Oikeusvaltioperiaatteen kytkeminen EU-rahoitukseen: alustava sopu 

Lehdistötiedote 
 
 

Parlamentin ja EU:n neuvoston alustavan sovun mukaan jäsenmaat voivat menettää EU-rahoituksen, jos ne loukkaavat oikeusvaltioperiaatetta.

”Tänään saavutettu sopu on saavutus EU:n arvojen suojelemisessa. Olemme ensimmäistä kertaa luoneet mekanismin, jota käyttämällä EU voi lopettaa unionin arvojen vastaisten, kuten oikeusvaltioperiaatetta loukkaavien, hallitusten tukemisen”, esittelijä Petri Sarvamaa (EPP, Suomi), sanoi neuvotteluiden päätyttyä.


”Meille oli tärkeää, että EU:n budjetista hyötyviä ei rangaista hallitusten väärinkäytöksistä, ja että heille annetaan heille luvatut varat, myös tätä mekanismia käytettäessä. Voimme todeta saavuttaneemme vahvan järjestelmän, joka varmistaa edunsaajien suojelun”, toinen esittelijä Elder Gardiazabal Rubial (S&D, Espanja), totesi.


”Varmistimme, että oikeusvaltiokysymyksiä, kuten tuomioistuinten riippumattomuutta, tarkastellaan kaikkien perussopimuksessa määriteltyjen EU:n arvojen kautta. Mekanismi kattaa kaikki oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset, niin yksittäiset tapaukset kuin järjestelmälliset ja toistuvat loukkaukset”, Sarvamaa sanoi.


”EU:n kansalaiset halusivat, että oikeusvaltioperiaate kytketään EU:n budjettiin. Mekanismi, josta tänään sovimme, saavuttaa tämän”, Gardiazabai Rubial kertoi.


Laajempi käsite oikeusvaltioperiaatteen loukkauksista

Mepit onnistuivat varmistamaan, että uutta lakia ei sovelleta pelkästään tapauksissa, joissa EU-varojen käyttöön liittyy suoria väärinkäytöksiä, kuten korruptiota tai petoksia. Mekanismia tullaan soveltamaan myös tilanteissa, joissa EU:n perusarvoja, kuten demokratiaa, tasa-arvoa tai ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioitusta, loukataan järjestelmällisesti.


Parlamentin neuvottelijat painottivat, että myös veropetoksia ja veronkiertoa tulee käsitellä oikeusvaltiokysymyksinä. He onnistuivat myös sisällyttämään sopimukseen kohdan, jossa määritellään selkeitä esimerkkejä oikeusvaltiovaltiorikkomuksista. Näitä ovat mm. pyrkimykset vaikuttaa tuomiovallan itsenäisyyteen, mielivaltaisten tai laittomien päätösten korjaamatta jättäminen, ja oikeussuojakeinojen rajoittaminen.


Ennaltaehkäisy


Mepit onnistuivat myös vahvistamaan mekanismin ennaltaehkäisevää vaikutusta. Mekanismia voidaan käyttää mm. tilanteissa, joissa on selvä ja vakava riski siitä, että oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset jäsenmaissa voisivat vaikuttaa EU:n budjettiin. Näin ollen mekanismilla voidaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa EU-varoja käytettäisiin EU:n arvojen vastaisesti.


Edunsaajien suojeleminen

Mepit halusivat varmistaa, että useat EU:n budjetista hyötyvät, kuten opiskelijat, maanviljelijät ja kansalaisjärjestöt, eivät kärsi maansa oikeusvaltiorikkomusten seurausten vuoksi. Mepit vaativat, että edunsaajat voivat tehdä anomuksen komissiolle vastaanottaakseen heille luvatut varat. Näissä tilanteissa komissio voi myös tarkistaa jäsenmaalle myönnettävien varojen määrää.


Mekanismin toiminta

Mepit onnistuivat nopeuttamaan mekanismin käyttöä. Nyt sovittujen sääntöjen mukaan EU:n toimielimille jää nyt 7-9 kuukautta aikaa ryhtyä toimiin oikeusvaltioperiaatetta rikkovaa jäsenmaata vastaan, kun neuvoston esitti alun perin 12-13 kuukauden aikarajaa.


Todettuaan oikeusvaltiorikkomuksen tai sen riskin, komissio esittää mekanismin käyttämistä jäsenmaan hallitusta vastaan. Neuvoston tulee vahvistaa toimenpiteet määräenemmistöpäätöksellä kuukaudessa, tai poikkeustapauksissa kolmessa kuukaudessa. Komissiolla on oikeus kutsua EU:n neuvosto koolle, jotta aikarajoista voidaan pitää kiinni.


Seuraavaksi

Neuvoteltu sopimus vaatii Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston virallisen hyväksynnän.