Vetyenergian hyödyt EU:lle 

 
 

Lue, kuinka EU aikoo edistää vihreää siirtymää vetyenergian avulla.

©AFP/DAMIEN MEYER  

Puhtaat energiamuodot vievät Eurooppaa kohti ilmastoneutraaliutta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoite edellyttää myös energiantuotannon uudistamista. Vihreä siirtymä on saavutettava siten, että kuluttajille ja yrityksille on saatavilla kohtuuhintaista sekä turvallista puhdasta energiaa.

Energiantuotanto ja -kulutus tuottivat 75 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2018. Samana vuonna 58 % Euroopassa käytetystä energiasta tuotiin EU:n ulkopuolelta. Valtaosa tuontienergiasta on tuotettu uusiutumattomilla energialähteillä, kuten öljyllä ja kaasulla.

Komissio ehdotti vetystrategiaa ilmastoneutraalille Euroopalle heinäkuussa 2020. Strategian tavoitteena on kiihdyttää puhtaan vedyn kehittämistä Euroopassa. Vetyenergian rooli on merkittävä ilmastoneutraalin energiajärjestelmän luomisessa vuoteen 2050 mennessä.


Lue lisää
EU:n puhtaan energian politiikasta.

Kuinka varmistamme vedyn puhtauden?

Vetyenergiaa on monenlaista. Vedyn luokittelu perustuu sen valmistusprosessiin ja siitä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Puhdasta vetyä tuotetaan veden elektrolyysillä käyttäen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä, jolloin sen tuotannosta ei synny päästöjä. Tätä vetyä kutsutaan myös uusiutuvaksi ja vihreäksi vedyksi.

Mepit painottavat eri vetymuotojen luokittelun tärkeyttä. Parlamentti vaatii EU-tason luokittelujärjestelmää, jossa uusiutuva ja vähähiilinen vety on eroteltu selkeästi toisistaan.

Parlamentti linjasi toukokuun täysistunnossa, että ilmastoneutraaliuden saavuttaminen Euroopassa vaatii yksinomaan puhtaan vedyn käyttöä pitkällä aikavälillä.

Tällä hetkellä energiantuotannosta vain pieni osa katetaan vedyllä. Vedyn kustannustehokkuuteen, tuotantovalmiuteen, infrastruktuuriedellytyksiin ja turvalliseen käyttöön liittyy paljon haasteita. Vetyyn asetetaan myös paljon odotuksia: tulevaisuudessa vedystä odotetaan päästöttömän liikenteen, lämmityksen, teollisuuden ja energiavarastoinnin mahdollistajaa.

Mitkä ovat vedyn hyödyt?

Vedyn osuus EU:n energiantuotannosta on tällä hetkellä vain kaksi prosenttia. Käytetystä vedystä puolestaan 95 % on tuotettu käyttäen fossiilisia polttoaineita, aiheuttaen 70-100 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt vuosittain.

Tutkimusten mukaan uusiutuvalla energialla voidaan tuottaa huomattava osa Euroopan energiantarpeesta vuonna 2050. Vety voi kattaa energiantuotannosta jopa viidenneksen. Erityisen suurta potentiaalia on liikenteen ja teollisuuden aloilla: vetyä käytetään pääasiassa teollisuuden raaka-aineena mutta myös esimerkiksi avaruusrakettien polttoaineena ja uusia käyttötarkoituksia kehitetään jatkuvasti.


Vedyn ominaisuudet tukevat sen käyttöä polttoaineena koska:

  • energian tuottaminen vedyllä ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä (prosessin ainoa sivutuote on vesi)
  • siitä voidaan tuottaa muita kaasuja sekä nestemäisiä polttoaineita
  • jo olemassa olevaa kaasunsiirron ja -säilytyksen infrastruktuuria voidaan muokata vedylle sopivaksi
  • sen energiatiheys on akkuja korkeampi, joten vetyenergia soveltuu pitkien matkojen ja raskaiden tuotteiden kuljetuksiin


Mitä parlamentti haluaa?


  • kannustimia puhtaan vedyn kysynnän lisäämiseksi ja eurooppalaisten vetymarkkinoiden luomiseksi sekä nopeaa vetyinfranstruktuurin kehittämistä
  • fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan vedyn käytön mahdollisimman nopeaa vaiheittaista lopettamista
  • tuontivedyn arvioinnille samoja ehtoja kuin EU:ssa tuotetulle vedylle, sisältäen tuotannon ja kuljetuksen hiilivuotojen ehkäisemiseksi
  • arviointia siitä, voidaanko olemassa olevia kaasuputkia ja maanalaisia varastoja hyödyntää vedyn kuljetuksessa ja varastoinnissa


Lue lisää EU:n puhtaan energian politiikasta: