Puhtaan energian paketti: tavoitteet puhtaammalle ja tehokkaammalle energiankulutukselle 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Tavoitteena lisätä energiatehokkuutta 32,5 %:lla vuoteen 2030 mennessä 
  • Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta tulisi nousta 32 %:iin vuoteen 2030 mennessä 
  • Tarkoituksena kasvattaa ”toisen sukupolven” kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä 
EU-kansalaiset saavat pian tuottaa sähköä uusiutuvista lähteistä omaan käyttöönsä sekä varastoida ja myydä käyttämättä jäänyttä sähköä.  

Mepit hyväksyivät alustavan tavoitteen lisätä energiatehokkuutta 32,5 %:lla ja tavoitteen nostaa uusiutuvan energian osuus 32 %:in energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Parlamentti hyväksyi tiistaina uudet energiatehokkuutta (434 puolesta, 104 vastaan, 37 tyhjää), uusiutuvaa energiaa (495 puolesta, 68 vastaan, 61 tyhjää) ja energiaunionin hallintoa (475 puolesta, 100 vastaan, 33 tyhjää) koskevat säännöt. Lainsäädännöstä oli jo aiemmin päästy alustavaan sopuun neuvoston kanssa. Uudet säännöt ovat osa puhtaan energian pakettia.

Vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuutta pitää lisätä 32,5 %:lla ja uusiutuvan energian osuuden kokonaiskulutuksesta pitää olla 32 %. Tavoitteet tullaan tarkistamaan vuonna 2023. Niitä voidaan tällöin kuitenkin vain nostaa, ei alentaa.

Pienemmät sähkölaskut ja lupa tuottaa energiaa itse

Energiatehokkuutta kasvattamalla pyritään myös pienentämään eurooppalaisten sähkölaskuja. Lisäksi uusien sääntöjen myötä EU-kansalaisille annetaan lupa tuottaa sähköä uusiutuvista lähteistä omaan käyttöönsä sekä varastoida ja myydä käyttämättä jäänyttä sähköä.

Kohti toisen sukupolven biopolttoaineita

“Toisen sukupolven” biopolttoaineilla voi olla merkittävä rooli liikenteen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Uusien sääntöjen myötä vuoteen 2030 mennessä vähintään 14 % liikenteen alalla kulutetusta energiasta pitää tulla uusiutuvista lähteistä.

Sellaisia ensimmäisen sukupolven raaka-aineita, joihin liittyy suuri epäsuoran maankäytön muutoksen riski, ei enää lasketa uusiutuvaksi energiaksi EU:n tavoitteissa. Näihin kuuluvat raaka-aineet, joiden tuottaminen mm. vaatii metsien ja niittyjen ottamista käyttöön viljelytarkoitukseen. Vuodesta 2019 alkaen kaikkien ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden osuutta uusiutuvasta energiasta vähennetään niin, että vuonna 2030 näiden polttoaineiden osuus uusiutuvasta energiasta on nolla.

Uusi hallintomalli energiaunionin saavuttamiseksi

Jokaisen jäsenmaan pitää toimittaa komissiolle ”yhdennetty kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma” 31.12.2019 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi.

Kommentit

Miroslav Poche (S&D, Tsekki), energiatehokkuuden esittelijä, sanoi: ”Energiatehokkuutta parantamalla vähennämme energian kulutusta ja näin pienennämme myös energialaskuja. Se on hyvä asia myös eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvylle, sillä energiatehokkuudella pienennetään teollisuuden kuluja ja lisätään investointeja.”

José Blanco López (S&D, Espanja), uusiutuvan energian esittelijä, sanoi: “Onnistuimme vähentämään kiinnostusta ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotettuun biopolttoaineeseen ja edistämään kehittyneiden polttoaineiden käyttöä. Lisäksi vahvistimme EU-kansalaisten oikeutta tuottaa energiansa itse.”

Seuraavaksi

Neuvoston pitää seuraavaksi hyväksyä uudet säännöt. Lainsäädäntö astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Energiaunionin hallintoa koskevia sääntöjä aletaan heti soveltaa kaikissa EU-maissa. Energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energia koskevien sääntöjen osalta EU-mailla on 18 kuukautta aikaa saattaa direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yhteystiedot: