Eläinten hyvinvointi ja suojelu: EU:n lainsäädäntö 

 
 

EU:ssa noudatetaan maailman tiukimpia eläinten hyvinvointia koskevia normeja. Lue, miten EU:ssa suojellaan tuotanto-, laboratorio-, lemmikki- ja villieläimiä.

Eurooppalainen metsäkissa - © AdobeStock/creativenature.nl  

Euroopan unioni on pyrkinyt edistämään eläinten hyvinvointia jo yli 40 vuoden ajan, ja EU:ta pidetään laajalti kansainvälisenä johtohahmona alalla. Unionissa noudatetaan maailman tiukimpiin kuuluvia eläinten hyvinvointia koskevia normeja, jotka ovat myös vaikuttaneet myönteisesti alueen ulkopuolisten maiden lainsäädäntöön. Suurin osa normeista koskee tuotantoeläimiä (niin maatiloilla kuin sekä kuljetuksen että teurastuksenkin aikana), mutta villieläimiä, laboratorioeläimiä ja lemmikkejä koskevia sääntöjä on myös.

”[...] unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon [...].”

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla 13 

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Ensimmäiset tuotantoeläinten suojelua koskevat EU-säännöt luotiin 70-luvulla. Vuoden 1998 direktiivi tuotantoeläinten suojelusta loi yleiset normit kaikkien ruoan-, villan-, turkisten- tai muun tuotannon vuoksi pidettyjen eläinten suojelemiseksi (mukaan lukien kalat, matelijat ja sammakkoeläimet). Se perustui vuoden 1978 tuotantoeläinten suojelua koskevalle eurooppalaiselle yleissopimukselle.

EU:n eläintensuojelua koskevat säännöt perustuvat nk. viiteen vapauteen: 
  • Vapaus nälästä ja janosta 
  • Vapaus epämukavuudesta 
  • Vapaus kivusta, vammoista ja sairaudesta 
  • Vapaus käyttäytyä luontaisesti 
  • Vapaus pelosta ja kärsimyksestä 

Eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana koskevat EU-säännöt hyväksyttiin vuonna 2004. Parlamentti vaati kuitenkin 14. helmikuuta 2019 hyväksymässään päätöslauselmassa sääntöjen tiukempaa noudattamista, kovempia rangaistuksia ja lyhyempiä kuljetusaikoja.

Parlamentti perusti 19. kesäkuuta 2020 tutkimusvaliokunnan, joka tutkii EU:n eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön rikkomuksia eläinten kuljetusten aikana.

Muissa EU-säännöissä asetetaan normeja eläinten hyvinvoinnille tainnutuksen, lopetuksen ja teurastuksen aikana sekä tiettyjen kasvatuseläinten, kuten vasikoiden, sikojen ja munivien kanojen suojelulle.

Lokakuussa 2018 mepit hyväksyivät eläinlääkkeitä koskevan asetuksen, jonka tavoitteena on vähentää lääkkeiden käyttöä huonojen elinolojen hyvittämiseksi ja eläinten kasvun nopeuttamiseksi.

Uuden kestävää maataloutta koskevan Pellolta pöytään -strategian mukaisesti Euroopan komissio arvioi parhaillaan olemassa olevaa tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaa EU-lainsäädäntöä.

Villieläinten suojelu

EU:n alueella luonnonvaraisina esiintyvät 500 lintulajia on suojeltu lintudirektiivillä, ja luontaisia elinympäristöjä suojeleva direktiivi pyrkii takaamaan harvinaisten, uhanalaisten tai kotoperäisten eläinlajien sekä niiden elinympäristöjen säilymisen.

EU:n pölyttäjiä koskeva aloite käynnistettiin vuonna 2018 luonnonvaraisten pölyttäjien, erityisesti mehiläisten merkittävän vähenemisen estämiseksi. Parlamentti vaatii lisäksi torjunta-aineiden käytön vähentämistä entisestään sekä lisää varoja tutkimukseen. Tammikuussa 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit totesivat jo, että alueellisia ja paikallisia mehiläislajikkeita tulisi suojella tehokkaammin.

Valaita ja delfiinejä suojellaan pyytämiseltä ja tappamiselta EU:n aluevesillä. Lisäksi EU on aina kannattanut vuodesta 1986 voimassa olevan valaiden kansainvälisen pyyntikiellon täytäntöönpanoa.

EU-asetuksella kielletään hylkeistä saatavien tuotteiden kauppa alueella.

EU:ssa on lisäksi eläinten kiinniottamisessa käytettäviä ansoja koskevia sääntöjä, joissa kielletään ansarautojen käyttö villieläinten pyytämisessä sekä asetetaan inhimilliset säännöt pyytämiseen.

EU noudattaa uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen määräyksiä ja on asettanut lisäksi vielä tiukempia säännöksiä villieläinten kauppaa koskevissa asetuksissa varmistuakseen siitä, ettei villieläintuotteilla käydyn kaupan seurauksena mikään laji tule uhanalaiseksi.

Toukokuussa 2020 Euroopan komissio esitteli kunnianhimoisen uuden biodiversiteettistrategian osana EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa.

Eläintarhat

EU-säännöt villieläinten pitämisestä eläintarhoissa pyrkivät vahvistamaan eläintarhojen roolia luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä asettamaan normeja suojelutoimille, kuten esimerkiksi eläinten sopiville asuinoloille.

Eläinkokeet tieteellisissä tarkoituksissa

EU:ssa on luotu lailliset puitteet eläinkokeiden sääntelylle uusien lääkkeiden kehittämisessä, fysikaalisissa kokeissa sekä ruoan lisäaineiden ja kemikaalien testaamisessa. Säännöt perustuvat korvaamiseen (vaihtoehtoisten menetelmien löytämiseen), vähentämiseen (mahdollisimman pienen eläinmäärän käyttämiseen) ja parantamiseen (kivun ja kärsimyksen minimoimiseen).

Eläinkokeiden käyttö kosmetiikan testaamisessa ja kosmetiikkatuotteiden markkinoinnissa on kielletty EU:ssa. Vuonna 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti vaati maailmanlaajuista kieltoa eläinkokeiden käytölle kosmetiikassa.

Lemmikkien suojelu

Vähentääkseen koirien ja kissojen laitonta kauppaa parlamentti vaati EU:n laajuista toimintasuunnitelmaa, tiukempia rangaistuksia sekä lemmikkien pakollista rekisteröintiä helmikuussa 2020 hyväksytyssä päätöslauselmassa.

Eurooppalaiset pitävät usein lemmikkejä perheenjäseninä, ja heidän huolensa on huomioitu kissojen ja koirien turkisten kieltämisellä EU:ssa vuonna 2008. Lainsäädäntö kieltää kissojen ja koirien turkisten sekä kaikkien näitä turkiksia sisältävien tuotteiden myynnin, maahantuonnin ja viennin.

Lemmikkien matkustamista koskevien yhtenäisten EU-sääntöjen ansiosta kansalaiset voivat matkustaa lemmikkiensä kanssa EU:n alueella. Lemmikkieläinpassi tai eläimen terveystodistus ovat ainoat koirilta, kissoilta ja freteiltä vaaditut asiakirjat, tietyin poikkeuksin.