Miksi EU:n tuki alueille on tärkeää? 

 
 

EU-rahoitus auttaa alueita elpymään koronakriisistä. Samalla eurooppalaisista alueista tehdään ilmastoystävällisempiä ja niille luodaan uusia työpaikkoja.

EU:n alueet kehittyvät eri tahtiin. Alueiden taloudellisten ja sosiaalisten edellytysten tukeminen onkin yksi EU:n päätavoitteista.


Koronapandemia on lisännyt alueiden välisiä eroja entisestään. EU rahoittaa eroja vähentävää aluekehitystä 243 miljardilla eurolla (vuoden 2018 hinnoissa) vuosina 2021-2027.


Parlamentti hyväksyi suuntaviivat EU:n tulevien vuosien aluerahoitukselle kesäkuun täysistunnossa.


Rahoituksella tuetaan ilmastotoimia, sosiaalialan hankkeita ja kestävää kaupunkikehitystä.


Lue lisää EU:n sosiaalipolitiikasta.

Älykkään ja kestävän kasvun tukeminen EU-alueilla

EU:n tavoitteena on tehostaa aluerahoituksen investointeja. Rahoitusta ohjataan sellaisiin hankkeisiin, jotka auttavat alueita saavuttamaan ilmastoneutraaliuden.


Aluekehityksen ilmastotavoitteet ovat linjassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n elpymistoimien kanssa.


Huomattava osa rahoituksesta ohjataan älykkään kasvun ja vihreän talouden tukemiseen. Tulevaisuudessa EU:n aluekehityksen tulisi:


 • ohjata vähintään 30 % aluerahoituksesta ilmastotoimiin
 • kunnioittaa EU:n ympäristö-, ilmasto-, biodiversiteetti- ja kiertotaloustavoitteita
 • investoida kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen
 • huomioida syrjäisimpien alueiden erityistarpeet
 • keskittyä tutkimukseen ja innovointiin
 • ohjata vähintään 8 % Euroopan aluekehitysrahaston varoista kestävään kaupunkikehitykseenYdinvoimaa ja fossiilisia energianlähteitä tukevat hankkeet eivät saa EU-aluerahoitusta. Poikkeuksen muodostavat hankkeet, jotka korvaavat hiilen käyttöä maakaasulla. Nämä hankkeet voivat saada rahoitusta ennen vuoden 2025 päättymistä.


Rahoitus edistää myös alueiden elpymistä koronakriisistä. Rahoituksen odotetaan tukevan kulttuuria, kestävää matkailua, digitalisaatiota sekä kansanterveyden edistämistä.

Alueiden välisen yhteistyön ja kehityksen rahoitus

EU kohdentaa tukea erilaisten rahastojen kautta. Osa aluekehityksestä rahoitetaan EU:n pitkän aikavälin budjetista.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
 • Perustettu vuonna 1975 
 • Tavoitteina alueellisten erojen vähentäminen, taantuvien alueiden ja entisten teollisuuspaikkakuntien sopeutumisen tukeminen 
 • Tukee alueita, jotka kärsivät väestön vähenemisestä 
Interreg Europe -ohjelma 
 • Perustettu vuonna 1990 
 • Tukee rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä ja syrjäisimpiä alueita 
 • Rahoittaa ilmastotoimia ja sosiaalialan hankkeita, mukaan lukien kansanterveyttä edistävät hankkeet 
Koheesiorahasto 
 • Perustettu vuonna 1994 
 • Tukee ympäristöhankkeita ja Euroopan laajuista yhteistyötä 
 • Rahoittaa hankkeita, joilla tuetaan kasvua ja työpaikkojen luomista 
 • Keskittyy vähemmän kehittyneisiin alueisiin EU-maissa, joissa bruttokansantulo on alle 90 % EU:n keskiarvosta 

EU on perustanut myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston. Rahasto tukee alueita, jotka ovat riippuvaisia fossiilisista energianlähteistä, kuten hiilestä. Näitä alueita autetaan siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta.


Parlamentti hyväksyi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toukokuussa 2021. Siihen sisältyy 7,5 miljardia euroa vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja lisäksi 10 miljardia euroa EU:n elpymisvälineestä.