Miten EU suojelee lasten oikeuksia? 

 
 

EU ja Euroopan parlamentti pyrkivät suojelemaan lapsia ja edistämään heidän hyvinvointiaan. Lue alta, miten.

Lasten oikeudet keskeinen EU-aihe

Lapsen oikeuksien suojeleminen ja edistäminen on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklaan 3 sekä EU:n perusoikeuskirjaan. Se on keskeinen tavoite EU:lle ja Euroopan parlamentille.

Parlamentti tekee yhteistyötä Euroopan komission, EU-virastojen, Euroopan neuvoston sekä kansallisten viranomaisten kanssa edistääkseen lasten oikeuksia ja varmistaakseen niiden toteutumisen lainsäädännön kautta.

Parlamentti on nimittänyt lasten oikeuksia koskevien asioiden koordinaattorin, joka toimii yhteyspisteenä ja valvoo, että lasten oikeudet otetaan huomioon EU-politiikoissa ja -lainsäädännössä.

Maaliskuussa 2021 hyväksyttiin lasten oikeuksia koskeva EU-strategia vuosille 2021-2024. Sen avulla EU pyrkii ehkäisemään köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjimistä.

EU on hyväksynyt lapsitakuun, jolla halutaan taata, että kaikilla eurooppalaisilla lapsilla on pääsy terveys- ja koulutuspalveluiden pariin. Jokainen EU-maa on nimittänyt lapsitakuuta valvovan koordinaattorin, joka on vastuussa kansallisen toimintasuunnitelman esittelemisestä vuoteen 2030 asti.

Lapsityötä vastaan

Osana pakkotyön vastaisia toimiaan maailmalla EU pyrkii myös estämään lapsityövoiman käyttöä.

Lokakuussa 2023 mepit hyväksyivät kantansa sääntöihin, joilla kiellettäisiin pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden myyminen EU-alueella.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan toimia, joiden avulla tutkittaisiin, käyttävätkö yritykset pakkotyötä tai lapsityövoimaa. Jos pakkotyön käyttö todetaan, yrityksen tuotteet pysäytettäisiin EU:n ulkorajoille ja vedettäisiin pois markkinoilta.

Turvallinen internet

Lapset käyttävät internetiä ja älypuhelimia entistä enemmän. Se tarjoaa mahdollisuuksia oppia ja pitää yhteyttä läheisiin, mutta mahdollistaa myös monia riskejä, kuten nettikiusaamisen, lapsille soveltumattoman materiaalin katselemisen sekä disinformaation kuluttamisen.

Toukokuussa 2022 Euroopan komissio esitti päivitettyä strategiaa turvallisemman internetin takaamiseksi lapsille ja nuorille.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön estäminen verkossa

Parlamentti työstää kantaansa uusiin sääntöihin, joilla pyritään ehkäisemään ja estämään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä netissä kuitenkin käyttäjien yksityisyyttä suojaten.

Uusilla säännöillä sallittaisiin viestintäpalvelualustoille oikeus arvioida riskiä palveluidensa väärinkäytölle ja ryhtyä tehokkaisiin toimiin riskien ehkäisemiseksi. Tavoite on kuitenkin välttää massavalvontaa.

Ihmiskaupan vastaiset toimet

Lapset ovat aikuisia haavoittuvammassa asemassa ja heillä on myös suurempi riski joutua ihmiskaupan uhreiksi.

Euroopan komissio on esittänyt jo olemassa olevien EU:n ihmiskaupan vastaisien sääntöjen vahvistamista. Parlamentti hyväksyi kantansa sääntöihin lokakuussa 2023 ja esitti lisää toimia uhrien suojelemiseksi. Tämän kannan pohjalta mepit voivat aloittaa neuvottelut lainsäädännön lopullisesta muotoilusta EU-maita edustavan neuvoston kanssa.

Sota Ukrainassa on korostanut tarvetta suojella lapsia sota-alueilla paremmin. Huhtikuussa 2022 parlamentti vaati Ukrainan sotaa pakenevien lasten parempaa suojelua. Mepit sanoivat, että tunnistaminen ja rekisteröiminen ovat keskeisessä asemassa lasten suojelemisessa ihmiskaupalta, laittomilta adoptoinneilta ja muulta hyväksikäytöltä.

Lelujen turvallisuus

Lasten oikeudet kuluttajina turvataan EU:n terveys- ja kuluttajapolitiikan kautta. Esimerkiksi lelujen tulee noudattaa turvallisuussääntöjä, jotta niitä voi myydä EU-markkinoilla.

Parlamentti on vaatinut muutoksia leluturvallisuusdirektiiviin, sillä se ei meppien mukaan enää vastaa uusinta tutkimustietoa kemikaalien vaaroista.

Heinäkuussa 2023 komissio julkisti esityksen päivittää sääntöjä. Esityksessä otetaan huomioon viimeisin tekninen kehitys sekä aiemmin tuntemattomia turvallisuusuhkia. Siinä säädetään tiukempia rajoituksia kemikaaleille, jotka voivat aiheuttaa tai edistää syöpää ja geenimutaatioita tai vahingoittaa lisääntymisterveyttä. Raskasmetallit ja allergeeniset hajusteet kiellettäisiin.

Videopelit

Mepit hyväksyivät tammikuussa 2023 mietinnön, jossa vaaditaan yhtenäisiä EU-tason sääntöjä suojelemaan netissä pelattavien videopelien pelaajia, mukaan lukien lapsia.

Parlamentti vaati vahvempia valvontatyökaluja vanhemmille sekä sääntöjä pelin sisällä tapahtuviin ostoihin sekä niin kutsutuille kultafarmareille, jotka myyvät virtuaalisia tuotteita oikeaa rahaa vastaan.

Koska videopelien pelaaminen voi vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen, mepit varoittavat suunnittelemasta pelejä siten, että niiden pelaaminen voi johtaa peliriippuvuuteen, syrjäytymiseen ja nettikiusaamiseen.

Lue lisää siitä, miten Euroopan parlamentti haluaa suojata verkkopelien pelaajia.

Terveellisiä ruokailutottumuksia koulussa

EU tukee hanketta, joka tarjoaa tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja maitoa miljoonille lapsille päiväkodeissa sekä ala- ja yläkouluissa kaikkialla EU:ssa. Hanke on perustettu vuonna 2017.

Toukokuussa 2023 parlamentti vaati hankkeelle lisää rahoitusta, vähemmän byrokratiaa, pidempiä sopimuksia koulujen kanssa sekä yksinkertaisempia hankintamenettelyitä. Mepit myös ehdottivat, että jäsenmaiden tulisi sijoittaa osa hankkeen kautta saadusta rahoituksesta ravitsemusta käsittelevään koulutukseen.