei välttämättä tarkoita tasa-arvoisempia työmarkkinoita. Joissakin EU-maissa pieni palkkaero johtuu naisten vähäisestä osallistumisesta työelämään. Suuret palkkaerot puolestaan selittyvät monissa maissa naisten suurella osuudella osa-aikatöissä tai sukupuolittuneilla ammattivalinnoilla.

Lue lisää sukupuolten välisestä palkkakuilusta EU:ssa.

Palkkaerojen syyt

Osa-aikatyö

Keskimäärin naiset tekevät enemmän palkatonta työtä (esimerkiksi kotitöitä ja lastenhoitoa) ja miehet palkkatyötä.

EU:ssa vain 8 % miehistä työskentelee osa-aikaisesti, kun taas naisista lähes kolmannes tekee näin. Naiset tekevät kuitenkin enemmän töitä viikossa kuin miehet.

Perhetilanteen vaikutus uraan

Naisilla on lisäksi miehiä paljon todennäköisemmin keskeytyksiä työurassa johtuen monesti perhe- ja hoivavelvollisuuksista.

Vuonna 2018 kolmannes työssäkäyvistä naisista keskeytti työnteon lasten hoidon vuoksi, kun miehistä vastaavasti toimi vain 1,3 %.

Naiset matalapalkka-aloilla

Noin 30 % sukupuolten välisestä palkkakuilusta selittyy naisten yliedustuksella keskimääräistä matalapalkkaisemmilla aloilla, kuten myynnin, koulutuksen tai hoiva-alalla. Naisten osuus tieteen ja teknologian aloilla on kasvanut.

Vähemmän ja pienempipalkkaisia johtajia

Naiset ovat miehiä harvemmin johtotehtävissä: vuonna 2020 heidän osuutensa johtajista EU:ssa oli 34 %, ja heidän osuutensa oli alle puolet kaikissa jäsenmaissa. Naisjohtajat ovat suhteellisesti kaikkein epäedullisimmassa asemassa, sillä heidän tuntiansionsa ovat 31 % pienemmät kuin miesjohtajien (tilasto vuodelta 2018).

Lukuisia tekijöitä yhtä aikaa

Naiset eivät siis ainoastaan tienaa vähemmän, vaan tekevät myös miehiä enemmän palkatonta työtä ja jäävät todennäköisemmin kokonaan työelämän ulkopuolelle. Kaikkien näiden tekijöiden yhteenlaskettu vaikutus kasvattaa kokonaistulojen eroa naisten ja miesten välillä lähes 37 % prosenttiin EU-tasolla (vuonna 2018).

Palkkakuilun poistamisen edut

Palkkaero sukupuolten välillä kasvaa entisestään iän myötä uran edetessä ja perhe-elämän vaatimusten lisääntyessä. Koska naisilla on vähemmän rahaa säästöön ja sijoitettavaksi, sukupuolten välinen kuilu kasvaa entisestään, ja naiset ovat suuremmassa riskissä elää köyhyydessä vanhemmiten. Sukupuolten välinen eläke-ero oli noin 28 % vuonna 2020.

Yhtäläisessä palkassa ei ole kyse vain oikeudenmukaisuudesta, vaan se vauhdittaisi myös taloutta, kun naisille jäisi enemmän rahaa kulutettavaksi. Se lisäisi veropohjaa ja veisi jonkin verran painetta pois hyvinvointiyhteiskunnalta. Arvioiden mukaan palkkakuilun kaventaminen prosenttiyksiköllä lisäisi bruttokansantuotetta 0,1 prosentilla.

Parlamentin toimet sukupuolten välisten palkkaerojen poistamiseksi

Ensi viikolla meppien on määrä sopia neuvottelujen aloittamisesta uudesta lainsäädännöstä, joka edistäisi palkka-avoimuutta. Tavoitteena on auttaa pienentämään sukupuolten välistä palkkakuilua.

Ehdotus uusista säännöistä on jatkoa 21. tammikuuta 2021 hyväksytylle päätöslauselmalle sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta. Siinä mepit vaativat komissiota laatimaan uuden kunnianhimoisen sukupuolten palkkaeroja pienentävän strategian, johon tulisi kirjata selkeät tavoitteet EU-maille palkkakuilun kaventamiseksi seuraavien viiden vuoden aikana.

Parlamentti haluaa lisäksi helpottaa tyttöjen ja naisten opiskelua sekä työskentelyä miesvaltaisilla aloilla. Mepit painottavat myös naisvaltaisten alojen työehtojen parantamista.