Mepit hyväksyivät säännöt lähetettyjen työntekijöiden suojan parantamisesta 

Lehdistötiedote 
 
 
Uusilla säännöillä estetään toiseen EU-maahan väliaikaisesti töihin lähetettyjen työntekijöiden hyväksikäyttöä©BELGAIMAGE/AFP/D.Reinhardt  

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona ehdotuksen, jonka tarkoitus on parantaa ulkomaille väliaikaisesti lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien toteutumista. Parlamentti vahvisti sääntöjä, jotta työntekijän aito ulkomaille lähettäminen ja pyrkimykset kiertää lainsäädäntöä voidaan tunnistaa helpommin. Rakennusteollisuuden pää- ja alihankkijat kantavat jatkossa yhdessä vastuun työlainsäädännön rikkomuksista. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat päässeet jo aiemmin alustavaan sopuun säännöistä.

Lainsäädännöllä pyritään parantamaan toiseen EU-maahan väliaikaisesti lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia koskevien sääntöjen noudattamista. Säännöt ovat peräisin vuodelta 1996.


"Nyt hyväksytyssä tekstissä on otettu huomioon sekä vapaus tarjota palveluita että tarve suojella lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia. Säännöillä parannetaan oikeusvarmuutta ja parannetaan lähetettyjen työntekijöiden tilannetta", totesi mietinnön esittelijä Danuta Jazlowiecka (EPP, PL).


"Direktiivi on tärkeä askel kohti lähetettyjen työntekijöiden parempaa suojaa. Säännöillä parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja puututaan väärinkäytöksiin, kuten näennäiseen itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja postilokeroyrityksiin", totesi työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Pervenche Berès (S&D, FR).


Parlamentti hyväksyi ehdotuksen äänin 474 puolesta, 158 vastaan ja 39 tyhjää.


Väärinkäytösten estäminen


Lainsäädännön selkeyttämiseksi parlamentti lisäsi sääntöihin vähimmäiskriteerejä, joilla voidaan erottaa työntekijöiden aito lähettäminen ulkomaille töihin pyrkimyksestä kiertää lainsäädäntöä. Yritykset ovat esimerkiksi voineet kiertää työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä niin sanottujen postilokeroyritysten avulla.


Parlamentti lisäsi sääntöihin kohdan näennäisesti itsenäisestä ammatinharjoittamisesta. Tällä viitataan siihen, että useita työntekijöille kuuluvia oikeuksia ei aina sovelleta itsenäisiin ammatinharjoittajiin.


Tehokkaampaa valvontaa


Uudet säännöt sisältävät listan kansallisista valvontatoimista, joiden avulla halutaan varmistaa, että vuodelta 1996 peräisin olevaa direktiiviä noudatetaan. Jäsenmaat voivat halutessaan päättää myös muista valvontatoimista.


Parlamentin ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista valvontatoimenpiteistä. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenmaiden pitäisi pyytää komissiolta ennakkolupa menettelyille.


Yhteistä ja jaettua vastuuta


Uusien sääntöjen mukaan ulkoistetuissa työsuhteissa pää- ja alihankkijat kantavat yhteisen ja jaetun vastuun, mikäli lähetetyille työntekijöille ei makseta asianmukaista palkkaa. Rakennussektorin osalta tämä on pakollista. Jäsenmaat voivat ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä ja laajentaa ne koskemaan myös muita aloja.


Tiedonsaanti


Uusien sääntöjen myötä sekä työnantajat että työntekijät saavat aiempaa paremmin tietoa lähetettyjen työntekijöihin sovellettavista määräyksistä ja valitusmenettelyistä. Parlamentin jäsenet halusivat varmistaa, että tieto on avointa ja maksutonta. Tiedoissa on otettava huomioon vastaanottavan jäsenvaltion työmarkkinoiden vaatimukset, ja tietojen on oltava helposti saatavilla useilla eri kielillä yhdellä virallisella verkkosivulla.


Seuraavaksi


Jäsenmaiden on vielä hyväksyttävä säännöt, ennen kuin ne astuvat voimaan.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely (sopu)