Oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat EU-maat voivat menettää EU-maksuja 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
 • Uusi väline EU-budjetin suojelemiseen ja EU-arvojen turvaamiseen 
 • EU-maksuja voitaisiin vähentää tai jäädyttää 
 • Maksujen jatkuminen edunsaajille kuten tutkijoille ja järjestöille turvataan 

Mepit hyväksyivät kantansa sääntöihin, joiden myötä voitaisiin jäädyttää EU-maksuja jäsenmaihin, jotka puuttuvat tuomioistuimien toimintaan tai eivät pyri estämään petoksia ja korruptiota.

Uusien sääntöjen myötä komissio voisi ehdottaa toimia ennakkomaksujen vähentämisestä maksujen keskeyttämiseen, mikäli “oikeusvaltioperiaatetta koskevat yleiset puutteet” jossain EU-maassa uhkaavat EU-varojen hallinnointia. Parlamentin ja neuvoston tulisi lisäksi hyväksyä päätös. EU-maan tehtyä parannuksia komission havaitsemiin ongelmiin parlamentti ja neuvosto voisivat poistaa maksujen jäädytyksen.

Riippumattomia asiantuntijoita avustamaan komissiota

Komissio voi todeta, että oikeusvaltioperiaate on uhattuna, mikäli yhtä tai useampaa seuraavista kohdista laiminlyödään:

 • unionin talousarvion toteuttamisesta vastaavien viranomaisten asianmukainen toiminta,
 • varainhoidosta vastaavien viranomaisten asianmukainen toiminta,
 • petosten, ml. veropetokset, korruption ja muiden mahdollisten EU:n budjettiin liittyvien rikkomusten asianmukainen tutkinta,
 • tehokas ja riippumaton tuomioistuinvalvonta,
 • aiheettomasti maksettujen varojen palautus,
 • verovilpin ja verokilpailun torjunta ja niistä rankaisu, ja
 • yhteistyö Euroopan petostentorjuntaviraston ja tapauksen mukaan Euroopan syyttäjänviraston kanssa.

Komissiota avustaisi riippumattomista perustuslain ja rahoitusasioiden asiantuntijoista koostuva paneeli. Jokaisen EU-maan kansallinen parlamentti nimeäisi paneeliin yhden jäsenen sekä Euroopan parlamentti viisi jäsentä. Paneeli arvioisi tilannetta EU-maissa vuosittain ja laatisi tuloksista julkisen tiivistelmän.

Edunsaajien suojaaminen

Komissio voi esittää erilaisia toimia riippuen puutteiden laajuudesta ja varojen hallintamenettelystä:

 • sitoumusten keskeyttäminen,
 • maksujen määräaikojen kulumisen keskeyttäminen,
 • ennakkorahoituksen vähentäminen,
 • maksujen keskeyttäminen.

Jollei toisin määrätä, EU-maan tulisi jatkaa päätöstä koskevan EU-ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia ja jatkaa maksujen suorittamista edunsaajille kuten tutkijoille tai järjestöille. Komission pitäisi avustaa edunsaajia ja varmistaa, että he saavat asiaankuuluvat maksut.

Kommentit

Budjettivaliokunnan esittelijä Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Espanja) sanoi: “Oikeusvaltioperiaatteen ja kaikkien EU-arvojen noudattaminen ovat perusperiaatteita, jolle Euroopan integraatio perustuu. Yksikään valtio ei voi rikkoa näitä arvoja kärsimättä seurauksista.”

Talousarvion valvontavaliokunnan esittelijä Petri Sarvamaa (EPP, kok.) sanoi: “Tärkeintä tässä välineessä on edunsaajien suojaaminen – parlamentin hyväksymä malli suojaa paremmin edunsaajia kuin komission alkuperäinen ehdotus. Olemme myös parantaneet demokraattista vastuuvelvollisuutta sisällyttämällä Euroopan parlamentin päätöksentekomenettelyyn.”

Seuraavaksi

Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 397 puolesta, 158 vastaan, 69 tyhjää. Parlamentti on nyt valmis aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa lainsäädännöstä. Ennen neuvottelujen aloittamista neuvoston pitää hyväksyä oma kantansa lainsäädäntöön.

Yhteystiedot: