Säännöt tekoälylle: mitä Euroopan parlamentti haluaa? 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Parlamentti haluaa vauhdittaa innovaatioita ja varmistaa samalla tekoälyn turvallisuuden. Lue, miten mepit haluavat kehittää tekoälyn lainsäädäntöä.

Tekoäly: tilastoja ja tietoja  

Tekoäly on keskeinen osa yhteiskunnan digitaalista muutosta. Elämää ilman tekoälyn hyödyntämistä monissa tuotteissa ja palveluissa on vaikea kuvitella. Ja lisää muutoksia on tulossa. Tekoäly onkin keskeisessä asemassa EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa sekä pandemian jälkeisessä elpymissuunnitelmassa.

EU valmistelee uusia sääntöjä, joilla tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia voidaan hallita. Säännöt pyrkivät rakentamaan luottamusta tekoälyyn ja sen yksilöihin, yhteiskuntaan ja talouteen kohdistuviin vaikutuksiin. EU haluaa myös luoda tutkijoille ja yrityksille toimintaympäristön, jossa menestyä. Komissio haluaa lisätä sekä yksityisen että julkisen sektorin investointeja tekoälyyn 20 miljardiin euroon vuodessa.

Patentit ja työpaikat  

Parlamentin panos tekoälylakeihin

Komissio antoi ehdotuksensa Euroopan kehittämisestä luotettavan tekoälyn keskittymäksi 21. huhtikuuta 2021. Parlamentti käsittelee ehdotusta parhaillaan.

Parlamentti on asettanut erityisvaliokunnan tarkastelemaan tekoälyn vaikutuksia EU:n talouteen. ”Euroopan on kehitettävä tekoäly, joka on luotettava ja palvelee yhteisiä tavoitteita. Yrityksille on samalla varmistettava puitteet luoda taloudellista hyvinvointia”, valiokunnan puheenjohtaja Dragos Tudorache (Renew, Romania) totesi.

Parlamentti on lisäksi hyväksynyt kolme mietintöä, joissa tarkastellaan sitä, kuinka EU kykenee tehokkaimmin sääntelemään tekoälyä innovointeja, eettisiä pelisääntöjä ja luottamusta lisäävillä tavoilla.

Meppien mukaan uusien sääntöjen on huomioitava keskeiset perusperiaatteet, kuten ihmiskeskeisyys, turvallisuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus, toimet puolueellisuutta ja syrjintää vastaan, muutoksenhakuoikeus, yhteiskunta- ja ympäristövastuut sekä yksityisyyden kunnioittaminen ja tietosuoja.

Parlamentti vaatii tulevaisuuteen suuntautunutta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmää. Selkeä oikeudellinen kehys edistäisi innovointia, sillä se antaisi yrityksille oikeudellista varmuutta. Selkeät säännöt suojaisivat samalla kansalaisia ja lisäisi heidän luottamustaan tekoälyteknologiaan.

Meppien mukaan EU:n johtoasema tekoälyalalla edellyttää tehokasta teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää. Samalla on varmistettava, että EU:n patenttijärjestelmä takaa riittävän suojan innovaatioille.

Tekoälyn kehittäminen on sidoksissa Euroopan datastrategiaan. Parlamentti hyväksyi 25. maaliskuuta 2021 mietinnön datastrategiasta.

Parlamentti hyväksyi mietinnön tekoälyn hyödyntämisestä koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalisella alalla 19. toukokuuta 2021. Mietinnössä mepit toteavat, että tekoälyä tulisi suunnitella siten, ettei sen käyttö ruoki sukupuoleen tai kulttuuriin liittyviä ennakkoasenteita. Tekoälyn tulisi myös kiinnittää huomiota monimuotoisuuden toteutumiseen.

Seuraavana päivänä parlamentti kehotti komissiota kiinnittämään enemmän huomiota digitalisaation aiheuttamiin haasteisiin. Mepit painottivat tekoälyn voivan auttaa julkista ja yksityistä sektoria digitalisaation toteuttamisessa.

Lue lisää siitä, kuinka EU luo edellytyksiä Euroopan digitaaliselle kehitykselle.