Mepit ottivat kantaa EU:n tulevaan metsästrategiaan 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Tuettava kestävää metsänhoitoa ja vastuullisia metsänomistajia 
  • Vahvistettava tuhojen sietokykyä ja ennakkovaroitusmekanismeja metsäpalojen estämiseksi 
  • Estettävä laittomasti kaadetun puutavaran tuontia 

EU:n on tuettava metsänhoitomalleja, joilla edistetään metsien ekologista, yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä, todetaan parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa.

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman, jossa se ottaa kantaa siihen, millainen EU:n tulevan metsästrategian pitäisi olla. Parlamentti edellyttää päätöslauselmassaan, että alkuvuodesta 2021 komissiolta odotetun EU:n metsästrategian pitäisi olla riippumaton ja itsenäinen, ja siinä pitäisi huomioida niin vihreän kehityksen ohjelma kuin ajatus siitä, että metsillä on myös jatkossa useita tehtäviä.


Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 462 puolesta, 176 vastaan ja 59 tyhjää.


Metsäalan pysyttävä taloudellisesti kannattavana ja ympäristön kannalta kestävänä

Kestävän metsänhoidon on tarkoitus varmistaa, että metsät pystyvät paremmin sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, ja edistää ekologista, yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä. Parlamentti esittää, että niitä metsänomistajia, jotka noudattavat kestävän metsänhoidon periaatteita, olisi tuettava taloudellisesti enemmän. Tähän voitaisiin käyttää esimerkiksi erityistä Natura 2000 -verkoston alueiden hoitamiseen tarkoitettua rahoitusvälinettä. Metsänomistajien olisi saatava reilu korvaus taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuivat suojelutoimien käyttöönotosta.


Metsätuhot: metsien oltava kestävämpiä


Uuden metsästrategian pitäisi edesauttaa esimerkiksi metsäpalojen tai tuholaisten aiheuttamien tuhojen ennaltaehkäisyä. Mepit vaativat lisäksi toimia ja riittävää tutkimusrahoitusta, jotta ilmastonmuutoksen vahingollisia vaikutuksia metsäpalojen kaltaisiin luonnontuhoihin voitaisiin vähentää. Metsänomistajia on tuettava, jotta he voisivat toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja ennallistaa kärsineitä alueita. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi uuden hätämekanismin avulla.


Puu rakennusmateriaalina


Euroopan parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan tukemaan laajemmin puun käyttöä kestävänä rakennusmateriaalina ja uusiutuvana raaka-aineena. Mepit vaativat myös tehokkaampia toimia laittomien hakkuiden lopettamiseksi ja tuontitavaran jäljitettävyyden parantamiseksi. Päätöslauselmassaan parlamentti tukee kestävän metsätalouden edistämistä maailmanlaajuisesti.


Kommentti


“Tarvitsemme vuoden 2020 jälkeiselle ajalle kunnianhimoisen ja vahvan EU:n metsästrategian, joka perustuu holistiseen kokonaiskuvaan metsistä. Emme voi antaa tilaa mustavalkoiselle vastakkainasettelulle, ja siksi mietinnössä kestävän metsätalouden rooli otetaan huomioon tasapainoisesti ilmaston, ympäristön, talouden, työpaikkojen sekä virkistyskäytön kannalta”, totesi mietinnön esittelijänä toiminut Petri Sarvamaa (EPP).


Taustatietoa


Metsät ja muut puustoiset maat kattavat noin 43 % EU:n pinta-alasta, mikä vastaa vähintään 182 miljoonaa hehtaaria. Niiden osuus maailman kaikista metsistä on 5 %. 23 % kaikista Euroopan metsistä sijaitsee Natura 2000 -alueilla. Metsät sitovat yli 10 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä.


EU:n metsistä 60 % on yksityisessä omistuksessa, ja suuri osa on pieniä metsätiloja (alle 3 hehtaaria). EU:n tuotantometsistä 60 % on sertifioitu kestävän metsänhoidon vapaaehtoisten normien mukaisesti. Metsäala työllistää EU:ssa suoraan ainakin 500 000 ja välillisesti 2,6 miljoonaa ihmistä.